«

»

феб 25

Почела нова сезона мерења отпада у општини Александровац

Радници ЈКСП предузећа  „Александровац“ започели су другу сезону мерења коsastav otpadaличине и састава комуналног отпада уз подршку GIZ IMPACT пројекта „Управљање отпадом и отпадним водама у општинама“. Захваљујући овом пројекту у општини Александровац, као и у остале четири GIZ IMPACT пилот општине ( Бела Црква, Крупањ, Куршумлија и Свилајнац) претходне године је реализовано 4 сезонске кампање мерења комуналног отпада , те су прикупљени поуздани подаци о количини и саставу отпада који грађани општине Александровац произведу у току године.

 Подаци добијени мерењем на терену су послужили као основа за израду Анализе токова материјала (МФА) у области управљања отпадом, која је обухватила сагледавање постојећег стања и дефинисање сценарија за оптимизацију будућих система. Добијена су могућа решења за будуће управљање отпадом која  предвиђају изградњу инфраструктуре за сакупљање и третман отпадних ресурса, као што су рециклажна острва, рециклажна дворишта, постројења за компостирање и анаеробну дигестију. Све предложене опције биће анализиране са аспекта њихове економске исплативости, али и друштвене и еколошке прихватљивости и представљене у документу „Анализа опција за одрживо управљање отпадом и отпадним водама у општини Александровац“. Планирано је да документ буде финализован до краја марта 2014. године, након чега ће предложена решења бити презентована широј јавности и доносиоцима одлука на локалном нивоу, како би кроз њихово активно учешће било изабрано најоптималније решења за дату општину.

 У овој години предвиђено је још 3 кампање мерења отпада, које ће радници ЈКП „Александровац“ обављати самостално уз стручну подршку GIZ IMPACT консултаната са Факултета Техничких наука из Новог Сада. Током 2014. године у оквиру GIZ IMPACT пројекта, осим 4 кампање мерења отпада, обавиће се и 2 циклуса мерења количине и квалитета отпадних вода, као и 4 кампање узорковања отпадне воде у складу са законским обавезама јавних комуналних предузећа.

 Циљ нових мерења је првенствено добијање што поузданијих улазних параметара приликом пројектовања и димензионисања будућих постројења за третман отпада и отпадних вода., у којима се отпад и отпадне воде третирају као ресурси од којих профитира цела заједница. Отварањем рециклажног дворишта у општини Александровац не би се само смањила количина отпада на општинској депонији и број дивљих депонија, него би се створила и нова радна места и економски развој општине. Уз све то грађани би имали и лепшу и здравију животну средину. 

 Комуникација са грађанима о коришћењу отпада како ресурса започета је прошле године путем информисања о предностима рециклаже и заштите вода, а ове године ће бити интензивирана кроз активно укључивање грађана у мале активности на ове теме. Општине су већ израдиле акционе планове за област заштите животне средине које укључују и мере комуникације са грађанима и њихово активно укључивање. Циљ је да грађани уврсте у своје свакодневне навике одвајање ПЕТ амбалаже, папира или других фракција отпада. С тим у вези рађена је и анкета која показује да су више од 40% грађана у свих 5 пилот општина спремно да одваја отпад уколико у општини постоји систем.

Print Friendly, PDF & Email