«

»

сеп 01

ПОЗИВ – за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

На основу члана 55. Закона о јавним набавкама (“Сл. Гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, број 81/2015 и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 82/2015, Tуристичка организација Александровац, објављује

 

ПОЗИВ

за подношење понуда

у поступку јавне набавке мале вредности

 

Услуге ангажовања извођача музичког програма

на манифестацији “ Жупска берба 2015

ЈН бр 1.2.2/2015

 

Предмет јавне набавке: Услуге ангажовања извођача музичког програма на сцени на тргу у време трајања манифестације “ Жупска берба 2015“ у периоду од 24. до 27. септембра 2015. године.

Јавна набавка је обликована у три партије:

Партија 1 – услуге ангажовања извођача Џенана Лончаревића,  за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у петак 25.09.2015. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Партија 2 – услуге ангажовања извођача : Црвена јабука, за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у суботу 26.09.2015. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Партија 3 – услуге ангажовања извођача: Пинкове звезде, за извођење музичког програма на сцени на тргу, Трг ослобођења бр. 1, 37230 Александровац, у недељу  27.09.2015. године, са почетком у 20:00 сати у трајању од најмање 120 минута

Конкурсна документација се може преузети на Порталу јавних набавки и интернет страници Општине Александровац: www.aleksandrovac.rs.

 

Рок за достављање понуда је 9. септембар 2015. године до 12:00 часова.

 

Понуду доставити у затвореној коверти на адресу:

Туристичка организација Александровац

ул. Трг ослобођења 16

37230 Александровац

са назнаком: “Понуда за јавну набавку: Услуге ангажовања извођача музичког програма на манифестацији “Жупска берба 2015, ЈН број 1.2.2/2015 НЕ ОТВАРАТИ – Партија бр. _____“

Јавно отварање понуда је 9. септембра 2015. године у 12:15 часова у просторијама Tуристичке организације Александровац.

Особа за контакт: Владимир Живковић, телефон: 037/3554-404, е-mail адреса: info@toa.rs

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email