«

»

сеп 10

Позив за достављање понуда за набаку број 17Д/2021- Набавка и испорука фото опреме

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-358-1/2021
Датум:10.09.2021.године.

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се Закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга,
број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке – Набавка и испорука фото опреме, упућује се

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-
Број 17Д/2021- Набавка и испорука фото опреме

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позивом за подношење понуда.
2. Предмет набавке:
Набавка и испорука фото опреме
3. Врста Наручиоца:
Орган јединице локалне самоуправе.
4. Врста поступка набавке:
Набавка на коју се закон не примењује.
5. Врста предмета:
Добра.

6. Главна CPV ознака:
38650000- фото опрема.

7. Место испоруке и монтаже добара:
Општинска управа општине Александровац, Одељење за инспекцијске послове, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

8. Елементи понуде:
 Јединичне и укупна цена добара-изражена у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:
Плаћање за испоручена добра је најкасније до 45 дана по испостављеној фактури, а по претходној контроли пријема добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача.

 Захтев у погледу рока извршења услуга:
Најкасније 7 календарских дана од дана потписивања уговора.

 Захтев у погледу рока важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

9. Техничко- технолошки елементи предмета услуга: садржани су у адржани су у Обрасцу структуре понуђене цене-Спецификацији.

10.Саставни део понуде:

Образац 1, Образац 2. Образац 3 и Образац 4.
11. Критеријум за избор економски најповољније понуде је ЦЕНА.
12. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:
Понуде се достављају у затвореној коверти поштом на адресу: Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, са назнаком:
“ Набавка добара на коју се закон не примењује, број 17Д-2021- Набавка и испорука фото опреме-не отварати“ или електронском поштом на адресуsoaleker@ptt.rs или се предају лично на пријемни шалтер Општинске управе општине Александровац у затвореној коверти, до 10 часова, закључно са
16.09.2021.године.
Благовременим ће се сматрати све понуде, без обзира на начин доставе, које стигну на напред наведене адресе Наручиоца, најкасније до 10 часова, закључно са 16.09.2021. год.
Неблаговремене и непотпуне понуде се неће разматрати, већ ће се неотворене вратити подносиоцима.

Обавештење о закљученом уговору биће објављено на интернет страници Наручиоца. Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556. Контакт: Мирјана Миленковић.

Лице задужено за спровођење
набавке добара број 17Д/2021,

Мирјана Миленковић

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Print Friendly, PDF & Email