«

»

мар 13

Правилник о изменама и допунама правилника

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14 – други закон и 101/2016 – други закон), члана 57. и  58. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016), члана 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15 и 81/16 – Одлука УС), члана 69. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац “, број 7/08, 1/12,  13/12 , 3/13, 11/16 и 4/17) и члана 17. Одлуке о организацији  Oпштинске управи општине  Александровац („Службени лист општине Александровац, број: 8/17), члана 4.  Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у   јавном  сектору општине Александровац  за 2017. годину („Службени лист општине Александровац“, број 8/17), поступајући по припремљеном обједињеном предлогу начелника Општинске управе општине Александровац,

Општинско веће општине Александровац је на   44 . седници  одржаној дана 12. марта 2018. године, усвојило

 

 

П Р А В И Л Н И К

O ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА

О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И  ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 


ПРАВИЛНИК  О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ И ПРАВОБРАНИЛАШТВУ OПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Print Friendly, PDF & Email