«

»

окт 26

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – За јавну набавку радова на изградњи игралишта у Ботурићима

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
Општинска Управа
Број: 40-63/2015–03
Дана : 26.10.2015 г.
Александровац

 

На основу члана 107  и 108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“. Бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Решења општинског Већа бр. 020-487/2015-01 од 26.10.2015. године, Општинска управа општине Александровац, као Наручилац ,  доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

За јавну набавку  радова на изградњи игралишта у Ботурићима  

јавна набавка мале вредности  –Редни број : 1.3.6.

За јавну набавку радова на изградњи игралишта у Ботурићима ,  по критеријуму најниже понуђене  цене , Уговор се додељује понуђачу „ГРАЂИНГ „ Д.О.О.Александровац

 – вредност понуде без ПДВ-а 2.309.860,00 динара ;  са ПДВ-ом 2.771.832,00 динара.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 15. 10.2015. године донео Одлуку о покретању поступка Јавне набавке мале вредности – набавка радова на изградњи игралишта у Ботурићима , чија је процењена вредност 2.500.000,00 динара без ПДВ-а. Позиви за учешће и конкурсна документација објављени су на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страни наручиоца.

Благовремено, у року,  до дана 23.10.2015.год. до 11  сати, достављене су следеће   понуде  и то :

 

I Број под којим је понуда заведена код понуђача:      1.   05-1377
Назив или шифра понуђача: Д.О.О. „Техноградња“ Крушевац , ул. Мајке Југовића 14
Вредност понуде без ПДВ-а   2.927.362,50 дин.
Износ ПДВ-а       585.472,50
Укупан износ понуде са ПДВ-ом  3.512.835,00
Опција понуде 30 дана
Рок за завршетак радова и гарантни рок 40 календарских дана

 

II  Број под којим је понуда заведена код понуђача:     2.      21-10/15
Назив или шифра понуђача: Група : „Неве М“ Невена Млић и „Милошевић „ Д.о.о. Крушевац
Вредност понуде без ПДВ-а 3.388.360,00 динара
Износ ПДВ-а    677.672,00
Укупан износ понуде са ПДВ-ом 4.066.032,00
Опција понуде 30 дана
Рок за завршетак радова  и гарантни рок 40 календарских дана

 

 

III Број под којим је понуда заведена код понуђача: 3.   315/15                                 
Назив или шифра понуђача: Доо „Грађинг „ Александровац   ул. 29. Новембар бб
Вредност понуде без ПДВ-а  2.309.860,00 динара
Износ ПДВ-а     461.972,00
Укупан износ понуде са ПДВ-ом  2.771.832,00
Опција понуде   30 дана
Рок за завршетак радова  и гарантни рок      40 календарских дана

 

 

Предлог комисије за јавне набавке

Комисија за јавне набавке је извршила преглед и стручну оцену достављених понуда.

Комисија за јавне набавке предлаже одговорном лицу наручиоца да се по критеријуму најниже понуђене цене  Уговор додели понуђачу  Д.О.О. «ГРАЂИНГ» Александровац – вредност понуде 2.309.860,00 динара без ПДВ-а ; односно  2.771.832,00  дин. Са ПДВ-ом.

 

Одговорно лице наручиоца прихвата предлог Комисије за јавну набавку  о додели уговора и доноси Одлуку као у диспозитиву ове одлуке.

 ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

 

Начелник општинске Управе

Добрила Вукојевић

Print Friendly, PDF & Email