«

»

дец 04

OГЛАС

На основу Дописа Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број:  553-1421, од 06. новембра 2017. године, Решења о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији општине Александровац број: 020-325/17-I-01-2 од 27.11.2017. године. и Правилника о условима и критреријумима за доделу помоћи Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија) расписује

 

О  Г  Л  А  С

Обавештавају се социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица да могу да се пријаве за доделу једнократне новчане помоћи у износу од 15.000,00 динара и хуманитарни пакет са храном у периоду од :04.12.2017 -15.12.2017.

 

Пријаве са пропратном документацијом се подносе на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Александровац.

 

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем на територији општине  Александровац. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то :

     1.да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са  боравиштем у општини Александровац,

 1. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за септембар 2017. године тј. мање од 24.106, 00 динара.
 2. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,                                                               
 3. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 4. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 5. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 6. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у  развоју итд.,
 7. вишегенерацијско домаћинство,
 8. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 9. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 10. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 11. породице где је дошло до насиља у породици,
 12. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

 

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације. Проверу захтева и документације врши Комисија општине Александровац

 

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, која се подноси у општини  Александровац, подносилац је дужан да достави следеће доказе (фотокопшије) а оргинале на увид:

избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,

-потврда о боравишту издата од стране ПС Александровац,

-изјава о броју чланова домаћинства,

– доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),

– медицинска документација,

– решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

 – жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

 

                                                           За све информације обратити се канцеларија бр 6. Контакт  особа :Смиља Марковић,тел.3751-069 .

 

ТЕКСТ ОГЛАСА 

Print Friendly, PDF & Email