«

»

окт 15

Позив за доделу бесповратних средстава

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број: 129/07,83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон и 47/18), Стратегије развоја општине Александровац за период 2015 – 2020 године („Службени лист општине Александровац“, број 7/14 ), Локалног акционог плана запошљавања општине Александровац за 2018. годину  ( „Службени лист општине Александровац“, број 11/2018 ), Одлуке о буџету општине Александровац за 2018 годину ( „Службени лист општине Александровац“, број 11/17 и 11/18)  и  Уговора о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години између општине Александровац  и  Кабинета Министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику  број  020-196/2018 од 17.07.2018. године,

Општинско веће општине Александровац,  на 60. седници од 12. октобра 2018. године, донело je

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ    

 ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОЧЕТНИЦИМА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ – МЕРА „УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

 

 и расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу бесповратних средстава почетницима у послу у оквиру

 

ПРОЈЕКТА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

 МЕРА „УСКЛАЂИВАЊЕ РАДА И РОДИТЕЉСТВА“

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Пројекат за доделу бесповратних средстава за суфинансирње мера популационе политике (у даљем тексту: Пројекат),  финансира  Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије уз суфинансијску подршку Општине Александровац  која спроводи пројекат. Пројекат се реализује  у оквиру   мере  популационе политике ,,Усклађивања рада и родитељства“. Укупно опредељена средства за реализацију ове мере популационе политике у оквиру Пројекта   износе 7.000.000,00 динара, при чему је предвиђена додела субвенција за почетнике у пословању у износу од 350.000,00 динара по кориснику.

 

Циљ ове мере у оквиру Пројекта  је  унапређење квалитета живота као један од важних услова за рехабилитацију рађања и родитељства кроз подстицање и унапређење предузетништва код родитеља, брачних парова са територије општине Александровац.

 

II  УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Право на доделу субвенција по Пројекту имају:

 

– Родитељи који имају најмање једно малолетно дете  или брачни парови до 45 година старости  са пребивалиштем на територији општине Александровац  који  у тренутку подношења пријаве немају регистровани привредни субјекат или су почетници у пословању (предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години)  и који су завршили предузетничку обуку за развој предузетништва.

Незапослено лице мора  да региструје и отпочне обављање регистроване делатности након одобрења  средстава, а најкасније до датума потписивања уговора. Регистрација и отпочињање обављања регистроване делатности пре донете одлуке о додели субвенције, не ствара обавезу да ће субвенција бити одобрена.

Заинтересована лица за подношење пријаве на Јавни позив морају да прођу обуку пре подношења захтева. Лица која су већ била на обуци и имају доказ за то нису у обавези да поново прођу кроз обуку. Пријављивање за обуку се врши у Канцеларији за локални економски развој општине Александровац.

 

Пројекат се реализује у две фазе:

 • Прва фаза – Предузетничке обуке
 • Друга фаза – Додела бесповратних средстава и менторинг

III  ПОТРЕБНА ДОКУЕМНТАЦИЈА

 

 • Образац 1 – Захтев за доделу субвенције – попуњен образац;
 • Образац 2 – Пословни план – попуњен образац;
 • Потписана изјава подносиоца пријаве да у тренутку подношења пријаве нису кривично гоњени и осуђени – о веродостојности података;
 • Потписана изјава подносиоца пријаве да две године пре подношења пријаве нису примили de minimis државне помоћи;
 • Сертификат о завршеној обуци или потврда о завршеној обуци;
 • Копија очитане личне карте;
 • Доказ о брачном статусу подразумева извод из матичне књиге венчаних за подносиоце уколико су у брачној заједници или изјаву два сведока уколико су ванбрачној заједници;
 • Потврда о старатељству за самохране родитеље;
 • Извод из матичне књиге рођених за свако дете ( уолико брачни пар има децу);
 • Потврда из ПИО Фонда за статус незапосленог лица;

 

Допуна документације уколико лице које конкурише има регисторвани привредни субјект

 • Решење из АПР-а за почетнике у пословању (предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у години);
 • Потврда надлежне Пореске управе не старија од 30 дана од тренутка расписивања Јавног позива  да је привредни субјект регулисао доспеле обавезе јавних прихода и да немају доспелих и неизмирених обавеза према другим државним повериоцима;

 

Подносилац захтева је дужан да достави и сву додатну документацију на захтев Комисије за доделу субвенције. Некомплетна документација се неће узимати у разматрање. Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева.

 

 

IV НАМЕНА БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА

 

Средства субвенције могу да се користе за:

 • Набавку опреме
 • Изградњу, адаптација и/или реконструкцију пословног простора
 • Набавку материјала и сировина

 

Пројектне активности које се неће финансирати

 

Средства по овом јавном позиву не могу се користити за:

 • Организовање игара на срећу, лутрија и сличне делатности
 • Производња и промет било ког производа или активности које се према домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима, сматрају забрањеним
 • Промет нафте и нафтних деривата
 • Примарну пољопривредну производњу
 • Активности везане за рад политичких партија
 • Производња и продаја оружја и војне опреме
 • Финансијске услуге
 • Такси услуге

 

Пројектом се финансирају трошкови набавке опреме, изградње, адаптације и/или реконструкције пословног простора, набавка материјала и сировина који су предмет Уговора, а који се реализују након потписивања Уговора са општином Александровац.

 

Један подносилац – брачни пар  може предати само једну пријаву по овом Јавном позиву.

 

 

V  НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА  

 

Прецизно и тачно попуњен Захтев за доделу субвенције као  и пратећа документација у складу са Јавним позивом, доставља се  у затвореној коверти са назнаком „За  учешће на Јавном позиву по Пројекту за доделу бесповратних средстава за суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години мера  „Усклађивање рада и родитељства“  на писарници  или  поштом на адресу  општине Александовац : Улица  Јаше Петровића број 26, 37230  Александровац.

 

               Јавни позив је отворен док се расположива средства не утроше, а најкасније до 20.11.2018. године. Конкурсна документација и комплетна информација о свим битним елементима и правилима за учешће у овом Јавном позиву могу се преузети са званичног сајта Општине Александровац : www.aleksandrovac.rs

 

Детаљније информације о Јавном позиву, потребној документацији могу се добити у Канцеларији за локални економски развој,  Улица   10. Август бб,  37230 Александровац ( у згради Дома културе Милосав Буца Мирковић, Александровац,  улаз са западне стране или на  телефон 037/3751-221)

 

VI ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

За одлучивање по Јавном позиву биће задужена Стручна комисија која ће сукцесивно доностити одлуку о додели субвенција на основу дефинисане бодовне листе.  Комисија задржава право да за потенцијалне кориснике субвенција затражи  додатну документацију.

 Достављена документација се не враћа подносиоцу захтева.

 

VII  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Уговор о коришћењу подстицајних средстава са Начелником Општинске управе општине Александровац закључује се  након  доношења одлуке од Стручне  комисије у року од 20 дана. Уговор се закључује након извршене провере достављене документације за закључивање уговора. Средства ће бити преношена на рачун привредног субјекта – апликанта у року од 30 дана  или најкасније до 10.12.2018. године.

Документација за закључивање уговора:

– фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, 

– фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ),

– фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке,

– фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева,

– средства обезбеђења испуњења уговорних обавеза,

–  Потврда МУП-а да власници/оснивачи и одговорна лица нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и друга кривична дела која се гоне по службеној дужности (издата након објављивања Јавног позива),

– Потврда Основног суда да се против власника/оснивача и одговорних лица не води кривични или истражни поступак (издата након објављивања Јавног позива),

– Потврда надлежног суда да привредном субјекту није изречена правоснажна мера забране обављања делатности,  издата након објављивања Јавног позива (за привредна друштва потврда издата у Привредном суду, а за предузетнике потврда издата у Прекршајном суду),

– Потврда Пореске управе да је привредни субјекат измирио доспеле обавезе јавних прихода  (не старија од 30 дана од дана подношења захтева),  

– Потврда да је оснивач привредног субјекта истовремено и запослен на неодређено време у том привредном субјекту ( образац М-А – потврда о поднетој пријави на обавезно социјално осигурање),  која се може доставити до закључења Уговора. Уколико постоји више оснивача, потребно је да су сва физичка лица и да бар један од оснивача испуњава овај услов.

– Потврда да је оснивач привредног субјекта прошао бесплатну обуку за започињање пословања по Програму Стандардизованог сета услуга, који се реализује преко акредитованих регионалних развојних агенција (није обавезно).

 

             Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења испуњења уговорних обавеза достави бланко трасирану меницу корисника средстава са меничним овлашћењима.

 

 

VIII  ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Корисник субвенције дужан је да:

– обавља делатност за коју му је одобрена субвенција у складу са поднетим захтевом са бизнис планом и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;

– омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Стручној комисији за оцену пројеката за доделу бесповратних средстава суфинансирање мера популационе политике ЈЛС у Републици Србији у 2018. години мере „Усклађивање рада и родитељства“,

– обавести  Комисију о свим променама које су од значаја за реализацију уговора,  у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора,  корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

 

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 20.11.2018. године.

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-369/2018-01 од  12. октобра 2018. године

 

 

Председник

 Др  Југослав Д. Стајковац, дипл. инж.

 

ЗАХТЕВ СА ПОСЛОВНИМ ПЛАНОМ

KРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ЗАХТЕВА

 

Print Friendly, PDF & Email