«

»

јун 05

Позив за достављање понуда за набавку услуга –        израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-131-1/2024
Датум:05.06.2024.године.
           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019 и 92/2023) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке услуга- израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности  , упућује се 

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ УСЛУГА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

       израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности

 

           

 

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности

3.Врста наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Услуге.

6.Главна CPV ознака:

71320000-услуге техничког пројектовања

71250000-архитектонске,техничке и геодетске услуге

7.Место вршења услуга:

  На подручју општине Александровац.

8.Елементи понуде:

1)Јединичне и укупна цена услуга-изражена  у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

2)Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

    Плаћање за извршене услуге  је најкасније 45 дана  по испостављеној фактури, а по   

    претходној контроли извршених услуга.

                 Плаћање се врши уплатом на рачун  Вршиоца услуге.

3)Захтев у погледу рока извршења услуга:

   Најкасније 30 радних  дана од дана потписивања уговора.

4)Захтев у погледу рока важења понуде:

               Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

   У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику    

   затражи од   Понуђача  продужење рока важења понуде.

               Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

   понуду.

9.Техничко- технолошки елементи предмета услуга: садржани су у Обрасцу структуре цена-

   Спецификацији.

10.Саставни део понуде: Образац 1, Образац 2. Образац 3. и Образац 4.

11.Критеријум за избор економски најповољније понуде је ЦЕНА.

12.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

     Понуде се достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Општинска управа општине

     Александровац, улица  Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац, са назнаком: израда пројеката парцелације и препарцелације са пројектом геодетског обележавања и реализација пројекта у катастру непокретности

     “Набавка услуга на коју се  закон не примењује -не отварати“ или електронском поштом на адресу  mirjana.milenkovic@aleksandrovac.rs  или се предају лично на пријемни шалтер  Општинске управе општине Александровац у

      затвореној коверти,  до  11:00 часова, закључно са  13.06.2024.године.

     Благовременим  ће се сматрати све понуде,  без обзира на начин доставе, које стигну на

     напред  наведене  адресе Наручиоца, најкасније до 11.00 часова, закључно са 13.06.2024. год.

     Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати, већ ће се неотворене вратити

     подносиоцима.

     Обавештење о закљученом уговору биће објављено  на  интернет страници  наручиоца. 

     Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556.

     Контакт: Мирјана Миленковић.

 

                                                                               Лице задужено за спровођење поступка набавке

                                                                                                            Мирјана Миленковић

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email