«

»

сеп 08

ОГЛАС – ради давања у закуп дела непокретности

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП
ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ
ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу одлуке о покретању поступка давања у закуп дела објекта у Плешу број 020- 520/2016 – 01 од 2.септембра  2016 године од 02. септембра 2016 године („Службени лист општине Александровац“ број 11/2016) и члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ( „Сл.гласник РС“, број 24/2012, 48/2015 и 99/2015), објављује

 

 

ОГЛАС

ради давања у закуп дела непокретности у Плешу

у јавној својини општине Александровац

 

 

1.Предмет давања у закуп

 Издаје се у закуп просторија број 6, нето површине 24,70 м2, део објекта на кат.парц. број 574/1 КО Плеш – зграда јединице локалне самоуправе, уписана у лист непокретности број 67 КО Плеш, по почетној месечној цени закупа од 1.300,00 динара, ради обављања ПТТ делатности.

 2.Услови давања у закуп

Предмет давања у закуп дела непокретности у јавној својини путем прикупљања писмених понуда је просторија број 6, део објекта на кат.парц.број 574/1 КО Плеш – зграда јединице локалне самоуправе.

Непокретност се издаје у закуп на одређено време до 5 година.

Предметна непокретност биће дата у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, као и да испуњава друге услове огласа.

Непокретност која је предмет огласа даје се у закуп у постојећем – „виђеном“ стању , тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Месечни износ закупнине плаћа се до 5. у месецу за текући месец.Рате се усклађују са индексом потрошачких цена у Републици Србији према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статитике у моменту доспећа рате.

За период кашњења у плаћању, обрачунава се затезна камата у складу са законом који уређује висину стопе и начин обрачуна затезне камате.

 

3.Услови пријављивања

Право учешћа на оглас имају сва физичка и правна лица и предузетници који уплате депозит и који испуњавају услове из огласа.

Полагање депозита вршиће се уплатом на рачун 840-742152843-59-приходи од давања у закуп у корист општине, по моделу 97-КБ-001-ПИБ.

Учесници су дужни да уплате депозит у висини једне месечне закупнине.

 

  1. Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа ( закључно са 16.09. 2016. године до 14,00 часова ).
  2. Уредна и потупна писана понуда треба да садржи :

а) све податке о подносиоцу понуде: назив и седиште, извод о регистацији привредног субјекта , копију решења о додељеном пореском индетификационом броју – ПИБ-у , име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) , његов потпис и печат;

б)  висину укупне месечне закупнине изражену у динарима;

в) доказ о уплати депозита и број рачуна за враћање истог.

 

  1. Понуде се , достављају на адресу :

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ, улица Јаше Петровића 26, Александровац.

Понуда се доставља препорученом пошиљком или се лично предаје на писарници Општинске управе Александровац, у затвореној коверти на којој је јасно назначено „Понуда за закуп дела непокретности у јавној својини општине Александровац, НЕ ОТВАРАТИ“

Ако је понуда послата поштом , дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком сматра се као дан предаје Општини Александровац, под условом да је пошиљка стигла у зграду општине Алекснадровац , до дана отварања понуде.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Понуда у којој је цена дата описно неће се разматрати.

 

4. Избор најповољнијег понуђача

 

Јавно отварање приспелих понуда врши се комисијски , 19.09.2016. године у 10,00 часова у просторијама Скупштине општине Александровац, улица Јаше Петровића 26.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума висина понуђене закупнине.

Комисија утврђује редослед важећих понуда.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

Уколико више понуђача понуде исти највиши износ Комисија позива понуђаче који су понудили исти највиши износ, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом у односу на предходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и утврдити најповољнијег понуђача.

Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није одговарајућа.

По окончању поступка јавног прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности , Комисија доставља записник о току поступка са предлогом за избор најповољнијег понуђача Председнику општине, који доноси решење о избору и давању у закуп.

На решење из предходног става сваки учесник у поступку јавног прикупљања понуда може уложити приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема решења, а одлука Општинског већа је коначна.

Понуђачи могу извршити увид у документацију за катстарске парцеле које су предмет овог огласа сваког радног дана од дана објављивања огласа до дана одређеног за отварање понуда у времену од 10,00 до 15,00 часова.

За сва евентуална питања заинтересована лица могу се обратити Ивану Новаковићу на тел.број 037/751-029 и 064/8730540.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП

ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020- 520-1/2016 – 01 од 08.септембра  2016 године

 

Председник комисије

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email