«

»

јун 28

Оглас

На основу члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавноr надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018 и 79/2023), члана 28. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, број 21/2020) и Одлуке о приступању отуђења стана у јавној својини општине Александровац, број  020 – 675/2024-01 од 30. маја 2024. године,

Скупштина општине Александровац објављује

ОГЛАС

РАДИ ОТУЂЕЊА СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ

I НАЧИН ОТУЂЕЊА СТАНА

Стан се отуђује из јавне својине јавним надметањем путем лицитације.

II ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА

  1. Стан бр. бр.1 који се налази у приземљу зграде за колективно становање бр. 6 јавна својина општине Александровац, која се налази на к.п. бр. 2723/2 КО Александровац, улица Крушевачка у Александровцу , уписан у лист непокретности бр. 2827 КО Александровац:
  • површина стана: 60 м2

Почетна цена је: 23.819,00 €.

            Заинтересована лица ради разгледања непокретности, као и додатних информација и обавештења могу се обратити контакт особи, Ненад Јозић, радним даном од 09.00 до 14.00 часова на тел. 037/3552-082.

III УСЛОВИ ЗА ОТУЂЕЊЕ

Стан ће бити отуђен по спроведеном поступку јавног надметања, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене купопродајне цене, уколико испуњава и друге услове из огласа.

Непокретност се отуђује у постојећем (виђеном) стању без права купца на накнадне рекламације, тако да се купац потписом уговора одриче било каквих примедби на основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Купопродајна цена непокретности утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

  Трошкови овере уговора код јавног бележника и други евентуални трошкови који могу произаћи из реализације овог правног посла падају на терет купца.

IV УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право yчeшћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која уплате депозит у висини од 20% од утврђене почетне цене (4.763,8 € ) и испуњавају остале услове из огласа.

Полагање депозита вршиће се уплатом у динарској противвредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате на рачун 840-1147804-22 са позивом на број 020-675/2024-01.

Пријаве се подносе од дана објављивања огласа у дневном листу ,,Политика“, односно од  28. јуна 2024. године до 29. јула 2024. године.

Рок за подношење пријава је 30 дана  од дана оглашавања.

Пријава на оглас мора да садржи:

За физичка лица:

– име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања;;

– копију личне карте;

– контакт телефон;

– ако је лице предузетник уз пријаву се прилаже оригинални извод из регистра привредних субјекта или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30 (тридесет) дана, као и потврда о пореском идентификационом броју.

За правна лица:

– назив и седиште;

– оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 (тридесет) дана;

– копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун;

– копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ;

– име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), са овереним картоном депонованих потписа.

У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за подношење пријаве као и за учешће у јавном надметању мора бити оверено од стране јавног бележника.

Пријава треба да садржи и број рачуна потенцијалног купца на који ћe бити извршен повраћај депозита.

Пријаве се достављају поштом препоручено, а могу се предати и у услужном центру Општинске управе општине Александровац у приземљу зграде седишта општине Алксандровац у Александровцу, на шалтеру писарнице.

Адреса:

Општина Александровац – Комисија за отуђење непокретности – стана из јавне својине општине Александровац, Улица Јаше Петровића број 26.

Заинтересовани понуђачи своје пријаве достављају у затвореним ковертама са назнаком „НЕ OTBAPATИ — ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА КУПОВИНУ  СТАНА“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.

На лицитацији ће прва понуђена цена бити почетна цена утврђена Одлуком Скупштине општине Александровац о приступању отуђењу непокретности – стана из јавне својине општине Александровац број 020-675/2024-01 од 30. маја 2024. године.

Комисија задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних пријава  не изврши избор најповољнијег понуђача.

Комисија неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

V И3БОP НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Јавно надметање спровешће Комисија, дана 01. августа 2024. године у 11,00 часова у просторијама општине Александровац, Улица Јаше Петровића број 26.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене купопродајне цене, као и да испуњава остале услове из огласа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

Поступак јавног надметања спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава

Понуђачи који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 20 дана од дана јавног надметања.

Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине Општине доноси Скупштина општине Александровац.

Комисија за избор најповољнијег понуђача утврђује редослед важећих понуда.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да дају нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду. Уколико позвани понуђачи не дају нову понуду, односно уколико су понуђачи дали понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија ће избор најповољнијег понуђача извршити према редоследу пристиглих пријава, односно предност ће дати понуђачу који је раније поднео пријаву.

 Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

Депозит се задржава:

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не појави се на јавном надметању – лицитацији;
  2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
  3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Print Friendly, PDF & Email