«

»

сеп 05

ПОЗИВ – за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 020-523-11/14-01 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 020-523-12/14-01, Организациони одбор Привредно-туристичке манифестације “Жупска берба 2014“, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Услуге ангажовања извођача музичког програма

на манифестацији “ Жупска берба 2014

ЈН бр 08/2014

 

Предмет јавне набавке: Услуге ангажовања извођача музичког програма на сцени на тргу у време трајања манифестације “ Жупска берба 2014“ у периоду од 25. до 28. септембра 2014. године.

Јавна набавка је обликована у три партије:

Партија 1 – услуге ангажовања извођача Дејана Петровића BIG BAND,  за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у петак 26.09.2014. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Партија 2 – услуге ангажовања извођача : Кики Лесендрић и музичке групе „ПИЛОТИ’’ за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у суботу 27.09.2014. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Партија 3 – услуге ангажовања извођача народне музике : Миланче Радосављевић, Новица Неговановић, Мирослав Радовановић, Зоран Јовановић, Ранко Стојанић-Шоро и Раша Павловић са оркестром, за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у недељу  28.09.2014. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Општине Александровац: www.aleksandrovac.rs.

Рок за достављање понуда је 15. септембар 2014. године до 12:00 часова.

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу:

Општина Александровац – Организациони одбор “Жупске бербе 2014“

улица Јаше Петровића 26

37230 Александровац

са назнаком: “Понуда за јавну набавку: Услуге ангажовања извођача музичког програма на манифестацији “Традиционална Жупска берба 2014, ЈН број 08/2014 НЕ ОТВАРАТИ – Партија бр. _____“

Јавно отварање понуда је 15. септембра 2014. године у 12:15 часова у просторијама Општинске управе општине Александровац.

Особа за контакт: Бобан Јовановић, телефон: 064/856-9999, е-mail адреса: soalekеr@ptt.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Print Friendly, PDF & Email