«

»

авг 15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Комисија за спровођење поступка избора
банке за доделу уговора о дугорочном задуживању
општине Александровац
Број:020-419/2019
 Датум:15.08.2019.
АЛЕКСАНДРОВАЦ
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:Општина Александровац, Ул.Јаше Петровића бр.26, www.aleksandrovac.rs

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе.

Врста поступка: Набавка на коју се не примењује Закон о јавним набавкама сходно чл. 7. став 1. тачка 13.Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Предмет набавке: Дугорочни кредит за финансирање – рефинансирање капиталних инвестиционих расхода. Детаљи везани за кредит су у Кредитном захтеву.

Критеријум за доделу уговора: Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је најнижи укупни износ набавке кредита (главница + камата + трошкови – евентуални грант који је банка спремна да понуди).

Рок и начин подношења понуде:  Понуђачи понуду подносе непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу  утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или кутије навести назив и адресу понуђача.

Понуду доставити на адресу: Општина Александровац,за Комисију за спровођење поступка избора банке за доделу уговора о дугорочном задуживању општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр.26, 37230 Александровац, са назнаком «не отварати – понуда  за набавку дугорочног кредита за финансирање – рефинансирање капиталних инвестиционих расхода » и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05.09.2019.  године, најкасније до 11 часова.

Отварање понуда обавиће се у просторији Општинске управе 05.09.2019. године, са почетком  од 12 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

 

Лице за контакт

Мирјана Пауновић, фин.планирање

и извештавање

Тел.037/ 3552-082

e-mail: soalekn@ptt.rs

 

ПРИЛОЗИ:

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ – КРЕДИТНИ ЗАХТЕВ (*.doc)

ПРЕГЛЕД УГОВОРЕНИХ РАДОВА У 2019. ГОДИНИ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА

ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ

 

 

Print Friendly, PDF & Email