«

»

мар 25

Предлог – Годишњег  Програм заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2019.годину.

ПРЕДЛОГ

            На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06 ,65/08/др. закон,41/09,112/15,80/17 и 95/18-др. закон ), члана 32. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“ број 129/2007 , 83/2014- др. закон , 101/16-др. закон и 47/18) и члана 40. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац број 2/19),  уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије број 320-11-02092/2019-14   од 11 . марта 2019. године, Скупштина општине Александровац   на  седници одржаној .марта 2019. године донела је

 

 

 

О Д Л У К У

 

I Усваја се Годишњи  Програм заштите , уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Александровац за 2019.годину.

 

 

  

II     Ову Одлуку објавити  у “Службеном листу општине Александровац“.

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-/2019-01 од  . марта 2019. године

 

 

 

                                                                                                   Председник

                                                                                                     Скупштине општине

                                                                                                     Мр Тома Савковић,с.р.


Прилози:

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА

УВОДНИ ДЕО 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ

ИЗЈАВА КОМИСИЈЕ

 

 

Print Friendly, PDF & Email