«

»

авг 02

Оглас за јавно надметање

На основу чл. 3. Одлуке о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта из јавне својине Општине Александровац ( Службени лист општине Александровац број 9/18), Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Александровац образована Одлуком Скупштине општине Александровац број 020-205/2018-01 од 14.06.2018.године ( Службени лист општине Александровац број 9/18), расписује

ОГЛАС

за јавно надметање- лицитација ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Александровац и то:

1. ЛОКАЛИТЕТ: ,,КОД СТАРОГ СУП-А“ Александровац
ПАРЦЕЛА: КП.број 2958 КО Александровац
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ:0.04.59 ха
НАМЕНА ПАРЦЕЛЕ:Предметна парцела налази се у централној градској зони(зона I)
у оквиру Плана генералне регулације Александровца (из 2012.године) где је дозвољено породично становање у централној зони са делатностима (ТЦ 1).Планом је дефинисана претежно изградња објеката породичног становања у централној зони града и дозвољене су све компатибилне намене.Однос становања и делатности за типичну целину и појединачне грађевинске парцеле је становање 70-100%, делатности 0-30%.Спратност П+2+Пк ( 11,5 метара до коте венца, 15 метара до коте слемена).
ИНДЕКС ИЗГРАЂЕНОСТИ: максимално 2,0
ИНДЕКС ЗАУЗЕТОСТИ: максимално 70 %
ИНФРАСТРУКТУРНА ОПРЕМЉЕНОСТ:
Електроенергетска: најближа трафостаница за прикључење објекта је на КП.бр.2579/4, која је удаљена око 150 метара
Гасификација: Линија гаса је у тротоару који се наслања на саму локацију
Водоводна мрежа: Водоводна мрежа је у тротоару који се граничи са предметном локацијом
Канализациона мрежа:Канализациона мрежа постоји у трупу улице 29. Новембар која се директно наслања на предметну парцелу

2. Почетна цена за отуђење земљишта из тачке 1. Овог огласа износи 1.250.000,00
динара по ару , што за целу парцелу износи 5.737.500,00 динара (пет милиона сеамстотридесетседамхиљада и петсто динара).
Лицитациони корак се утврђује у износу од 50.000,00 динара.
Депозит за ућешће у поступку отуђења ове непокретности утвђује у износу од 20% од почетног износа цене и износи 1.147.500,00 динара, а уплаћује се на уплатни рачун -Општина Александровац , депозит за учешће у поступку отуђења непокретности број 840-0000001147804-22 .

3. Учесници у поступку јавног надметања могу бити физичка и правна лица.

Рок за подношење понуда је 30 дана од дана оглашавања.

Пријава на оглас мора да садржи:
1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања;
2. за предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште, потпис овлашћеног лица и печат.

Уз пријаву на оглас се доставља:
1. доказ о уплаћеном депозиту;
2. уредно овлашћење за заступање;
3. фотокопија личне карте за физичка лица;
4. решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
5. Изјава подносиоца пријаве, односно понуђача да прихвата све услове из јавног огласа

4. Учесник у поступку своју пријаву на оглас доставља Комисији у затвореној коверти са назнаком да се ради о пријави на Оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Општине Александровац и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се шаље поштом препоручено, а може се предати и у услуженом центру Општинске управе Општине Александровац у приземљу зграде седишта Општине Алксандровац у Александровцу, улица Јаше Петровића број 26, на шалтеру писарнице са назнаком „За Комисију за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини Општине Александровац “.
5. Неблаговремена, односно неуредна пријава ће се одбацити.
6. Поступак јавног надметања спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.

7. Решење о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Александровац, доноси Скупштина Општине Александровац и доставља га учесницима у поступку јавног надметања на које се Решење односи.
Купопродајни уговор се закључује у року од 30 дана од дана правноснажности решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Купопродајни уговор се оверава код надлежног органа, након регулисања обавезе плаћања уговорене цене за предметну непокретност.
Трошкове овере купопродајног уговора код надлежног органа, сноси лице којем се отуђује грађевинско земљиште из јавне својине.
Ако лице које је прибавило грађевнско земљиште у својину не приступи закључењу купопродајног уговора, Скупштина Општине Александровац на предлог Општинског већа Општине Александровац доноси акт о поништењу Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине Општине Александровац, након чега се понавља поступак отуђења предметне непокретности.
Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење грађевинског земљишта, задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора.
Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 дана од дана отварања понуда.

8. Начин плаћања:Лице које у складу са расписанм огласом буде изабрано за најповољнијег понуђача на јавном надметању плаћање врши једноднократно
9. Парцела се отуђује у виђеном стању, тако да општина Александровац нема никву обавезу на измештању, обезбеђењу и заштити( евидентираних и неевидентираних на копији плана водова) инсталација и објеката инфраструктуре.
10. Поступак јавног надметања спроводи Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Александровац образована одлуком Скупштине општине Александровац број 020-205/2018-01 од 14.06.2018.године ( Службени лист општине Александровац број 9/18).
11. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 03. септембра 2018. године до 15,00 часова.
12. Јавно надметање-лицитација пријављених кандидата ће се спровести 05. септембра 2018. године, у сали Скупштине општине са почетком у 10,00 часова.
13. Објављивање огласа: Оглас ће се објавити дана 02. Августа 2018. године у дневном листу „ДАНАС “, као и на званичном сајту Општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број : 020-205-1/2018 -01 од 02. августа 2018. године

КОМИСИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Print Friendly, PDF & Email