Одустанак од захтева 2017. год

 

OДУСТАНАК ОД ЗАХТЕВА У 2017. ГОДИНИ

 

1 350-29/2017-04 ЗИМ ДОО Дашница Одустанак од захтева за локацијске услове за изградњу затвореног складишта, П, 125221,кат. B. КП  1189/1   КО

Дашница

 02.08.2017.год.
2 350- 68/2017-04 Телеком Србија

Београд

Одустанак од захтева за локацијске услове за изградњу оптичког кабла за корисника Соко Штарк КП   2270/4, 5031, 5058 i 5051  KO Доброљупци 03.11.2017.год.
3 351- 1367/2017-04 Анђелковић Р. Далибор

Доњи Ступањ

Одустанак од захтева за употребну дозволу за изграђени стамбеног објекта спратности По+П+Пк,категорије Б, класификациони број 111012 КП   3936/1 КО

Доњи Ступањ

 02.11.2017.год.
Print Friendly, PDF & Email