«

»

апр 02

Поступак јавне набавке бр. ЈН 1.1.1.Д/2018 – Набавка електричне енергије-јавна расвета

ОПШТИНСКА  УПРАВА
Број:404-524/2018
Датум:08.03.2018.године.
Адреса:ул. Јаше Петровића бр.26,
37230 Александровац
E-mail: nabavke@aleksandrovac.rs
ПИБ:100369374, МБ:07194838
Тел: 037/3554-556; Факс: 037/3554-556
 

            На основу члана 55. став 1. тачка 2. члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о Јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка за јавну набавку добара велике вредности редни број ЈН 1.1.1Д/2018, деловодни  број

404-52-1/2018 од 26.02.2018.године,

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Александровац,  ул. Јаше Петровић, број 26

 у п у ћ у ј е

 

ПОЗИВ  бр.  ЈН 1.1.1.Д/2018

за прикупљање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара

-Набавка електричне енергије-јавна  расвета-

 

 

Назив наручиоца:    Општинска управа Општине Александровац

Адреса наручиоца:  Јаше Петровића, број 26

e-mail наручиоца:    nabavke@aleksandrovac.rs                                                                               

Врста наручиоца:    Локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Врста предмета:      Добра -ЈН 1.1.1Д/2018-Набавка електричне енергије-јавна расвета

Назив  и ознака из општег речника набавки је 09310000-Електрична енергија

Процењена вредност јавне набавке је укупно без ПДВ-а: 20.000.000,00  динара.

Број партија:Предметна јавна набавка није обликована у партије.

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Избор најповољније понуде између достављених прихватљивих понуда ће се извршити применом критеријума “Најнижа понуђена цена“.

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети са Портала јавних набавки – www.portal.ujn.gov.rs

Начин подношења понуде и рок:

Понуде се подносе непосредно (лично) или путем поште на адресу наручиоца:

Општинска управа Општине  Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац, са назнаком: “НЕ ОТВАРАТИ!-Понуда за јавну набавку добара-Набавка електричне енергије-јавна расвета, ЈН бр. 1.1.1.Д/2018“.

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте обавезно назначити назив и адресу понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за  контакт. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у преузете оригиналне обрасце који су саставни део конкурсне документације, који морају бити потписани и оверени печатом овлашћеног лица.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу управе за јавне набавке, до 12:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадни или на дан који је државни празник, као последњи дан рока сматраће се први следећи радни дан до 12:00 часова (С обзиром да су 6, 7, 8 и 9. април  2018. године нерадни дани-ускршњи празници, рок за доставу и отварање понуда се помера за 10.04.2018.године (уторак)) .

Благовременим  ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 10.04.2018.године до 12:00 часова. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, назначити  датум и сат њеног пријема.

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање благовремених понуда обавиће се комисијски, на дан истека рока за подношење понуда  10.04.2018.године са почетком у 13:00 часова, у присуству понуђача, на адреси наручиоца: Општинска управа Општине  Александровац, Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

Услови под којим представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда подносе Комисији за јавну набавку оверено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Овлашћење мора  да садржи: име и презиме овлашћеног представника, број личне карте  и матични број, потпис и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на присуство и не може предузимати  активне радње у поступку  (потписивање записника, истицање приговора на отварање понуда и друго).

Директор, као овлашћени представник  понуђача, Комисији за јавну набавку даје на увид личну карту.

Рок за доношење одлуке:

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 20 (двадесет) дана од  дана отварања понуда. Наведену Одлуку Наручилац ће доставити свим понуђачима у року од 3(три) дана од дана њеног доношења.

Особа за контакт:

Ивљанин Светлана, факс 037 3554 556,

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

 


ПРВА ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР ПОНУЂАЧУ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Ажурирано 02.04.2018

Print Friendly, PDF & Email