«

»

феб 21

ПРАВИЛНИК

На основу члана 59. став 2 Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС “ бр 129/07 и 83/14), члана 57. и 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл.гласник РС “ број 21/2016), члана 11.Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(“Службени Гласник Р.С.“ број 68/15), члана  69. Статута општине Александровац (“ Сл.лист општине Александровац“  број 7/08, 1/12,13/12, 3/13 и 11/16 ) и члана 18 . Одлуке о организацији  Општинске управе oпштине Александровац (“Сл.лист општине Александровац “ број 7/08,1/11 ,13/12, 7/13 и 14/16),члана 4.Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у јавном сектору општине Александровац за 2015.годину(“Службени лист општине Александровац“број 1/16 и 14/16)

Општинско веће  општине Александровац на  19.  седници од 27.децембра 2016.године, усвојило

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА  ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ, ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА

И  ПОСЕБНИМ  ОРГАНИЗАЦИЈАМА

 

Члан 1.

У Правилнику о органзацији и систематизацији радних места у  Општинској управи oпштине Александровац, Правобранилаштву општине, стручним службама и посебним организацијама број 110-5/2016 -01 од 15.12.2016. године врше се следеће измене:

У члану 3. став 1 тачка 3.“Службеници-извршиоци“ :

алинеја 5. “Млађи сарадник“ у колони “Број радних места“  број“0“ замењује се бројем “1“ и у колони “Број службеника“ број“0“  бројем “4“ и

алинеја 6.“Виши референт“ у колони“Број радних места“  број“5“ замењује се бројем “4“ и у колони “Број службеника“ број“8“ замењује се бројем “4“.

 

Члан 2.

У члану 22. став 2. тачка 1, у колони “Службеници извршиоци“ :

алинеја 5.“Млађи сарадник“ у колони “Број радних места“  број“0“ замењује се бројем“1“ и у колони “Број службеника“ број “0“ замењује се бројем “4“;

алинеја 6.“Виши референт“ у колони“Број радних места“ број“5“ замењује се бројем “4“ и у колони “Број службеника“  број“8“ замењује се бројем “4“.

 

Члан 3.

У члану 26. одељак 5.1.Одељење за општу управу и јаве службе, тачка 26. Радно место“Заменик матичара 1“ иза речи “звање“  бришу се речи “виши референт“ а уместо њих уносе речи “млађи сарадник“.

 Члан 4.

  Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања и објављивања на огласној табли Општинске управе општине Александровац.

 Правилник објавити на званичној интернет презентацији општине Александровац:www.aleksandrovac.rs као и у “Службеном листу општине Александровац“

 

          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

           Број 110 – 5 /16 -01 од 27 . децембра  2016.године.

 

  Обрадила  и законитост  правилника  потврђује

         секретар Општинског већа                                                                                                                                 Председник 

                Љиљана Јовић                                                                                                                              Др.Југослав Д. Стајковац, дипл.инж.         

 

ПРАВИЛНИК

Print Friendly, PDF & Email