«

»

јул 13

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ РЕЗЛУТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОДРЖАНИ 11. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

На основу члана 26. став 1 тачка 10 Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Сл.лист општине Александровац“, бр.9/19),

Изборна комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац, на 12.  седници одржаној дана 13.07.2021. године, донела је

 

ОДЛУКУ

О

УТВРЂИВАЊУ РЕЗЛУТАТА ИЗБОРА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ОДРЖАНИ 11. ЈУЛА 2021. ГОДИНЕ

 

 

I  Утврђују се резлутати избора за избор чланова Савета месних заједница на територији општине Александровац одржаних 11. јула 2021. године приказаних у табели која је саставни део ове одлуке.

 

II   Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“, на званичној интернет презентацији општине Александровац и огласним таблама месних заједница.

 

 

 

ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 013-02/2021-01-371  од 13. јула 2021. године

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                   Љиљана Јовић, с.р.

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РЕЗУЛТАТА

 

Print Friendly, PDF & Email