«

»

нов 24

Позив та достављање понуда за набавку број 1Р/2021- Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом објекта Општинске управе Александровац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Ул.Јаше Петровића, број 26
37230 Александровац
Број:404-732-1/2021
Датум:24.11.2021.године.

           

 

            На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник  РС“, број 91/2019) и члана 45. Правилника о ближем уређивању поступака јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 020-509/2020 -01 од 13.11.2020.године, а у вези са обезбеђењем конкуренције у поступку спровођења поступка набавке радова-Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом објекта Општинске управе Александровац, упућује се

 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ-

Број 1Р/2021- Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом објекта Општинске управе Александровац

           

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Општинска управа општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац,  www.aleksandrovac.rs, позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са Позвом за подношење понуда.

2.Предмет набавке:

Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом објекта Општинске управе Александровац

3.Врста Наручиоца:

Орган јединице локалне самоуправе.

4.Врста поступка набавке:

Набавка на коју се закон не примењује.

5.Врста предмета:

Радови.

6.Главна CPV ознака:

 4526190-3-радови на поправци и одржавању крова.

7.Место извршења радова:

Општинска управа Александровац,ул.Јаше Петровића број 26, 37230 Александровац.

8.Елементи понуде:

1)Јединичне и укупна цена радова-изражена  у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 

2)Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања:

Без аванса, по испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним  на основу оверене грађевинске књиге  изведених радова и јединичних цена из понуде, и  потписом од стране надзора Наручиоца, уз важећу гаранцију  за добро извршење посла, у року  од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

            Плаћање се врши уплатом на рачун  Извођача радова.

3)Захтев у погледу рока извођења радова:

Рок за извођење свих уговорених радова је 20 календарских дана од дана увођења у посао.  Надзорни орган уписује у грађевински дневник датум завршетка свих уговорених радова.

4)Захтев у погледу рока важења понуде:

            Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

 У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од   Понуђача  продужење рока важења понуде.

            Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати

понуду.

9.Техничко- технолошки елементи предмета радова: садржани су у Обрасцу структуре цена-

   Предмеру радова.

10.Привредни субјект у поступку предметне набавке мора испунити критеријуме за избор

     привредног субјекта, и то:

1)Услов да привредни субјект располаже пословним капацитетом (референце) за учешће у поступку предметне јавне набавке  тј. да је у претходној обрачунској години (2020) пре објављивања позива за подношење понуда остварио пословни приход по основу изведених радова на санацији и изградњи објеката у износу од минимум  1.500.000,00 динара без ПДВ-а.

2)Услов да привредни субјект има у власништву, односно да има право располагања техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке и то:

                        -камион-кипер мин. 2 тоне (1 ком)

                        -компресор (1 ком)

                        -дизалица за вертикално дизање материјала на потребну висину минимум 15 метара.

3)Услов да привредни субјект испуњава услове у погледу кадровских капацитета:

-најмање 1(једног) одговорног извођача радова са лиценцом 410 или 411 или 800 и

-најмање 5(пет) запослених или радно ангажованих лица по основу уговора која раде на пословима који су предмет јавне набавке;

Доказ: Фотокопија важеће лиценце издате од стране Инжењерске коморе Србије.

11.Да је привредни субјекат уписан у регистар привредних субјеката, судски регистар,

   професионални регистар или други одговарајући регистар, ако се такав регистар води у земљи

   у којој привредни субјекат има седиште (чл. 115. ст. 1. Закона).

 

12.Саставни део понуде: Образац 1, Образац 2, Образац 3. и Образац 4.

13.Критеријум за избор економски најповољније понуде је цена.

14.Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

     Понуду састављену према датом упутству доставити у затвореној коверти са назнаком:

     “Набавка радова на коју се закон не примењује, број 1Р/2021– Радови на рушењу,поправци и одржавању крова над делом објекта Општинске управе Александровац не отварати“, до 11.00 часова , закључно са 03.12.2021.године, 

     лично или  путем поште на адресу: Општинска управа општине Александровац, улица Јаше

     Петровића,  број 26, 37230 Александровац. На полеђини коверте привредни субјекти су

     обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.

15.Место, време и начин отварања понуда:

     Поступак отварања понуда одржаће се дана 03.12.2021.године  у пословним

     просторијама Општинске управе општине Александровац, улица Јаше Петровића, број 26.

     С обзиром да је у питању набавка на коју се Закон не примењује, јавног отварања понуда

     неће бити. Извештај  о спроведеном поступку привредни субјекти могу добити на њихову

     иницијативу. Обавештење о закљученом уговору биће објављено на  интернет страници

     наручиоца. 

     Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон 037/3554-556.

      Контакт: Мирјана Миленковић.

 

Лице задужено за спровођење набавке,  

Мирјана Миленковић

Oбразац 1

Print Friendly, PDF & Email