«

»

јун 11

Позив за прикупљање понуда у поступку јавне набавке бр.  ЈН 1.1.5.Д/2020 – Набавка канцеларијског материјала по партијама

Република Србија
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-1394/2020
Датум:11.06.2020.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
Email: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037-3751 145;  Факс: 037-3751 145

 

       На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара редни број ЈН 1.1.5.Д/2020, деловодни број 404-139/2020 од 27.05.2020.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровића, број 26

у п у ћ у ј е

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.5.Д/2020

за прикупљање понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара

Набавка канцеларијског материјала по партијама:

партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи

 

 1. Наручилац Општинска управа Општине Александровац позива све заинтересоване понуђаче да доставе понуду за Набавку канцеларијског материјала по партијама:партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи, под условима из овог позива и конкурсне документације за предметну јавну набавку.
 2. Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности.
 3. Предмет јавне набавке:Набавка канцеларијског материјала по партијама:партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи.
 4. Добра се допремају на адресу Наручиоца.

 1. Назив односно ознака из општег речника јавних набавки: 30192000-канцеларијски материјал, 30125110-тонер за ласерски штампач и телефакс машине и 30125120-тонер за фотокопир апарат.
 1. Право учешћа у поступку имају сва заинтересована правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама прецизиранe конкурсном документацијом.
 2. Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује достављањем доказа (Изјава) који су у складу са законом прецизирани и наведени у конкурсној документацији за предметну јавну набавку.
 3. Заинтересована лица могу извршити увид и преузети конкурсну документацију у просторијама Општинска управа Општине Александровац, на адреси: ул. Јаше Петровића, бр. 26, 37230 Александровац, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова. Увид и преузимање конкурсне документације може се вршити сво време док тече рок за подношење понуда. Преузимање конкурсне документације може се извршити и са Портала Управе за јавне набавке.
 4. Рок за подношење понуда је 12 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, до 10.00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 10.00 часова.
 5. Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у овом позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
 6. Понуде се достављају у затвореној коверти поштом или лично на адресу наручиоца, са назнаком НЕ ОТВАРАТИПонуда за јавну набавку бр. ЈН 1.1.5.Д/2020–Набавка канцеларијског материјала по партијама:партија 1.-канцеларијски материјал и партија 2.-тонери и кетриџи“ (Понуђач треба да заокружи број партије). На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Понуда са варијантама није дозвољена.
 7. Јавно отварање понуда обавиће се последњег дана истека рока за пријем понуда, у 11.00 часова, на адреси Наручиоца из тачке 8. овог позива. О отварању понуда се сачињава записник, сагласно члану 104. Закона о јавним набавкама.
 8. Право учешћа на отварању понуда имају овлашћени представници понуђача, што ће доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја у оригиналу. Факс копије се неће уважити.          
 9. Избор најповољнијег понуђача извршиће се на основу критеријума „најнижа понуђена цена“ без ПДВ-а. Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана отварања понуда.
 10. Наручилац задржава право да одустане од доделе уговора за предметну јавну набавку, уколико се измене околности под којима је покренут поступак јавне набавке, у случају пријема неисправних, неодговарајућих и неприхватљивих понуда или одустане из било ког другог разлога.
 11. Сва додатна објашњења у вези увида и преузимања конкурсне документације за јавну набавку која је предмет овог позива могу се добити на телефон: 037- 3751-145. Особа за контакт: Ивљанин Светлана.

 

Комисија за ЈН 1.1.5.Д/2020

   Драгица Спасојевић

    Светлана Ивљанин

    Мирјана Пауновић

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Print Friendly, PDF & Email