«

»

јун 15

Одлука о завршном рачуну буџета општине Александровац за 2017. год

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА  АЛЕКСАНДРОВАЦ
О п ш т и н с к а  у п р а в а
Одељење за финансије и локално економски развој
Број : 403-300/2018-03
Датум : 04.05.2018.год.
А л е к с а н д р о в а ц

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email