«

»

авг 06

Позив за набавку услуга за набавку број 19У/2021- Вршење стручног надзора

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-209-1/2021
Датум:06.08.2021.године.
                       

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки,

набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,

број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ, упућује се

 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 19У/2021- Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ        

 

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа,општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Вршење стручног надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ.

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

6.Главна CPV ознака:

  71247000- надзор грађевинских радова.

7.Место извршења:

    На територији  општине Александровац.

8.Елементи понуде:

1)Укупна понуђена  цена услуга-изражена  у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

2)Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

    Плаћање за извршене услуге  је најкасније до 45 дана  по испостављеној фактури, а по   

    претходној контроли извршених услуга.

                 Плаћање се врши уплатом на рачун  Извршиоца услуге.

3)Захтев у погледу рока извршења услуга:

   Извршилац услуге је дужан да услугу која је предмет набавке  врши континуирано  

   током извођења радова и да свакодневно присуствује на градилишту. Стручни надзор   

   је дужан да приступи вршењу  услуге која је предмет набавке  од почетка грађења,

   односно извођења радова и услуга који су предмет набавке, а све у складу са Законом и

   Подзаконским актима.  Пружање услуге траје  до завршетка грађења, односно

    извођења радова, односно пружања услуге.

4)Захтев у погледу рока важења понуде:

               Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

   У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику    

   затражи од  Понуђача  продужење рока важења понуде.

               Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

   понуду.

9.Техничко- технолошки елементи предмета услуга: садржани су у Спецификацији.

10.Саставни део понуде: Образац 1, Образац 2. и Образац 3.

11.Критеријум за избор економски најповољније понуде је ЦЕНА.

12.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

     Понуде се достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Општинска управа општине

     Александровац, улица  Јаше Петровића,  број 26, 37230 Александровац, са назнаком:

    Набавка услуга на коју се  закон не примењује, број 19У-2021- Вршење стручног 

     надзора на ИЗГРАДЊИ ПЛАНИНАРСКОГ ДОМА У МИТРОВОМ ПОЉУ, БЗЕНИЦЕ, ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ -не отварати“ или електронском поштом

    на адресу    soaleker@ptt.rs  или се предају лично на пријемни шалтер  Општинске управе   

    општине Александровац у затвореној коверти,  до  11:00 часова, закључно са  

     12.08.2021.године.

     Благовременим  ће се сматрати све понуде,  без обзира на начин доставе, које стигну на

     напред  наведене  адресе Наручиоца, најкасније до 11:00 часова, закључно са 12.08.2021. год.

     Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати, већ ће се неотворене вратити

     подносиоцима.

     Обавештење о закљученом уговору биће објављено  на  интернет страници  Наручиоца. 

     Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556.

     Контакт: Мирјана Миленковић.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Комисија за набавку број 19У/2021,

                                                                                                   Александар Вучковић

                                                                                                   Мирјана Миленковић

                                                                                                   Мирјана Пауновић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Print Friendly, PDF & Email