«

»

дец 01

Оглас

               На основу Решења о исплати новчане помоћи Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије број:553- 603/2020-17-1, од 18.11.2020 године, Решења о образовању Комисије за избор корисника донаторских пројеката једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која имају боравиште на територији општине Александровац број: 020523/20-07I од 26.11.2020. године. и Правилника о условима и критреријумима за доделу помоћи број.20-14-3/2020-06, Комисија за избор корисника (у даљем тексту: Комисија) расписује

 

О  Г  Л  А  С

Обавештавају се социјално угрожене породице избеглица и интерно расељених лица да могу да се пријаве за доделу једнократне новчане помоћи у износу од 15.000,00 динара  у периоду од :01.12.2020 -15.12.2020.

 

Пријаве са пропратном документацијом се подносе на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Александровац.

 

Право на Помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица са боравиштем на територији општине  Александровац. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то :

    1. да имају избеглички статус, односно да су евидентирани као интерно расељена лица, са  боравиштем у општини Александровац,

 1. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за август 2020. године тј. мање од 29.256,5 динара.
 2. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
 3. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
 4. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
 5. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
 6. домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у  развоју итд.,
 7. вишегенерацијско домаћинство,
 8. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
 9. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година  живота),
 10. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
 11. породице где је дошло до насиља у породици,
 12. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

 

 

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације. Проверу захтева и документације врши Комисија општине Александровац

 

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, која се подноси у општини  Александровац, подносилац је дужан да достави следеће доказе (фотокопшије) а оргинале на увид:

– фотокопију избегличке/расељеничке легитимације за све чланове породичног домаћинства,

-потврда о боравишту издата од стране ПС Александровац,за подносиоца захтева;

-изјава о броју чланова домаћинства,

– доказе о приходима за све чланове домаћинства која остварују приходе(за месец који предходи месецу подношења захтева или оверена лична изјава о незапослености.),

-доказ о стамбеном статусу(неки доказ о власништву стамбеног објекта,а уколико је породица у статусу подстанара  доставити фотокопију уговора о закупу или писмену изјаву станодавца);

– медицинска документација фотокопија о хроничним болестима која није старија од 12 месеци,

-за осебе са инвалидетом или телесним оштећењем доставити фотокопију решења о инвалидности или телесном оштећењу;

– решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,

            – жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

 

              За све информације обратити се канцеларија бр 6. Контакт  особа : Смиља Марковић,тел.3751-069 .

 

 

Чланови Комисије:

 

 1. Смиља Марковић, повереник Комесаријата за избеглице
 2. .Драган Ђурђевић, представник Црвеног крста
 3. Марија Милановић, члан Општинског већа-ресор за здравство и социјалну заштиту
 4. Јелица Костић, начелница Одељења за општу управу, друштвене делатности и јавне службе
 5. Радица Ђурић, социјали радник Центара за социјали рад Општине

 

 

У Александровцу, 30.11.2020. године

 

ОГЛАС

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

 

Print Friendly, PDF & Email