«

»

сеп 03

ПОСЛОВНИК o раду Комисије за  избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023

На основу тачке 17.1.2.Локалног антикорупцијскоr плана општине Александровац  2018- 2023 („Сл.лист општине Aлександровац „, бр. 5/18) и става 3 Решења о формирању и именовању Комисије за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023 бр. 020-234/2018-01 од 25. јуна 2018.године, Комисија за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023, на седници одржаној дана 30. августа   2018. године, донела је

 

ПОСЛОВНИК

o раду Комисије за  избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023

 

Члан 1.

Овим Пословником се уређује начин рада Комисије за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023  (у даљем тексту Комисија).

Члан 2.

 

Комисија је независно и непристрасно тело образовано са циљем да дефинише услове , критеријуме и мерила за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023., распише и  спроведе конкурс , утврди ранг листу кандидата  и исту достави надлежном одељењу Општинске управе , ради припреме Решења о образовању и именовању чланова Савета.

Члан 3.

 

Комисија има председника и четири члана, које именује Општинско веће.

У раду Комисије учествује, без права одлучивања лице задужено за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из локалног антикорупцијског плана за општину Александровац , а које именује Општинско веће општине Александровац, својим Решењем .

 

Члан 4.

Председник Комисије представља и заступа Комисију, сазива и председава седницама Комисије, потписује акта Комисије, стара се о примени овог Пословника.

          Комисија на првој седници усваја Пословник о раду.

 

Члан 5.

 

За пуноважан рад и  одлучивање Комисије потребно је присуство већине чланова Комисије.

Председник Комисије сазива  седницу и уз позив у писаном облику доставља материјал, најкасније два дана пре дана одржавања седнице.

       Изузетно позив може бити упућен  и телефонским или електронским путем  у краћем року.

Председник Комисије је дужан да сазове  седницу, ако то затраже два члана Комисије.

Седнице Комисије се одржавају по потреби у просторијама Општинске управе општине Александровца.

Члан 6.

 

На седници Комисије се води записник,у који  се уносе имена присутних, име председавајућег, имена лица лица која по позиву учествују у раду Комисије, дневни ред,предлози изнети на   седници , као и одлуке донете на седници.

Члан 7.

Пре усвајања дневног реда, усваја се  записник  са претходне седнице.

Сваки члан Комисије може да изнесе примедбе на записник.

Усвојени записник  се објављује на интернет страници општине Александровац.

 

Члан 8.

 

На предлог председавајућег Комисија утврђује Дневни ред.

Сваки члан Комисије може да предложи измену и допуну предложеног дневног реда.

Након изјашњавања по предлозима за измену и допуну Дневног реда Комисија се изјашњава о Дневном реду у целини.

Члан 9.

Након усвајања дневног реда прелази се на рад по тачкама усвојеног Дневног реда.

           Председник Комисије или лице које он одреди може да образложи тачку  дневног реда .

Председник даје реч члановима Комисије који  желе да учествују у расправи, по редоследу  пријављивања.

 

Члан 10.

Комисија по правилу одлуке доноси  већином гласова присутних чланова.

 

Члан 11.

Комисија доноси Правила о условима , критеријумима и мерилима за избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023.

Одлуку о расписивању Конкурса за избор чланова Савета Комисија доноси у року од седам дана од дана ступања на снагу Правила о условима , критеријумима и мерилима за избор чланова Савета ( у даљем тексту : Правила).

Члан 12.

Текст конкурса се објављује на интернет страници општине Александровац, у „Службеном листу општине Александровац “  и на огласној табли Општинске управе општине Александровац .

Пријаве се подносе  у року од тридесет дана  од дана објављивања на интернет презентацији општине Александровац.

Члан 13.

Комисија ће у складу са Правилима у року од 15 дана по истеку конкурса спровести процедуру избора и утврдити ранг листу  кандидата за чланове Савета .

Члан 14.

Након утврђивања коначне Ранг листе , Комисија доставља образложени предлог Општинској управи ради припреме нацрта Решења , које разматра Општинско веће и утврђени предлог решења доставља  Скупштини општине на усвајање и доношење решења.

 

Члан 15.

 

Рад Комисије је доступан јавности.

Јавност рада Комисије обезбеђује се објављивањем записника и одлука  на званичној интернет страници општине Александровац, одржавањем конференција и издавањем саопштења за медије, као и на други начин на који се омогућава да јавност буде упозната  са радом Комисије .

Председник Комисије стара се о јавности рада Комисије.

 

Члан 16.

Сва питања која нису уређена овим Пословником , уредиће се Закључком Комисије.

 

Члан 17.

Овај Пословник ступа на снагу даном објављивања на званичној интернет страници општине Александровац.

 

Комисија за  избор чланова Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана  општине Александровац  2018- 2023

 

                                                      Број: 020-346 /2018-01 од   30. августа  2018.године

 

                                                                                                                      Председник

                                                                                                                мр Тома Савковић

 

Print Friendly, PDF & Email