«

»

нов 21

Позив за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке број ЈН 1.3.1.Р/2019 – Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-33-4/2019
Дана:23.01.2019.године
А л е к с а н д р о в а ц

 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку радова  велике вредности редни број ЈН 1.3.1.Р/2019, деловодни  број 404-33/2019 од 18.01.2019.године,

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 у п у ћ у ј е

 ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.3.1.Р/2019

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке

за санацију објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу Плоча,

општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:   Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац

e-mail наручиоца:       nabavke@aleksandrovac.rs

Врста наручиоца:     државни орган- ЈЛС

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:радови -ЈН 1.3.1.Р/2019- Санација објекта зграде основне школе  “Аца Алексић“ у селу

                              Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

 

Назив  и ознака из општег речника набавки је: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

 

Процењена вредност јавне набавке је: укупно без ПДВ-а: 51.697.444,23  динара.

 

Број партија:Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена цена“.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs   и сајта наручиоца www.aleksandrovac.rs.

 

Начин подношења понуде и рок:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуда треба да буде поднета скенирана на ЦД-у и у папирном облику. У случају неслагања, папирна верзија понуде сматра ће се важећом. Понуда која није поднета на ЦД-у сматраће се неприхватљивом.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име

и презиме и број телефона особе за  контакт

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу: Општина Александровац Општинска управа, ул. Јаше Петровића, бр. 26, 37230 Александровац, са назнаком  „Понуда за јавну набавку радова  на санацији објекта  зграде основне школе “Аца Алексић“ у селу Плоча, општина Александровац, на КП.БР. 2412/3 КО Плоча , ЈН бр.1.3.1.Р/2019 , НЕ ОТВАРАТИ“.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке, до 12:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 12:00 часова.

Понуда се сматра благовременом, ако је: примљена од стране наручиоца до 22.02.2019.године, до  12:00 часова. Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

            Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Место, време, начин отварања понуда  и услови под којима представници понуђача могу присуствовати отварању понуда:

Отварање понуда одржаће се 22.02.2019.године у 13:00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Александровац  Општинска управа, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац у великој сали у приземљу.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење на меморандуму Понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

 

Рок за доношење одлуке:Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 25 (двадесет) дана од  дана отварања понуда.

 

Особе за контакт: Младеновић Синиша  и  Светлана Ивљанин,

е-mail адреса:  nabavke@aleksandrovac.rs

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.      

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРВА ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одговор број 404-33-14/2019 од 04.02.2019.године

Одговор број 404-33-30/2019 од 07.02.2019.године

Одговор број 404-33-31/2019 од 07.02.2019.године

Другу измењену конкурсну док. бр. 404-33-32 од 07.02.2019.године

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одговор број 404-33-44/2019 од 12.02.2019.године

Одговор број 404-33-45/2019 од 12.02.2019.године.

Шема столарије и браварије

Трећa изменa конкурсне документације, број 404-33-48/2019

Трећa измењенa конкурснa документацијa, број 404-3-49/2019

Изменa шеме столарија, број 404-33-50/2019 од 13.02.2019

Одговор број 404-33-61/2019 од 14.02.2019

Одговор број 404-33-62/2019 од 14.02.2019.године

Појашњење, број 404-33-67/2019,
Појашњење, број 404-33-69/2019,
Појашњење, број 404-33-68/2019,
Четврта измена конкурсне документације, број 404-33-63/2019 од 14.02.2019.године.

Четврта измењена конкурсна документација, број 404-33-64/2019 од 14.02.2019.године.

Одговор број 404-33-74/2019

Одговор број 404-33-75/2019  18.02.2019. године

Одговор број 404-33-78/2019 од 19.02.2019.године

Одговор број 404-33-83/2019 од 20.02.2019.године

Одговор број 404-33-84 од 20.02.2019.године

Одговор број 404-33-85 од 20.02.2019.године

Петa изменa конкурсне документације, број 404-33-89/2019 од 21.02.2019.године

Петa измењенeнa конкурсна документација, број 404-33-90/2019 од 21.02.2019.године

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда, број 404-33-92/2019 од 21.02.2019.године

Одговор на захтев понуђача, број 404-33-95/2019

Шестa изменa конкурсне документације, број 404-33-96/2019 од 22.02.2019.године,

Шестa измењенa конкурснa документацијa, број 404-33-97/2019 од 22.02.2019.године,

Одговор број 404-33-98/2019 од 27.02.2019.године

Oдлука о додели уговора

Odluku o izmeni ugovora za JNVV 1.3.1.R/2019  broj 404-33-177/2019 od 21.11.2019.godine.

 

Ажурирано 21.11.2019 у 17:10

Print Friendly, PDF & Email