«

»

феб 18

Прелиминарна одлука о одобравању средстава

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 31/2021 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 81, 83, 84,85 и 102, члана 16. став 4. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2022. годину број 401-47/2022-07 од 11. јануара 2022. године, на предлог Комисије за спровођење конкурсног поступка,

Председник општине Александровац дана 18. фебруара 2022. године донео је

ПРЕЛИМИНАРНУ
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

1) Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 81, 83, 84, 85 и 102, а која су намењена за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2022. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

расподељују се на следећи начин:

 

– I – У Oбласти : очување унапређење и представљање локалног културног наслеђа

1. Културно просветној заједници ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац – 5.400.000,00 динара

2. КУД ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току 2022. године – 250.000,00 динара

3. КУД ,,Расина“ Ботурићи пројекат – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2022. године – 50.000,00 динара

4. КУД „Грозд“ Александровац– пројекат Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба-100.000,00 динара.

– II – Средства намењена за финансирање/суфинансирање програма у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следe јавне потребе:

1. Удружењу бораца ,,Жупа“ – Александровац, за суфинансирање програма – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца – 200.000, 00 динара;

2. Општинском одбору СУБНОР-а Александровац за суфинансирање програма – Помоћ, лечење, статусна питања и борачко – инвалидска заштита ратних војних инвалида и породица бораца – 900.000,00 динара;

3. Удружењу грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, за суфинансирање програма – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац – 100.000,00 динара;

4. Удружењу грађанки и грађана ,,Ж као жене и као Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац – 100.000,00 динара;

5. Удружењу мултипле склерозе Расинског округа за суфинансирање програма – План активности Удружења мултилпле склерозе за 2022. годину на подручју општине Александровц – 100.000,00 динара;

6. Коло српских сестара, месни одбор Александровац за суфинансирање програма – Помоћ старим и болесним лицима и социјално угроженим породицама, Организовање предавања из области културе и здравства и награђивање књигама деце учесника Конкурса поводом Материца – 300.000,00 динара;
7. Међуопштинској организацији слепих Крушевац – програм – Видљиви у свету таме – 100.000,00 динара.

8. Удружење жена ,,Чаршија“ Александровац: – пројекат – Афирмација жена на пољу културе,традиције,домаће радиности и екологије – 150.000,00 динара .
9. Удружење самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња – пројекат -Подстицај запошљавања осетљивих категорија становништва у општини Александровац-50.000,00 динара.
10. Удружење ,,Давид и Другари“ из Александровца-пројекат-III Меморијални турнир Давид Лапчевић-100.000,00 динара.
11. Удружење пензионера Александровац-пројекат -Посебна социјална помоћ сиромашним и тешко болесним пензионерима.Санација крова дома пензионера који прокишњава- 100.000,00 динара.

2) Одбацује се пријава Удружења Српско-руско-белоруског пријатељства ,,Слово“, Александровац, из разлога што Удружење није предало финансијски и наративни извештај у року,односно до 15.01.2022.године, који је предвиђен чланом 4.Уговора о суфинансирању програма удружења Српско-руско-белоруског пријатељства, број:404-816/2021-01 од 22.12.2021.године.

3) Учесници јавног конкурса имају право да Општинском већу општине Александровац поднесу приговор на ову Одлуку у року од пет дана од дана објављивања исте на званичној интернет страници општине Александровац .

4) Ову одлуку објавити на званичној интернет страници општине Александровац и на огласној табли у року од осам дана од њеног доношења.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-102/2022-07 од 18. фебруара 2022. године

Председник
Др Мирко Михајловић, спец. мед. ,с.р.

Print Friendly, PDF & Email