«

»

феб 20

Oдлука о утврђивању назива тргова, улица, заселака и других делова насељених места у Општини Александровац

На основу члана 93. Закона о локалној самоуправи  („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014- други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 181. став 1. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – УС, 96/15 и 47/17 – аутентично тумачење), члана 9. Уредбе о адресном регистру („Службени гласник РС“, број 63/17) и члана 26. Статута општине Александровац (Сл.лист општине Александровац, бр. 7/08, 1/12, 13/12, 3/13, 11/16 и 4/17), уз  прибављену сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе број 015-05-00014/2019-24 од 31.01.2019. године, Скупштина општине Александровац , на 20 седници одржаној  11. фебруара 2019. године донела је

  О Д Л У К У

о утврђивању назива тргова, улица, заселака и других делова насељених места

У Општини Александровац

 Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се називи тргова, улица , засеока и других делова насељених места на територији општине Александровац.

Члан 2.

Скупштина општине Александровац утврђује Одлуком називе улица, тргова и других делова насељених места на територији општине Александровац , на предлог комисије за утврђивање назива улица, тргова и других делова  насељених места на подручју општине Александровац.

Члан 3.

У насељеном месту Александровац утврђују се следећи називи улица :

Улица број 1- Богољуба  Бана МихајловићаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 1413 (КО Дренча) и кп 466/1 (КО Александровац), иде дуж граница са насељеним местима Дренча и Ржаница, целом дужином кп 2377 и 2378 (обе у КО Александровац), и завршава се између кп 2778 (КО Ржаница) и кп 511 (КО Александровац).

Улица број 2 – Жупска улица.- Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код границе са насељеним местом Стањево, између кп 1475 и кп 1478/3, иде целом дужином кп 1477 и 1455/2, и завршава се између кп 1455/1 и кп 1456, све у КО Александровац.

Улице број 3 и 4 – Улица Драгољуба Ристића – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код Жељинске улице, између кп 1064 и кп 1070, иде дуж кп 1069, и завршава се између кп 1059/1 и кп 1092, све у КО Александровац. Напомена: Предложена улица бр. 3 обухвата део постојеће Жељинске улице. Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 1070 и кп 1088, иде целом дужином кп 1084 и 1083/1, и завршава се између кп 1083/3 и кп 1108/3, све у КО Александровац. Образложење : Драгољуб Ристић,(живео је крајем деветнаестог и почетком двадесетог века  ) пилот из Првог светског рата , који је за исказану храброст носилац Карађорђеве звезде и одликовања које му је лично уручио  Luj Franš D’Epere почасни српски војвода, командовао је пробојем Солунског фронта , а српске војнике сматрао најбољим у Великом рату, командант савезничке војске.

Улица број 5 – Улица др Гордане НикетићОпис предложене улице бр. 5 – Улица представља продужетак постојеће Улице др Гордане Никетић, почиње између кп 1916/3 и кп 1920/3, иде дуж кп 1924/5, 1931/2 и 1937/1, прелази преко кп 1938/1, иде дуж кп 1938/2, и завршава се између кп 1944 и кп 1938/1, све у КО Александровац 

Улица број 6 – Улица др Милана МирковићаОпис предложене улице бр. 6 – Улица представља продужетак постојеће Улице др Милана Мирковића, почиње између кп 1736/2 и кп 1586/3, иде дуж кп 2388, прелази преко кп 1645/1, 1646/1 и 1646/2, и завршава се између кп 1647 и кп 1729/2, све у КО Александровац.

Улица бр. 7 – Улица 16 oктобраОпис предложене улице бр. 7- Улица почиње код Школске улице, између кп 2322/2 и кп 2320 (обе у КО Александровац), иде целом дужином кп 2321 (КО Александровац), наставља дуж границе са насељеним местом Ракља, дуж кп 3435 (КО Ракља), и завршава се између кп 472/8 (КО Ракља) и кп 2185/1 (КО Александровац).

Образложење : По дану када је ослобођен Александровац у Првом светском рату.

Улица број 8 – Школска улицаОпис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код Школске улице, између кп 1695/4 и кп 2324/1, иде целом дужином кп 2335/2, а затим дуж границе са насељеним местом Стубал, дуж кп 2390, и завршава се код кп 2370, све у КО Александровац.

           

Члан 4.

У насељеном месту Боботе, утврђују се следећи називи улица :

Улица број 1- Улица сунчани брегОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 277 (КО Витково) и кп 365/4 (КО Боботе), иде дуж кп 2753 (КО Витково), дуж границе са насељеним местом Витково, и завршава се између кп 270/1 (КО Витково) и кп 356 (КО Боботе).

Улица број 2 – Улица Крушевачка Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код границе са насељеним местом Витково, између кп 611 и кп 612/4, иде дуж кп 1848, и завршава се код предложених улица бр. 3, бр. 4 и бр. 5, између кп 533 и кп 676, све у КО Боботе.

Улица број 3 – Улица изворска – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложених улица бр. 2, бр. 4 и бр. 5, између кп 675/1 и кп 677, иде целом дужином кп 676, и завршава се између кп 674/2 и кп 683, све у КО Боботе

Улица број 4 –Улица КрушевачкаОпис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 2, бр. 3 и бр. 5, између кп 533 и кп 676, иде дуж кп 1848 и целом дужином кп 1863, и завршава се код границе са насељеним местом Новаци, између кп 214/7 и кп 1869, све у КО Боботе.

Улица број 5 – Улица Главна – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и бр. 4, на кп 533. Иде дуж кп 1851, и завршава се између кп 338 и кп 325, све у КО Боботе.

Улица број 6 –Улица Чаири – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између 526/2 и кп 531/3, иде целом дужином кп 527, и завршава се код предложене улице бр. 7, између кп 517/1 и кп 528/1, све у КО Боботе.

Улица број 7 –Улица Прокоп –Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 517/2 и кп 511/4, иде целом дужином кп 1853, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 469 и кп 40/2, све у КО Боботе.

 

 Улица број 8 – Улица молитвиште – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 297 и кп 458, иде дуж кп 1852 и кп 250, и завршава се између кп 263/1 и кп 186, све у КО Боботе.

Улица број 9 – Улица Огњана Павловића – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 311/3 и кп 302, иде целом дужином кп 310, и завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 330/2 и кп 313/1, све у КО Боботе.

Образложење : Огњан Павловић је рођен у Боботу 1878год . Био је поднаредник српске војске , умро 1916. год. и сахрањен у Плавој гробници – острво Видо у Грчкој.

 

Улица број 10 – Улица хајдука Боботе  – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 508/1 и кп 216/3, иде дуж кп 201, скреће десно и наставља целом дужином кп 217 и кп 209/2, и завршава се између кп 209/1 и кп 209/3, све у КО Боботе.

Образложење :Хајдук Бобота је живео у време Турака и као хајдук погинуо у борби са Турцима. Сахрањен је на гробљу у Боботу и  по хајдуку Боботе село Боботе је добило име према легенди .

 

Засеок број 1 – Варина – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 1554, у КО Боботе.

Члан 5.

У насељеном месту Ботурићи, утврђују се следећи називи улица :

Улица број 1 – Расинска улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Будиловина, између кп 1064/3 и кп 1064/1, иде дуж кп 1789, и завршава се код границе са насељеним местом Грчак, између кп 1477 и кп 1373, све у КО Ботурићи.

Улица број 2 –Жупска улица  – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, на кп 1789, иде дуж кп 1803, 1072 и 1048, и завршава се између кп 1049/1 и кп 1047/2, код границе са насељеним местом Будиловина, све у КО Ботурићи.

Улица број 3 – Улица Радича Поступовића – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1469 и кп 1458/1, иде дуж кп 1460, 1523, 1660, 1793 и 1176 и завршава се између кп 1169 и кп 1177, све у КО Ботурићи.

Образложење: Радич Поступовић, српски властелин из прве половине XV века.Током владавине деспота Ђурђа Бранковића носио је титулу – велики челник средњовековног града Козника који је био управно седиште не само Жупе већ и шире околине.

 

Улица број 4 –Улица  Михајла Чолића –  Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код границе са насељеним местом Будиловина, на кп 1029, иде преко кп 1027/1, 1032/1 и 986 и завршава се између кп 981/1 и 980, све у КО Ботурићи. Образложење : Михајло Чолић (1965-1999) рођен је у Борју . Погинуо је у рату 1999.год. код Србице на КиМ. 

 

Улица број 5 – Улица Запис  –  Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1087/2 и кп 1086, иде дуж кп 1787 и 1784 и завршава се између кп 3 (све у КО Ботурићи) и кп 3175/3 (КО Велика Врбница), код границе са насељеним местом Велика Врбница.

Засеок број 1 –Засеок Чолићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 761, 768, 751/1 и 777/1, све у КО Ботурићи.

Засеок број 2 – Засеок Дуњићи – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 795, 839, 859 и 858, све у КО Ботурићи.

Засеок број 3 – Засеок Здравковићи – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 471, 492, 554 и 404/1, све у КО Ботурићи.    

Члан 6.

У насељеном месту Братићи, утврђују се следећи називи улица :

Улица број 1 – Главна улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 126 и кп 1351/2, иде дуж кп 1968, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 536 и кп 599, све у КО Братићи.

Улица број  2 – Улица доње село – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 599 и кп 477, иде дуж кп 1968, прелази преко кп 684, 686/1 и 686/2, наставља дуж кп 1968 и 318, и завршава се између кп 322/2 и кп 339/1, све у КО Братићи.

Улица број 3 – Улица брдска  – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 527 и кп 478, иде дуж кп 1969 и кп 522, прелази преко кп 436, наставља дуж кп 418 и целом дужином кп 402, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 405/2 и кп 343/4, све у КО Братићи.

Засеок број 1 – Засеок Петрашиновићи – Опис предложеног засеока бр. 1- Заселак се простире између кп 725/1, 806, 1083/1 и 1022/1, све у КО Братићи.

Члан 7.

У насељеном месту Бзенице, утврђују се следећи називи улица :

Улица број 1 – Жељинска улицаОпис предложене улице бр. 1- Улица почиње код границе са насељеним местом Рогавчина, између кп 1048/3 и кп 1050/1, иде целом дужином кп 1049 и кп 899, наставља дуж кп 3739 и кп 787, и завршава се код предложених улица бр. 5 и бр. 6, између кп 788/3 и кп 3747, све у КО Бзенице.

 

Улица број 2 – Пакленичка улицаОпис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 641 и кп 639/1, иде целом дужином кп 639/2 и кп 618, прелази преко кп 513, 517, 521/3, иде дуж кп 525, и завршава се код границе са насељеним местом Рогавчина, између кп 524 и кп 526, све у КО Бзенице.

 

Улице број 3- Улица Вардиште-  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 581/3 и кп 923, иде дуж кп 3748, и завршава се између кп 603/2 и кп 538/2, све у КО Бзенице.

 

Улица број 4 – Улица воденичка – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1089 и кп 1055, иде дуж кп 1064, и завршава се између кп 1072 и кп 1121, све у КО Бзенице.

 

Улица број 5- Жељинска улицаОпис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 6, између кп 723/3 и кп 788/3, иде дуж кп 787 и целом дужином кп 3750, 3751 и 3754, и завршава се код границе са насељеним местом Плеш, између кп 1644 и кп 1643, све у КО Бзенице.

Улица број 6 – Цветна улица – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 5, између кп 688 и кп 723/3, иде целом дужином кп 3747, и завршава се код границе са насељеним местом Станишинци, општина Врњачка Бања, између кп 22 и кп 3740, све у КО Бзенице.

 

Улица број 7 – Улица Лисац – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, прелази преко кп 731 и кп 732/1, иде дуж кп 3746, прелази преко кп 228 и кп 230, скреће лево и наставља дуж кп 3745, иде целом дужином кп 180, и завршава се код предложене улице бр. 6, у кп 414, све у КО Бзенице.

 

Улица број  8 – Расинска улица – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1262 и кп 742, иде дуж кп 1234, прелази преко кп 1252, 1245, 1236/1 и 3738, наставља дуж кп 1205, прелази преко кп 1330 и кп 1331, наставља дуж кп 3752, 1949 и 3749, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 1960 и кп 2399, све у КО Бзенице.

 

Улица број 9 – Улица Свете Тројице  – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 2052/2 и кп 1998/1, иде целом дужином кп 1974, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 1973/4 и кп 2121, све у КО Бзенице.

 

Улица број 10 – Улица враголије – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње између кп 2164 и кп 2124, иде дуж кп 3749, 3756 и 2350, и завршава се између кп 2375 и кп 2330, све у КО Бзенице

 

Улица број 11 – Улица стара воденица  – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1535 и кп 1533, прелази преко кп 1534 и кп 1531, иде целом дужином кп 1711, прелази преко кп 1715, и завршава се код предложене улице бр. 12, све у КО Бзенице

 

Улица број 12 – Улица попа Марка Богдановића – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1682 и кп 1695, иде дуж кп 3749 и целом дужином кп 1921, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 2041 и кп 1932, све у КО Бзенице.

Образложење : Поп Марко Богдановић (1844-1925) из Бзеница.Завршио је богословију .Учитељ је у Павлици када је рукоположен .Одликован је од краља Милана Медаљом белог орла за васпостављање Краљевине Србије и њену независност , таковским крстом и златном споменицом ; од епископа Жичког одликован је црвеним појасом . Биран је у два мандата за народног посланика .Породична кућа попа Марка Богдановића данас је зграда Завичајног музеја Жупе.

 

Улица број 13 – Улица ловачка – Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње између кп 2902 и кп 2881, иде дуж кп 3760, 2979, 3757, затим поново дуж кп 3760, и завршава се између кп 3571 и кп 3560, све у КО Бзенице.

 

   Заселак број 1 – Вилимоновићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 151, 142, 121 и 80, све у КО Бзенице.

 

      Заселак број 2 – Млетачићи – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 2774, 2807, 2813 и 2827, све у КО     Бзенице.

           

Члан 8.

У насељеном месту Дашница,  утврђују се следећи називи улица :

Улица број 1 –Улица  КрушевачкаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Новаци, између кп 2129 и кп 2135, иде дуж кп 2401 и 2400, и завршава се код предложених улица бр. 2 и бр. 7, између кп 2402 и кп 1745, све у КО Дашница.

 

Улица број 2 –Улица  Крушевачка – продужетак улице број 1-   Опис предложене улице бр. 2- Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 7, између кп 1630/2 и кп 1717, иде дуж кп 2400, и завршава се код границе са насељеним местом Горњи Ступањ, између кп 706/2 и кп 691/3, све у КО Дашница.

Улице број 3 – Улица бело поље- Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1706 и кп 1709, иде дуж кп 2410, и завршава се између кп 1745 и кп 973/2, све у КО Дашница.

 

Улица број 4 –Улица занатска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1675 и кп 1674, иде дуж кп 2408, и завршава се код кп 573, све у КО Дашница.

 

 Улица број 5 –Улица  занатскаОпис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1650 и кп 1664/1, иде целом дужином кп 1661, и завршава се између кп 1651/2 и кп 1655, све у КО Дашница.(наставак улице број 4 )

 

Улица број 6 – Улица стари бунар – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, (између кп 1075 и кп 1648/6, иде целом дужином кп 1076, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 1099 и кп 1642, све у КО Дашница.

 

 Улица број 7 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 2, између кп 1626 и кп 1630/2, иде дуж кп 2402, и завршава се код предложених улица бр. 9 и бр. 10, између кп 1166/1 и кп 2409, све у КО Дашница.

 

Улица број  8 –Улица  виноградарска – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 7, између кп 1153 и кп 1642, иде целом дужином кп 2404, и завршава се код предложене улице бр. 11, између кп 522 и кп 504, све у КО Дашница.

 

Улица број 9 -Улица Светосавска – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложених улица бр. 7 и бр. 10, између кп 1364 и кп 1378/1, иде дуж кп 2409, и завршава се између кп 1409 и кп 1374, све у КО Дашница.

 

Улица број 10 – Улица Ивице Петровића  – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложених улица бр. 7 и бр. 9, између кп 1167 и кп 1356, иде дуж кп 2402 и 1266, и завршава се код границе са насељеним местом Доње Ратаје, између кп 1264/3 и кп 1267/1, све у КО Дашница.

Образложење : Ивица Петровић (1971-1999), рођен је у Дашници . Погинуо у реону Урошевца на КиМ.

 

Улица број 11 – Пољанска улица – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 1131 и кп 467, иде дуж кп 2403, и завршава се између кп 117 и кп 2405, све у КО Дашница.

 

Улица број 12 – Улица доњомалска –  Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње између кп 1267/1 (КО Дашница) и кп 4066/3 (КО Ратаје), иде дуж границе са насељеним местом Доње Ратаје, дуж кп 7813 (КО Ратаје), и завршава се између кп 1280 (КО Дашница) и кп 4077 (КО Ратаје).

 

Улица број 13 – Омладинска ( не постоји у елаборату, али је треба додати)Опис предложене улице бр. 13 – Улица почињекод улице број 1  кп 1758/3 и1717 ,све у КО Дашница, иде дужином  кп 1745  и завршава се код кп 960 и кп 1735, све у КО Дашница.

 

 

Члан 9.

 

У   Насељеном  месту  Доброљупци утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 Главна улица  – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 1092 и кп 4, иде дуж кп 5031, и завршава се код границе са насељеним местом Пањевац, између кп 2580 и кп 5060, све у КО Доброљупци.

Улица број 2 –Улица Мали Јелењак- Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1105 и кп 1108, иде  целом дужином кп 5041 и кп 5033, и завршава се између кп 190 и кп 230, све у КО Доброљупци.

Улица број 3 – Улица Ђурђевданска – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1165 и кп 1189, иде дуж кп 5042, и завршава се између кп 1171 и кп 1172/2, све у КО Доброљупци.

Улица број 4 – Улица Падине – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1194 и кп 1213, иде дуж кп 5032, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 2269 и кп 2163/2, све у КО Доброљупци.

Улица број 5 – Улица Драгољуба  Палуровића – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1109/2 и кп 1550/2, иде целом дужином кп 1549, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 1554 и кп 1739, све у КО Доброљупци.

Образложење : Драгољуб Палуровић, српски ратник у Првом светском рату. Рођен је 1875. године у Доброљупцима. Умро 1915. од пегавог тифуса у војној болници у Белом потоку.

 

Улица број 6 – Улица Јелењак – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2159 и кп 2581, иде целом дужином кп 5046, наставља дуж кп 5034, 2001 и 5036, и завршава се између кп 5037 и кп 563, све у КО Доброљупци.

Улица број 7- Улица светог цара Константина и царице Јелене  – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 2026/1 и кп 2067, иде целом дужином кп 2028 и кп 602, и завршава се код границе са насељеним местом Пањевац, између кп 612 и кп 605, све у КО Доброљупци.

Улица број 8 – Улица СпасовданскаОпис предложене улице бр. 8 – Улица почиње између кп 3428 (КО Доброљупци) и кп 6 (КО Игрош), иде дуж кп 5066 (КО Доброљупци), дуж границе са насељеним местом Игрош, општина Брус, и завршава се између кп 3507 (КО Доброљупци) и кп 106 (КО Игрош).

Засеок број 1 – Засеок Рајковићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 3392, 3367, 2768 и 2763/1, све у КО Добљољупци.

Члан 10.

 

У насељеном  месту  Доња Злегиња утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица ВидовданскаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Горња Злегиња, између кп 240/1 (КО Горња Злегиња) и кп 815 (КО Доња Злегиња), иде дуж кп 2203 (Горња Злегиња), кп 802 (КО Доња Злегиња), кп 1747 (КО Доња Злегиња) и кп 649 (КО Доња Злегиња), и завршава се код границе са насељеним местом Гаревина, између кп 650 и кп 648/2 (обе у КО Доња Злегиња).

 

Улица број 2 – Улица Сретењска – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 803/2 и кп 796/1, иде целом дужином кп 797 и кп 824, наставља дуж кп 827 и кп 1745, и завршава се између кп 844/2 и кп 855/4, све у КО Доња Злегиња

Улица број 3 – Улица стари шљивици – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 879 и кп 911/1, иде целом дужином кп 910, и завршава се између кп 912 и кп 907, све у КО Доња Злегиња.

Улица број 4 – Улица брестовачка –  Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 796/1 и кп 469/1, иде дуж кп 1748, и завршава се између кп 1226 и кп 1242, све у КО Доња Злегиња.

 

Улица број 5  – Улица виноградарска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 773/4 и кп 762/1, иде целом дужином кп 763, и завршава се између кп 757/2 и кп 759/2, све у КО Доња Злегиња.

 

Улица број 6 – Улица преображењска- Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1011 и кп 1021/1, иде дуж кп 1014 и кп 1749, и завршава се између кп 1226 и кп 1169, све у КО Доња Злегиња.

 

Улица број 7 – Улица прокупца – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1742 и кп 701, прелази преко кп 700, иде дуж кп 1749, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1025 и кп 1033, све у КО Доња Злегиња.

 

Улица број 8 – Улица нерезине – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 661/3 и кп 704, иде дуж кп 674 и кп 1750, и завршава се између кп 1140 и кп 1109/2, све у КО Доња Злегиња.

 

Улица број 9 – Улица Ђурђевданска – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 664/2 и кп 666, иде целом дужином кп 665, и завршава се код границе са насељеним местом Гаревина, између кп 651 и кп 668, све у КО Доња Злегиња.

 

Улица број 10 – Пољанска улицаОпис предложене улице бр. 10 – Улица почиње између кп 675/2 (КО Доња Злегиња) и кп 1613 (КО Гаревина), иде дуж кп 1756 (КО Доња Злегиња), и завршава се између кп 1117 (КО Доња Злегиња) и кп 1762/2 (КО Гаревина).

 

Члан 11.

У насељеном месту Доње Ратаје утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1- Улица Шамничка – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Горње Ратаје, између кп 3102 и кп 2901, иде дуж кп 7787, и завршава се код предложених улица бр.5 и бр.6, између кп 5127/4 и кп 4513, све у КО Ратаје.

 

Улица број 2 – Главна улицаОпис предложене улице бр. 2 – Улица почиње између кп 3091/1 и кп 2911, иде дуж границе са насељеним местом Горње Ратаје, дуж кп 2647, и завршава се између кп 2601 и кп 2648/1, све у КО Ратаје.

 

Улица број 3 – Улица Гајдићки пут – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код границе са насељеним местом Горње Ратаје, између кп 2897 и кп 2631, иде целом дужином кп 7788, и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 2670/1 и кп 2846, све у КО Ратаје.

Образложење : Гајдићки пут је топоним по потесу а није презиме.

  Улица број 4 – Улица градина  – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње између кп 2239 и кп 2648/1, иде дуж границе са насељеним местом Горње Ратаје, целом дужином кп 7784, и дуж кп 7794, и завршава се код предложених улица бр. 5, бр. 8 и бр. 10, између кп 2815 и кп 7792, све у КО Ратаје. Напомена:

 

Улица број 5 – Школска Улица – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 6, између кп 4513 и кп 4485, иде целом дужином кп 7792, и завршава се код предложених улица бр. 4, бр. 8 и бр. 10, између кп 3202 и кп 3203, све у КО Ратаје.

 

Улица број 6 – Улица доњомалскаОпис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 5, између кп 4485 и кп 5129, иде дуж кп 7787 и дуж границе са насељеним местом Дашница, дуж кп 7813, и завршава се између кп 1282 и кп 4077, све у КО Ратаје.

 

Улица број 7 – Улица Чаири – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 4483 и кп 4482, иде дуж кп 7793, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 4481/1 и кп 3213, све у КО Ратаје

Улица број 8 – Улица Митровданска- Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 4466 и кп 3971, иде дуж кп 7793, 3251 и 7794, и завршава се код предложених улица бр. 4, бр. 5 и бр. 10, између кп 3218/1 и кп 3203, све у КО Ратаје.

Улица број 9 – Улица поточарска – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 3234 и кп 3966/1, иде целом дужином кп 3951, и завршава се између кп 7772/1 и кп 3950/2, све у КО Ратаје.

Улица број 10 – Улица Шогољска – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложених улица бр. 4, бр. 5 и бр. 8, између кп 3218/1 и кп 2815, иде целом дужином кп 2808 и 7795, скреће десно и наставља дуж кп 7775/2, и завршава се код границе са насељеним местом Дашница, између кп 3586 и кп 3852, све у КО Ратаје.

 

Улица број 11 – Улица Солунских ратника – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3754 и кп 3275/1, иде дуж кп 3756 и целом дужином кп 3763, и завршава се између кп 3762 и кп 3766, све у КО Ратаје.

 

Улица број 12 – Улица шогољски брег – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3717 и кп 3688/1, иде целом дужином кп 3701, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 3700 и кп 3738/1, све у КО Ратаје.

 

Улица број 13 – Улица Саше Живковића – Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3746 и кп 3817, иде дуж кп 3756, скреће лево и иде целом дужином кп 3810, и завршава се између кп 3808 и кп 3827, све у КО Ратаје.

Образложење: Саша Живковић (1969-2009 )  је био велики активиста у месној заједници ,Одборник у СО Александровац и много је допринео развоју укупних односа у селу и општини Александровац,захваљујући његовом раду асвалтирано је неколико путних праваца, прерано преминуо

Члан 12.

У  Насељеном  месту  Доњи Ступањ утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 –Улица  КрушевачкаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Горњи Ступањ, између кп 6617 и кп 6609, иде целом дужином кп 6687, и завршава се код границе са насељеним местом Лаћислед, између кп 6112 и кп 6111, све у КО Доњи Ступањ.

 

Улица број 2 – Главна улица – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 6178 и кп 6613/2, иде дуж кп 6223, 6688/1, 6730 и 6688/1, и завршава се код предложених улица бр. 6 и бр. 12, између кп 6699/1 и кп 3965, све у КО Доњи Ступањ.

 

Улица број 3 – Баштованска улица – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 5903/2 и кп 5864/1, иде целом дужином кп 5902 и дуж кп 6702, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 2132 и кп 2119, све у КО Доњи Ступањ.

 

Улица број 4 – Улица Светог Николе- Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 2125 и кп 2296, иде дуж кп 6701, и завршава се између кп 2305 и кп 2093, све у КО Доњи Ступањ.

 

Улица број 5 – Улица табачка  – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 2227 и кп 2127, иде целом дужином кп 6703, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 2602 и кп 2593, све у КО Доњи Ступањ.

Улица број 6 – Улица Живка Рацића – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 3959 и кп 2606/2, иде дуж кп 6699/ и кп 6700, и завршава се између кп 1794/1 и кп 2122, све у КО Доњи Ступањ.

Образложење: Живко Рацић ,Солунски ратник. учесник Првог светског рата. Рођен 1896. у Доњем Ступњу, преживео рат. Носилац Албанске споменице.

 

Улица број 7 – Улица Светог Андреје првозваногОпис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 6332 и кп 6339, иде целом дужином кп 6715, и завршава се код границе са насељеним местом Горњи Ступањ, између кп 6429 и кп 6424/7, све у КО Доњи Ступањ.

 

Улица број 8 – Улица Добросава  Башића – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 5731 и кп 3989/2, иде целом дужином кп 6716, и дуж кп 6691, и завршава се између кп 5424/1 и кп 5451/1, све у КО Доњи Ступањ.

Образложење : Добросав Башић, солунски ратник, рођен 1877. год. у Доњем Ступњу. Припадник II чете II батаљона 12. пешадијског пука „Цар Лазар“. Погинуо на Солунском фронту, на положају Ветреник, 9. августа 1916.

Улица број 9 – Улица Радомира- Доџе Филиповића – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 3996 и кп 4944/2, иде дуж кп 6691, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 3971 и кп 4015, све у КО Доњи Ступањ.

Образложење : Радомир Филиповић – Доџа је рођен 1929. године у Доњем Ступњу.Након Другог светског рата читав свој животни век , провео је као велики активиста на пословима уређења, изградње и развоја свог родног села.Поред осталог заслужан је и за изградњу дома културе , фудбалског игралишта и модернизацију путева.

 

Улица број 10 – Улица Велисава Дреновца- Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 12, између кп 3961/1 и кп 3958, иде дуж кп 6690/1, и завршава се између кп 4020 и кп 3948, све у КО Доњи Ступањ. Образложење : Велисав Дреновац (1878-1941) , рођен је у Доњем Ступњу . Радио је у Југословенској војсци Краљевине Југославије . У чину потпуковника учествовао је у борбама у Мачви , где је погинуо 1941. Године.

 

Улица број  11 – Улица ратарска – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3940/2 и кп 3938/4, иде целом дужином кп 3939, и завршава се између кп 3944/1 и кп 3930, све у КО Доњи Ступањ.

 

Улица број 12 – Улица Марка Марковића   – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 3959 и кп 3964, иде дуж кп 6688/1, 3969/2 и 6689, и завршава се између кп 4644 и кп 4581/2, све у КО Доњи Ступањ.

Образложење : Марко Марковић је рађен 1927. године у Доњем Ступњу. Кроз непрекидну и велику активност у месној заједници и органима Скупштине општине , дао је велики допринос промени и побољшању услова живота у овом делу Жупе.

 

Улица број 13 – Улица Љубомира Лисинца  -Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код границе са насељеним местом Себечевац (Крушевац-град), између кп 4681 и кп 4277, иде дуж кп 6690/1, и завршава се између кп 3826 и кп 6707, све у КО Доњи Ступањ.

Образложење : Љубомир Лисинац, рођен 1896. Године у Доњем Ступњу. Припадао III  чети, II батаљона 12. пешадијског пука „Цар Лазар“. Погинуо на положају „Соко“, 11. августа 1916. године.

 

Улица број 14 – Улица Солунских ратника  – Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње код предложене улице бр. 13, између кп 4251 и кп 4283, иде дуж кп 6706/1, и завршава се између кп 4781 и кп 5152, све у КО Доњи Ступањ.

 

Засеок број 1 – Засеок Кованџићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 5072/2, 5178, 5190/2 и 5187, све у КО Доњи Ступањ.

 

Члан 13.

У насељеном месту  Доњи Вратари утврђују са следећи називи улица

Улица број 1 – Улица БановачкаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Будиловина, општина Брус, између кп 20 и кп 452, иде целом дужином кп 2160 и кп 2159, и зваршава се код границе са насељеним местом Ракља, између кп 1001/1 и кп 1029/1, све у КО Доњи Вратари.

Улица број 2 – Улица Свете Тројице –  Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложених улица бр. 3 и бр. 4, између кп 770 и кп 315/1, иде дуж кп 295, 449/1 и 454, прелази преко кп 513, наставља дуж кп 2164 и 1311/5, и завршава се између кп 1311/7 и кп 1302/1, све у Доњи Вратари.

Улица број 3 – Улица Здравац – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 959 и кп 296, иде дуж кп   295, и завршава се код предложених улица бр. 2 и бр. 4, између кп 312/2 и кп 764, све у КО Доњи Вратари.

Улица број 4 –-– Улица Радоја Вучковића – Цуцуле – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и бр. 3, између кп 771 и кп 767, иде дуж кп 764, скреће лево, прелази преко кп 2158, наставља дуж кп 2168 и кп 2167, и завршава се између кп 1978/1 и кп 1706, све у КО Доњи Вратари.

Образложење : Радоје Вучковић-Цуцула (1917-1994), рођен у Доњим Вратарима. Као пилот одведен је у заробљеништво у Немачку где остаје до краја Другого светског рата. По повратку у земљу ради у ЈНА као наставник у Ваздухопловној школи у Сарајеву. У свој родни крај враћа се 1947. год.где обавља низ одговорних дужности у Срезу Жупском. Био је директор више  предузећа у Жупи, као и шеф Дирекције за путеве где су до пуног изражаја дошле његове организационе способности . Обављао је и дужност заменика председника општине Александровац.         

Улица број 5 – Улица Светог Луке – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1484 и кп 1732, иде дуж кп 2165 и кп 1749, прелази преко кп 1764, 1767, 1769, 1934, 1953/3, наставља се дуж кп 1970 и 2167, прелази преко кп 2078, 2106 и 2114, иде дуж кп 2156 и кп 2142, и завршава се између кп 2138 и кп 2144, све у КО Доњи Вратари.

Улица бр. 6 – Улица светог Ђорђа – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 929 и кп 1018, иде дуж кп 1019, 2162, 1069 и 1078, и завршава се између кп 1082 и кп 1074, све у КО Доњи Вратари

 

Члан 14.

 

У насељеном месту  Дренча утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 – Улица винарска  – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње од предложених улица бр. 3 и бр. 5, између кп 1728 и кп 1117, иде дуж кп 2569 и кп 2572, и завршава се између кп 1281 (све у КО Дренча) и кп 2324 у КО Ржаница, тј. до границе са насељеним местом Ржаница.

 

Улица број 2 – Улица борјанскаОпис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, на кп 2569. Прелази преко кп 1194/2, 1187/2, 1485/2, 1480/2, иде дуж кп 1215 и кп 2573, и завршава се између кп 1425/3 и кп 1426/2, тј. до границе са насељеним местом Александровац, све у КО Дренча.

 

Улица број 3 – Улица пољанска –  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 5, између кп 828 и кп 1113, иде дуж кп 2569, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 1111 и кп 1071, све у КО Дренча.

 

Улица број 4 – Улица Антонија Живковића – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, на кп 1726, иде дуж кп 2575, и завршава се између кп 1697 и кп 1601, све у КО Дренча.

Образложење : Антоније Живковић је био потпуковник српске војске у ратовима 1912-1918.,официр чувеног другог пешадијског  пука „ Кнез Михајло „ у Првом светском рату , носилац два ордена  за храброст и Карађорђеве звезде.

 

Улица број 5 – Улица монаха Доротеја – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 3, између кп 1728 и кп 828, иде дуж кп 2569, 636, 2565 и 243 и завршава се на кп 242/2, код границе са насељеним местом Веља Глава, све у КО Дренча.

Образложење : Монах Доротеј је заједно  са сином јеромонахом Данилом,  подигао манастир у Дренчи 1382. године.

 

Улица број 6 – Улица Дреначке реке – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње од предложене улице бр. 5, између кп 1731 и кп 1732, иде дуж кп 2576, и завршава се између кп 1791 и кп 1689, све у КО Дренча.

Улица број 7 – Улица Богољуба Бана Михајловића Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код постојеће Виноградарске улице у КО Александровац, између кп 466/1 (КО Александровац) и кп 1413 (КО Дренча), иде дуж кп 2377 (КО Александровац), и завршава се између кп 477 (КО Александровац) и кп 1388/2 (КО Дренча).

Улица број 8 – Улица ЛупоглавскаОпис предложене улице бр. 8 – Улица почиње између кп 2314/3 (КО Пуховац) и кп 2237 (КО Дренча), иде дуж кп 2580 (КО Дренча), и завршава се између кп 2388 (КО Пуховац) и кп 2300 (КО Дренча).

  Заселак број 1 – Засеок Костићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак ограничавају кп 353, 368, 385/2, 386/1 и 415/5, све у КО Дренча.

Члан 15.

У насељеном месту Гаревина утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица палих бораца – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Доња Злегиња, између кп 1555 и кп 1584, иде целом дужином кп 2020, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1141 и кп 1105, све у КО Гаревина.Образложење : У знак сећања на жртве фашизма у Другом светском рату.

 

Улица број 2 – Улица пољанска – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1498 и кп 1593, иде целом дужином кп 1613 и дуж кп 2031, и завршава се код кп 1761, све у КО Гаревина.

Улице број 3 – Улица Арсенија Татића – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1510 и кп 1118/3, иде целом дужином кп 1494, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 1495/2 и кп 1466, све у КО Гаревина.

Образложење :Арсеније Татић је рођен 1920 године, у Гаревини  био је  сарадник  Народно ослободилачког покрета од 1941. Године, члан СКОЈ-а . Погинуо је у рату јуна 1943. године.

 

Улица број 4 – Улица светог Николе   – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 1124 и кп 2015, иде дуж кп 2017, и завршава се између кп 1132 и кп 2019, све у КО Гаревина.          

Улица број 5 – Улица Крчевина – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1102 и кп 1527/1, иде   дуж кп 1546, и завршава се између кп 1099 и кп 1533/1, све у КО Гаревина.

Улица број  6 – Улица Ступљанска – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 7, између кп 1141 и кп 737, иде целом дужином кп 702 и 151, и завршава се код границе са насељеним местом Горњи Ступањ, између кп 154 и кп 152, све у КО Гаревина.

 

Улица број 7 – Улица Величковица  – ( топоним )  Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 723 и кп 1117, иде дуж кп 737, и завршава се између кп 732 и кп 738, све у КО Гаревина.

 

Улица број 8 – Улица изворска  – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1203 и кп 1201/1, иде дуж кп 1202, 1232 и 662, и завршава се између кп 668 и кп 606, све у КО Гаревина.

 

Улица број 9 – Улица спортскаОпис предложене улице бр. 9 – Улица почиње између кп 154 (КО Гаревина) и кп 2668 (КО Горњи Ступањ), иде дуж кп 4304 (КО Горњи Ступањ), дуж границе са насељеним местом Гаревина, и завршава се између кп 179/2 (КО Гаревина), и кп 3671 (КО Горњи Ступањ).

 Засеок број 1 – Шароњићко брдо – Опис предложеног засеока бр. 1- Заселак обухвата кп 1269/2, у КО Гаревина.

 

  Засеок број 2 –  Засеок Живковићи –  Опис предложеног засеока бр. 2 – Засеок обухвата кп 1853, у КО Гаревина.

 

Члан 16.

 

У насељеном месту Горња Злегиња утврђују се следећи називи улица

 

 

Улица број 1- Видовданска улицаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Суботица, између кп 879 и кп 880, иде целом дужином кп 2204 и кп 2203, делом дуж границе са насељеним местом Доња Злегиња, и завршава се код границе са насељеним местом Доња Злегиња, код кп 236, све у КО Горња Злегиња.

Улица број 2 – Улица дрењачка- Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 722 и кп 720, иде целом дужином 718 и кп 2205, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1143 и кп 1129/4, све у КО Горња Злегиња.

Улице број 3 – Улица воћарска –  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 693 и кп 686, иде дуж кп 2206, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 705 и кп 665/2, све у КО Горња Злегиња.

Улица број 4 – Улица винарска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 672/2 и кп 961/3, иде целом дужином кп 945, скреће десно и наставља дуж кп 2207, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 655/1 и кп 946/3, све у КО Горња Злегиња.

Улица број 5 – Улица ратарска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 965/1 и кп 1132/3, иде целом дужином кп 1133 и кп 1134, и завршава се код границе са насељеним местом Суботица, између кп 935 и кп 1135, све у КО Горња Злегиња.

Улица број  6 – Улица Мире Алечковић – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 714 и кп 518, иде дуж кп 2208, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 1272 и кп 2205, све у КО Горња Злегиња.

Образложење : Позната песникиња Мира Алечковић једно време у Другом светском рату је провела у селу Горња Злегиња, у породици Ђорић. Приликом ослобађања Александровца , 10. августа 1946 године , ушла је у град на челу партизанских јединица .

            

Улица број 7 – Улица Радосава Петровића  – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 543/2 и кп 650/2, иде целом дужином кп 651, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 638 и кп 634/2, све у КО Горња Злегиња.

Образложење :  Радосав Петровић,рођен 1893. у Г. Злегињу.  Мобилисан 1914. у Другу чету , Првог батаљона 12. Пешадијског пука „Цар Лазар“. Погинуо приликом пробоја  Солунског фронта, на положају „Обла чука“, 1918. године.

 

Улица број  8 – Улица Аранђела Стојановића – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 634/1 и кп 970, иде дуж кп 2212, и завршава се између кп 974 и кп 607, све у КО Горња Злегињa.

Образложење : Аранђел Стојановић, рођен 1885 год. у Горњој Злегињи , учесник Првог светског рата. Погинуо у борбама са Аустроугарима код Шапца, 1914. Године.

 

Улица број 9 – Улица брег – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 287/1 и кп 469, иде целом дужином кп 2209, и завршава се код границе са насељеним местом Доња Злегиња, код кп 2219, све у КО Горња Злегиња.

 

Улица број 10 – Улица дудовачка – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 284 и кп 249/1, иде дуж кп 2219, и завршава се код границе са насељеним местом Доња Злегиња, код кп 296/2, све у КО Горња Злегиња.

 

Улица број 11 – Улица школскаОпис предложене улице бр. 11 – Улица почиње између кп 560 (КО Ћелије) и кп 1760 (КО Горња Злегиња), иде дуж кп 2228 (КО Горња Злегиња), дуж границе са насељеним местом Ћелије (Крушевац-град), и завршава се између кп 1755 (КО Горња Злегиња) и кп 371 (КО Ћелије).

 

Члан 17.

 

У насељеном  месту  Горње Ратаје утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Добривоја Миљковића – Тотија  – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Тулеш, између кп 1413/1 и кп 1418/1, иде целом дужином кп 1415 и дуж кп 7782, и завршава се код предложених улица бр. 7 и бр. 9, између кп 2429 и кп 2007, све у КО Ратаје.

Образложење : Добривоје Миљковић – Тотије , рођен је 1927године у Горњем Ратају . Био је финансијски директор предузећа Жупљанка. Основао је 1972. Године предузеће „Крин“ (производња конфекције) у Ратају , чији је директор био више од десет година.

Улица број 2 – Улица српских хероја   – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1408 и кп 2031, иде дуж кп 7780 и целом дужином кп 1375/2, и завршава се између кп 1389 и кп 1367/2, све у КО Ратаје.

 

Улице број 3 – Улица виноградарска – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2026 и кп 2477/2, иде целом дужином кп 7777/2, и завршава се код предложене улице бр. 9, између кп 2103 и кп 1322/4, све у КО Ратаје.

Улица број 4 – Улица винска –  Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2431 и кп 2492, иде целом дужином кп 2433, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 2454/2 и кп 2397, све у КО Ратаје.

 Улица број 5 – Улица мајсторска  – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 2514 и кп 2428, иде целом дужином кп 2394, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 2396 и кп 2363, све у КО Ратаје.

 

Улица број 6 – Улица воћарска  – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 2495 и кп 2510/5, иде целом дужином кп 2505/4, и завршава се између кп 2509/3 и кп 2504/2, све у КО Ратаје

 

Улица број 7 – Улица школска  – Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 9, између кп 2007 и кп 2982, иде дуж кп 7782 и целом дужином кп 7807 и 7806, и завршава се између кп 6643 и кп 4845/3, све у КО Ратаје.

 

Улица број  8 – Улица светог Петра и Павла  – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 7, између кп 1916/2 и кп 3028/1, иде целом дужином кп 7810 и дуж кп 7814, и завршава се код границе са насељеним местом Тржац, између кп 1785/34 и кп 6848, све у КО Ратаје.( поред цркве)

 

Улица број 9 – Главна улицаОпис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 7, између кп 2428 и кп 2982,   иде дуж кп 2647, делом дуж границе са насељеним местом Доње Ратаје, и завршава се код границе са насељеним местом Тулеш, између кп 7779 и кп 736/1, све у КО Ратаје.

 

Улица број 10 – Улица Раке Симића – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 2953 и кп 2524/3, иде целом дужином кп 7790, и завршава се код предложене улице бр. 9, између кп 2151 и кп 2304, све у КО Ратаје.

 Образложење:Рака Симић (1920-1974) Секретар МНО Ратаје, Председник Среза жупског, председник општине Александровац, Секретар општинског комитета СК, председник ССРН-а општине, посланик у Скупштини Србије,носилац медаље за храброст, медаље заслуге за народ, ордена заслуга за народ са сребрном звездом, ордена за војне заслуге са сребрним мачевима и Плакете општине Александровац .Дао је велики допринос свеукупном развоју општине Александровац.

 

Улица број 11 – Улица Светог Стефана –  Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 2904 и кп 2630/1, иде целом дужином кп 7789 и делом дуж кп 2562, и завршава се код предложене улице бр. 9, између кп 2319 и кп 2597, све у КО Ратаје.

 

Улица број 12 – Улица градина   – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 2239 и кп 2648/1, иде дуж границе са насељеним местом Доње Ратаје, дуж кп 7784, и завршава се између кп 2225/1 и кп 2667/3, све у КО Ратаје.

 

 Заселак број 1 – Засеок Дубрава –  Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата део кп 2188/1, у КО Ратаје.

           

Члан 18.

 

У насељеном месту Горњи Ступањ утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 – Улица Крушевачка  – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Доњи Ступањ, код кп 17, иде целом дужином кп 4232, и завршава се код границе са насељеним местом Дашница, између кп 25/1 и кп 2807, све у КО Горњи Ступањ.

Улица број 2 – Улица задружна  – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2804/1 и кп 2805, иде целом дужином кп 4302, 4301 и 3316, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 3298/4 и кп 3439, све у КО Горњи Ступањ.

 Улице број 3 – Улица светих Врача  – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3326 и кп 3298/2, иде дуж кп 4285, и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Ступањ, између кп 168 и кп 230, све у КО Горњи Ступањ.

Улица број 4 – Улица Балканска  – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 647 и кп 2535, иде дуж кп 4287, и завршава се између кп 297 и кп 659, све у КО Горњи Ступањ.

 Улица број 5 – Улица пролетерска  – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр.3, између кп 2512 и кп 3236, иде дуж кп 4289, и завршава се између кп 2510 и кп 2430, све у КО Горњи Ступањ.

 Улица бр. 6 – Улица Светосавска  –  Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 3242 и кп 2421, иде целом дужином кп 3214, скреће десно и наставља дуж кп 4292, и завршава се код предложене улице бр. 7, између кп 3246/6 и кп 2375, све у КО Горњи Ступањ.

Улица број 7 – Улаца Светојованска – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 3248 и кп 3329, иде дуж кп 4292, скреће десно и наставља дуж 4290, и заврашава се између кп 2347 и кп 2344, све у КО Горњи Ступањ.

 

Улица број  8 – Улица Ђурђевданска – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 3234/1 и кп 3253, иде целом дужином кп 3260/2, и завршава се између кп 3211 и кп 3260/1, све у КО Горњи Ступањ.

 

Улица број 9 – Улица Солунских ратника – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 3284/3 и кп 3298/3, иде целом дужином кп 3282, и завршава се између кп 3284/1 и кп 3289/1, све у КО Горњи Ступањ.

 

Улица број 10 – Улица палих бораца – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 3316 и кп 3317/2, иде дуж кп 4292 и целом дужином кп 4318, и завршава се код границе са насељеним местом Гаревина, између кп 3666/1 и кп 3667, све у КО Горњи Ступањ.

 

Улица број 11 – Улица омладинска – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3317/1 и кп 3437/1, иде дуж кп 4300 и кп 1275/3, и завршава се између кп 1275/2 и кп 1276/3, све у КО Горњи Ступањ.

 

Улица број 12 – Улица радничка – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3412 и кп 3639/2, иде дуж кп 4298/1, и завршава се између кп 2305 и кп 2262, све у КО Горњи Ступањ.

 

Улица број 13 – Улица спортскаОпис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, код кп 3668, иде дуж кп 4304, делом дуж границе са насељеним местом Гаревина, и завршава се између кп 2246/10 и кп 3762, све у КО Горњи Ступањ.

 

Заселак број 1 – Засеок Маџинац – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 3732 и кп 3774

Члан 19.

 

У Насељеном месту Горњи Вратари утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1- Гајдашка улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Велика Врбница, код кп 353/2, иде целом дужином кп 1477, 1478 и 739, и завршава се код предложених улица бр. 2 и бр. 3, између кп 736/2 и кп 1471, све у КО Горњи Вратари.

    

Улица број 2 – Врбничка улица – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 754 и кп 927/1, иде целом дужином кп 922, 952 и 1153, и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Вратари, између кп 1144 и кп 1470, све у КО Горњи Вратари

 

Улица број 3 – Брдска улица – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 753 и кп 736/2, иде целом дужином кп 1481, и завршава се код границе са насељеним местом Старци, између кп 1277 и кп 1363/1, све у КО Горњи Вратари.

Улица број 4 – Улица старачка коса – Опис предложене улице бр.4 – Улица почиње код границе са насељеним местом Старци, код кп 1481, иде дуж кп 1194, и целом дужином кп 1483, и завршава се између кп 1414 и кп 1454, све у КО Горњи Вратари

Члан 20.

 

У  насељеном месту Грчак  утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 1- Улица почиње код границе са насељеним местом Ботурићи, између кп 913 и кп 923/1, иде целом дужином кп 922, 785/2, 729/3, и дуж кп 1132, прелази преко кп 689/1, и завршава се код границе са насељеним местом Плеш, све у КО Грчак.

 

Улица број 2 – Улица Козничка – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 781 и кп 783, иде дуж кп 782, 1137, прелази преко кп 1073/2, 1057, 1110 и 1123, наставља дуж кп 1125, 1137 и 1000, и завршава се између кп 997/1 и кп 1004/2, све у КО Грчак.

 

Улица број 3 – Улица оглавак (топоним)- Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 918 и кп 920/2, иде дуж кп 907 и 921, прелази преко кп 902/1, 903/2, 900/4, 895/1, и завршава се између кп 894, све у КО Грчак.

Улица број 4 – Улица Црквиште – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 786/1 и кп 874/2, иде дуж кп 841, прелази преко кп 840/1 и 631, и завршава се код предложене улице бр. 5, код кп 630, све у КО Грчак.

 Улица број 5 – Улица каменолом – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 813/1 и кп 760, иде дуж кп 1129, целом дужином кп 1136, и дуж кп 1134, 194 и 1134, и завршава се између кп 82 и кп 81, све у КО Грчак.

 Улица број 6 – Улица СтрменичкаОпис предложене улице бр. 6- Улица иде целом дужином кп 308, у КО Грчак.

Члан 21.

 

У насењеном  месту  Јелакци  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Главна улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Рокци, између кп 2560 и кп 2558, иде целом дужином кп 4776 и кп 4777, и завршава се код предложених улица бр. 7, бр. 8 и бр. 11, између кп 3860/1 и кп 3283, све у КО Јелакци.

Улица број 2 – Улица топовска –Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 3609 и кп 3610, иде дуж кп 4775, и завршава се између кп 2938 и кп 2993, све у КО Јелакци.

Улица број 3 – Улица Богавце – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 3066 и кп 3110, иде дуж кп 4766 и целом дужином кп 4774, и завршава се између кп 2314/2 и кп 2315/1, све у КО Јелакци.

Улица број 4 – Улица Сутеличка  –Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 2356 и кп 2236, иде дуж кп 2380, 2383 и 4766, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 2348 и кп 2343/2, све у КО Јелакци.

Улица број 5 – Улица Жељинска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 2263 и кп 2123, иде дуж кп 4768, и завршава се између кп 828 и кп 558/1, све у КО Јелакци.

Улица број 6 – Улица Светосавска – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1973 и кп 1965, иде дуж кп 4769, 4770 и 4771, и завршава се између кп 949 и кп 977, све у КО Јелакци.

Улица број 7 – Улица Јошаничка – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложених улица бр. 1, бр. 8 и бр. 11, између кп 3858 и кп 3283, иде целом дужином кп 4778, и завршава се код границе са насељеним местом Раковац, општина Рашка, код кп 4240, све у КО Јелакци.

Улица број 8 – Улица малинарска – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 7, прелази преко кп 3283 и кп 4763, иде дуж кп 3828/3, прелази преко кп 3815/2, 3793/1, 3325, 3328, 3320/3, 3320/4, 3334/3, 3335/1, 3352 и 3353, наставља дуж кп 3338 и кп 4779, и завршава се између кп 4295/2 и кп 4347, све у КО Јелакци.

Улица број 9 – Улица светих Врача – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 7, између кп 4132/3 и кп 4001, прелази преко кп 4131, иде дуж кп 4782, 4034/4 и 4022/9, и завршава се између кп 4022/1 и кп 4022/10, све у КО Јелакци.

Улица број 10 – Улица Витуш – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 4070 и кп 4072, иде дуж кп 4781, и завршава се између кп 4017/3 и кп 4071, све у КО Јелакци.

Улица број 11 – Улица Барине  – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложених улица бр. 1, бр. 7 и бр. 8, прелази преко кп 3858, 3859/1, 4764, иде дуж кп 3898, 1440, 1402 и 1332, прелази преко кп 1331/1, 1330, 1320, 1316, наставља дуж кп 1357, прелази преко кп 1364/2, 1377/3 и 1375, и завршава се на кп 1372/3, све у КО Јелакци.

 

Улица број 12 – Улица Капетанова стена – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, прелази преко кп 2639, 2637 и 2633, и завршава се између кп 2598 и кп 2621, све у КО Јелакци.

 Засеок број 1 – Засеок Лазаревићке бачије – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата делове кп 140 и кп 143/3, обе у КО Јелакци.

Засеок број 2 – Засеок Горње дубоке – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 217, 409/1, 262 и 256, све у КО Јелакци.

Засеок број 3 – Засеок Доње дубоке – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 411, 284, 294 и 308, све у КО Јелакци.

Засеок број 4 – Засеок Васиљковићи – Опис предложеног засеока бр. 4 – Заселак обухвата делове кп 1201/1, 1201/2, 1201/3 и 1201/4, све у КО Јелакци.

Засеок број 5 – Засеок Томовићи – Опис предложеног засеока бр. 5 – Заселак обухвата део кп 1864/1, у КО Јелакци.

Члан 22.

У насељеном  месту  Кожетин утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица речкаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 2535/1 (КО Пуховац) и кп 188/1 (КО Кожетин), иде дуж границе са насељеним местом Пуховац, дуж кп 704 и уз реку, дуж кп 694/1 (обе у КО Кожетин), и завршава се код Улице Михајла Колумбе, између кп 490 и кп 481 (обе у КО Кожетин).

 Улица број 2 – Улица Милана Шљивића – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код Расинске улице, између кп 594/6 и кп 594/4, иде дуж кп 594/5, прелази преко кп 612/1, наставља дуж кп 654, и завршава се између кп 653 и кп 656/2, све у КО Кожетин.

Образложљње: Милан Шљивић је рођен 1931 године у Александровцу . Завршио је Пољопривредни факултет у Земуну , да би специјализацију воћарства завршио у Бону . На место председника СО-е Александровац дошао је са места дирактора земљорадничке задруге „Вино Жупа“. Биран је више пута за председника општине Александровац , а биран је и за посланика у Скупштини Србије .Урадио је много за Александровац и Жупу . Почасни је грађанин Жупе (2004.) и носилац , постхумно (2017.), „фебруарске награде „ општине Александровац.

 

Улица број 3 – Улица Расинска  – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код границе са насељеним местом Поповци, иде дуж кп 663, и завршава се код границе са насељеним местом Поповци, све у КО Кожетин.

Засеок број 1 – Засеок Грабак – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 644, 639 и 650/1, све у КО Кожетин.   

Члан 23.

У  Насељеном  месту  Козница утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Козничка улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Плеш, на кп 10, иде дуж кп 6, 29, 1361, 1363, 1364 и 1365, и завршава се код границе са насељеним местом Плоча, између кп 410/1 и кп 412, све у КО Козница.

Улица број 2 – Улица Нерађе – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 894 и кп 949/3, иде дуж кп 1367 и кп 1264 и завршава се између кп 1260/1 и кп 1269/1, све у КО Козница.

Засеoк број 1 – Засеок Јовковићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 356, 342/2, 339/5, 338 и 364, све у КО Козница.

Засеок број 2 – Засеок Миљковићи – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 117, 131/1, 113 и 115/1, све у КО Козница.

 

Засеок број 3 – Засеок Вујићи – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 86/5, 65, 48/2 и 42, све у КО Козница.

Члан 24.

У насељеном месту Лаћислед утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Милоша ОбилићаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Мрмош, између кп 73 и кп 4085, иде целом дужином кп 4091, и завршава се код предложених улица бр. 7 и бр. 11, између кп 1841/2 и кп 2326, све у КО Лаћислед.

Улица број 2 – Улица Боговичка – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 104/1 и кп 235/2, иде дуж кп 115, и завршава се између кп 114/1 и кп 229, све у КО Лаћислед.

Улице број 3 – Улица равњачка – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 237 и кп 602, иде дуж кп 4096, и завршава се између кп 270 и кп 218, све у КО Лаћислед.

Улица број 4 – Улица петровданска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код кп 601/6 и кп 570/5, иде целом дужином кп 600, скреће лево и наставља дуж кп 564, и завршава се између кп 255 и кп 588/1, све у КО Лаћислед.

Улица број 5 – Улица Свете Петке – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 835 и кп 855, иде целом дужином кп 854, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 862 и кп 1883, све у КО Лаћислед

 

Улица бр. 6 – Улица расуљак – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 4099/2 и кп 1894/1, иде дуж кп 4099/1 и кп 4098, и завршава се између кп 534/1 и кп 456, све у КО Лаћислед.

Улица број 7 – Улица индустријска – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2326 и кп 2853, иде дуж кп 4100, и завршава се између кп 2172/2 и кп 2508, све у КО Лаћислед.

 

Улица број  8 – Спасовданска улица – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 11, између кп 2854/1 и кп 1800, иде целом дужином кп 2855 и кп 2848, и завршава се између кп 2856 и кп 4088, све у КО Лаћислед.

 

Улица број 9 – Улица Солунских ратника- Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 11, између кп 1780 и кп 1776/2, иде дуж кп 4094, 2901 и 4094, и завршава се између кп 3063/2 и кп 3513, све у КО Лаћислед.

 

Улица број 10 – Улица Врњачка – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 11, између кп 1750/2 и кп 1749/1, иде дуж кп 4102, и завршава се између кп 1761/1 и кп 1730, све у КО Лаћислед.

 

Улица број 11 – Улица Милоша Обилића – (продужетак улице број 1 )

 Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2853 и кп 1829/2, иде целом дужином кп 4092 и 4093, и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Ступањ, између кп 4004/2 и кп 4003/3, све у КО Лаћислед.

 

Улица број 12. –Улица Клењачка –  (Не постоји у елаборату , али је треба додати)

Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње од предложене улице Милоша Обилића , између кп 1373/2 и кп 1385/3, иде дуж кп 1379, и завршава се код кп 1489 и кп 1354/1, све у КО Лаћислед-силази у реку.

 

Улица број 13 – Улица Лупоглавска ( не постоји у елаборату, али је треба додати )

Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње од улице Милоша Обилића између кп 76/2 и 73 , иде целом  дужином  кп 4095  и завршава се код кп 63/3 и кп 86, све у КО Лаћислед

 

Члан 25.

У насељеном месту  Латковац   утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица главнаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 1697/1 (КО Велика Врбница Горња) и кп 3632 (КО Латковац), иде дуж кп 3651 и 3650 (обе у КО Латковац), дуж границе са насељеним местима Велика Врбница и Горњи Вратари, и завршава се између кп 1221/2 (КО Латковац) и кп 15/2 (КО Горњи Вратари).

Улица број 2 – Улица река – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 387 и кп 441/1, иде дуж кп 3632, прелази преко кп 1508/2, 1512/3, 1505/2, 1495/3, 1498/2, 1501/2, 1729, 1731/5, 1718 и иде целом дужином кп 1731/2, и завршава се између кп 1731/1 и кп 1731/3, све у КО Латковац.

Улице број 3 – Улица бунарска  –  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 528/1 и кп 632/2, иде дуж кп 3633 и целом дужином кп 763, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 766 и кп 761, све у КО Латковац

Улица број 4 – Улица Дедовци – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 591 и кп 590, иде дуж кп 3633, и завршава се између кп 842 и кп 893, све у КО Латковац.

  Улица број 5 – Улица воћарска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 892 и кп 896/1, иде дуж кп 894, и завршава се између кп 899/2 и кп 906/1, све у КО Латковац.

             

Улица бр. 6 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 901 и кп 1151, иде целом дужином кп 3635 и дуж 3630, и завршава се код предложене улице бр. 11, између кп 2422 и кп 2795, све у КО Латковац.

     

Улица број 7 – Улица омладинска – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1181/2 и кп 1193, иде дуж кп 3630, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1090/2 и кп 1283, све у КО Латковац.

 

Улица број  8 – Улица шљивици – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1592 и кп 1636, иде дуж кп 3634, прелази преко кп 1056 и кп 1052/1, и завршава се на кп 1050/1, све у КО Латковац.

 

Улица број 9 – Улица староселски поток – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 2863 и кп 2854, иде дуж кп 2862 и 2866/3, прелази преко кп 2868/2, 2868/4 и 2873/2, и завршава се на кп 2873/1, све у КО Латковац.

 

Улица број 10 – Улица Светојованска – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 11, између кп 2795 и кп 2791/3, иде дуж кп 2794 и целом дужином кп 2736, и завршава се између кп 2799/3 и кп 2799/6

 

Улица број 11 – Улица КуманацОпис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 2422 и кп 2794, иде дуж кп 3690, 3630 и 3649, делом дуж границе са насељеним местима Старци и Поповци, и завршава се код границе са насељеним местима Кожетин и Поповци, код кп 3552, све у КО Латковац

 

Улица број 12 – Улица поповачки поток –(топоним-назив од давнина)  Опис предложене улице бр. 12- Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 2791/3 и кп 2791/5, прелази преко кп 2791/4, 2786/2, 2781, 2773, 2774/1, 2763 и 2755, наставља дуж кп 3640/1, и завршава се код границе са насељеним местом Старци, између кп 3398/2 и кп 3397/1, све у КО Латковац.

 

Улица број 13 – Улица Светог Ћирика  – Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код границе са насељеним местом Пуховац, између кп 1845/1 и кп 1858/1, иде целом дужином кп 1846 и кп 3637, наставља дуж кп 3628, и завршава се између кп 1533 и кп 1559/2, све у КО Латковац.

 

Заселак број 1 – Засеок Скокићи –

Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 2946, 2823, 2804 и 2965, све у КО Латковац.

 

Члан 26.

 

У Насељеном  месту  Лесеновци утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Слатина  – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 191 и кп 205, иде дуж кп 219, скреће десно и иде дуж кп 1051, скреће лево и наставља целом дужином кп 1715 и кп 811, прелази преко кп 844 и кп 1573, и завршава се код границе са насељеним местом Ботуња, општина Брус, између кп 1710/1 и кп 1574, све у КО Лесеновци.

Улица број 2 – Улица Катанци – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1053/2 и кп 1050, иде дуж кп 1716, скреће десно и наставља дуж кп 1071 и кп 1713, и завршава се између кп 1132 и кп 175/2, све у КО Лесеновци.

Улица број 3 – Улица виљачки  брег – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 222 и кп 220, иде дуж кп 221, 315, 1714, 348 и 339, и завршава се код границе са насељеним местом Ботуња, општина Брус, између кп 395 и кп 765, све у КО Лесеновци.

Улица број 4 – Улица Владете Шиндића – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 839/2 и кп 841, иде дуж кп 840, 842 и 1719, и завршава се између кп 1662 и кп 1699, све у КО Лесеновци. Образложење : Владета Шиндић је рођен 1920 године у Лесеновцима . Студент и члан СКОЈ-а од 1941. године био је веза Жупе са Расинским партизанским одредом . Погинуо је у борбама у Славонији маја 1945. године.

Засеок број 1 – Засеок Виљак – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата део кп 361, у КО Лесеновци.

Члан 27.

У Насељеном  месту  Лесковица  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица главна – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 774 (КО Веља Глава) и кп 2423 (КО Лесковица), иде целом дужином кп 2774 (КО Лесковица), дуж границе са насељеним местом Веља Глава, наставља дуж кп 2760 (КО Лесковица), и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 2762 и кп 1986/2 (обе у КО Лесковица).

 Улица број 2 – Улица Дуб – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код границе са насељеним местом Веља Глава, предложене улице 1, прелази преко кп 2403 и кп 2406, иде дуж кп 2403, наставља се преко кп 2444, и завршава се између кп 2443 и кп 2485, све у КО Лесковица.

Улица број 3 – Улица Металица – (топоним )- Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код границе са насељеним местом Веља Глава, предложене улице 1, између кп 2405 и кп 2418, наставља целом дужином кп 2410, и завршава се између кп 2409 и кп 2411/1, све у КО Лесковица.

Улица број 4 – Улица Јефтовићка коса – (топоним) – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1984/1 и кп 1972/1, иде дуж кп 2760 и кп 1143, скреће лево и иде дуж кп 1129 и кп 955, и завршава се између кп 956 и кп 1123, све у КО Лесковица.

Улица број 5 – Улица Грујина –(топоним)Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1982/2 и кп 1102, иде дуж кп 2760 и целом дужином кп 1116, и завршава се између кп 1117/2 и кп 1119/3, све у КО Лесковица.

Улица број 6 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 2012 и кп 1977, иде дуж кп 2762, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 1529 и кп 1739, све у КО Лесковица.

Улица број 7 – Улица Српских ратника – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1530 и кп 1715/2, иде дуж кп 2761, и завршава се код предложене улице 8, између кп 1203 и кп 1610, све у КО Лесковица.

 

Улица број 8 – Улица светог Томе – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1529 и кп 1528, иде дуж кп 2759, прелази преко кп 1282, 1279, 1222, 1220, 1215, 1229, 1234, 402, 1231, 437, 1192 и 439, и завршава се на кп 440, све у КО Лесковица.

Улица број 9 – Улица старо село – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 1570 и кп 1580/2, иде дуж кп 1571, и завршава се између кп 1563 и кп 1578/2, све у КО Лесковица.

Улица број 10 – Улица Стамболски брег – (топоним )  Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1911 и кп 1901, иде дуж кп 2763, и завршава се између кп 2218/2 и кп 2199, све у КО Лесковица.

Заселак број 1 – Засеок Гајеви – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 498, у КО Лесковица.          

Члан 28.

У насељеном  месту  Љубинци утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица ЈелењакОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Трнавци, код кп 1659, иде дуж кп 2450, и завршава се код предложених улица бр. 2 и бр. 7, између кп 2446 и кп 1838, све у КО Љубинци. Напомена: Предложена улица бр. 1 пролази и кроз насељено место Трнавци.

 

Улица број 2  – Главна улица – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 7, између кп 1663 и кп 1838, иде дуж кп 2450, скреће десно и иде целом дужином кп 1998/2, и завршава се код границе са насељеним местом Парчин, код кп 2006, све у КО Љубинци.

 

Улица број 3 – Улица Светог Николе – (поред цркве ) – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1711 и кп 1788, иде дуж кп 2449, и завршава се између кп 1752 и кп 1777, све у КО Љубинци.

 

Улица број 4 – Улица изворска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1791 и кп 1962/1, иде дуж кп 1961, скреће лево и наставља целом дужином кп 1796, и завршава се између кп 1794/1 и кп 1801/1, све у КО Љубинци.

Улица број 5  – Улица Мирославе Ковачевић – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1962/2 и кп 1962/1, иде дуж кп 1981, и завршава се између кп 1970 и кп 1985, све у КО Љубинци.

Образложење: Мирослава Ковачевић рођена 1919. у Мостару. Избеглица у Крушевцу . Постављена за учитељицу у Љубинцима .Члан и секретар СКОЈ-а . Погинула  6. фебруара 1945 године.

 

Улица број 6 – Улица виноградарска – Опис предложене улице број 6 – Улица почиње код предложене улице

 бр. 2, између кп 1998/1 и кп 1997/1, иде дуж кп 2450, и завршава се између кп 2021 и кп 2072, све у КО Љубинци

 

 Улица број 7 – Улица доктора Гвоздена Варинца – Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 2, између кп 1663 и кп 1660, иде дуж кп 2446 и 2444, и завршава се између кп 709 и кп 834/2, све у КО Љубинци.

Образложење : Доктор Гвозден Варинац(1933-1991) , је  рођен у Љубинцима . Завршио је медицински факултет и радио је као специјалиста физикалне медицине у Крушевцу .Као врхунски стручњак био  је вишегодишњи директор Специјалне болнице у Рибарској бањи , где је радио дуги низ година. И поред бројних радних обавеза никада није заборавио свој родни крај доприносећи тако развоју села Љубинци.

 

Заселак број 1 – Засеок Виноградара – Опис предложеног засеока бр. 1- Заселак 1 обухвата део кп 272, у КО Љубинци.

Члан 29.

У насељеном  месту  Мрмош  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Вељка МиљковићаОпис предложене улице бр. 1- Улица почиње између кп 29 (КО Велика Врбница Доња) и кп 40 (КО Мрмош), иде дуж кп 3554 (КО Мрмош), дуж границе са насељеним местом Врбница, и завршава се између кп 45 (КО Мрмош) и кп 33 (КО Велика Врбница Доња).

Образложење : Вељко Миљковић (1976-1999) из Глободера , погинуо на КиМ 1999. године, као припадник полиције . Спомен обележје налази се у згради ПУ у Крушевцу.

 

Улица број 2 – Улица велико поље –Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код границе са насељеним местом Глободер (Крушевац-град), између кп 4 и кп 159/1, иде дуж кп 13 и кп 37, и завршава се код границе са насељеним местом Глободер (Крушевац-град), између кп 39/4 и кп 50/3, све у КО Мрмош.

 

Улица број 3 – Улица главна – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, код кп 13 (КО Мрмош), иде дуж кп 4645 (КО Глободер) кп 3536 (КО Мрмош), и завршава се код предложених улица бр. 4, бр. 8 и бр. 9, између кп 1239 и кп 1249/2 (обе у КО Мрмош).

 

Улица број 4 – Улица школскаОпис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 3, бр. 8 и бр. 9, између кп 1249/2 и кп 1418, иде дуж кп 3538 и кп 2722, делом дуж границе са насељеним местом Врбница, и завршава се код кп 369, све у КО Мрмош.

 

Улица број 5 – Улица Тинета Живковића – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 384/3 и кп 386/2, иде целом дужином кп 385, и завршава се код границе са насељеним местом Врбница, између кп 358 и кп 357, све у КО Мрмош.

Образложење: Тине Живковић, виртоуз на хармоници ,  је рођен у селу Мрмош . Био је чувени хармоникаш који је са својом супругом Радојком , такође хармоникашицом,гостовао је на свим континентима ,преносећи  своје музичко умеће широм света.

 

Улица број 6 – Улица стара општинаОпис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 422 (КО Мрмош) и кп 980/3 (КО Врбница), иде дуж кп 3557 (КО Мрмош), дуж границе са насељеним местом Врбница, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 1708 (КО Мрмош) и кп 1111/2 (КО Врбница).

Улица број 7 – Улица Зајићки сокак – (топоним) – Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1291/1 и кп 1371, иде дуж кп 3539, и завршава се између кп 1353 и кп 1376/3, све у КО Мрмош.

 

Улица број 8 – Улица Дубови – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложених улица бр. 3, бр. 4 и бр. 9, између кп 1419 и кп 1418, иде дуж кп 3536, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 1430/2 и кп 1602, све у КО Мрмош.

 

Улица број 9 – Улица пањак – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложених улица бр. 3, бр. 4 и бр. 8, између кп 1239 и кп 1419, иде дуж кп 1244 и целом дужином кп 3541, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 2085/1 и кп 2112/1, све у КО Мрмош.

 

Улица број 10 – Улица Милоша ОбилићаОпис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код границе са насељеним местом Врбница, између кп 1708 и кп 1709, иде целом дужином кп 3546, и завршава се код границе са насељеним местом Лаћислед, између кп 3431 и кп 3430, све у КО Мрмош.

 

Улица број 11 – Улица Манастирска – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 2647/2 и кп 2121/1, иде целом дужином кп 2153/2, и завршава се између кп 2625 и кп 2153/1, све у КО Мрмош.

 

Улица број 12 Улица блацки поток – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3432 и кп 2093/2, иде дуж кп 3543, и завршава се између кп 825 и кп 3544, све у КО Мрмош.

 

Засеок број 1 – Засеок Пискавица – Опис предложеног засеока бр. 1- Заселак обухвата кп 783/1, у КО Мрмош.

 

Засеок број 2 – Засеок Свете Петке – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак обухвата део кп 2234, у КО Мрмош.

Засеок број 3 – Засеок Манастирак – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак обухвата кп 3196, у КО Мрмош.

Члан 30.

У насељеном  месту  Новаци утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица КрушевачкаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње од границе са насељеним местом Боботе, код кп 301. Иде целом дужином кп 1980, и завршава се код границе са насељеним местом Дашница, између кп 896/4 и кп 902/1, све у КО Новаци.

 

Улица број 2 – Улица повртарска – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 814 и кп 1000, иде дуж кп 1003, скреће лево и наставља дуж кп 1984, и завршава се између кп 447 и кп 798, све у КО Новаци.

 

Улица број 3 – Улица воћарска – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 778 и кп 1028, иде целом дужином кп 1058, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1059 и кп 1056/2, све у КО Новаци.

Улица број 4 – Улица Селиште  – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 998 и кп 1028, иде дуж кп 1003, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 967 и кп 1004, све у КО Новаци.

 

Улица број 5  – Улица запис – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1022 и кп 1015/1, иде целом дужином кп 1021, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1055 и кп 1020/1, све у КО Новаци.

Улица број 6 – Улица Суботичка – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 969 и кп 898/1, иде целом дужином кп 1981 и кп 1982, и завршава се између кп 1759/2 и кп 1758, све у КО Новаци.

 

Улица број 7 – Улица ратарска – Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 899/2 и кп 965, иде целом дужином кп 966, и завршава се између кп 940 и кп 941, све у КО Новаци.

 

Улица број 8 – Улица школска –  Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 965 и кп 943/1, иде дуж кп 946, и завршава се код предложене улице бр. 9, између кп 947/2 и кп 1986, све у КО Новаци.

 

Улица број 9 – Улица пољанска – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 943/2 и кп 1165/1, иде дуж кп 1986, прелази преко кп 941, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 951 и кп 1986, све у КО Новаци.

 

Члан 31.

У насељеном  месту  Пањевац утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Патријарха Павла – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 856 и кп 3882, иде целом дужином кп 5039 и кп 3952, а затим дуж кп 5056, и завршава се између кп 4355 и кп 4312, све у КО Доброљупци.

Улица број 2 – Улица Светог Николе –  Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 3886 и кп 3893, иде целом дужином кп 3892, затим дуж кп 5055, 4048, 4022 и 4016/2, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 4016/3 и кп 4012, све у КО Доброљупци.

Улица број 3 – Улица Вратаричка – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 959 и кп 962, иде целом дужином кп 960, затим дуж кп 912 и кп 758, и завршава се између кп 916 и кп 799, све у КО Доброљупци.

Улица број 4 – Улица Караула – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 801 и кп 736, иде целом дужином кп 741, скреће десно и наставља дуж кп 5038, и завршава се између кп 1080/5 и кп 681/1, све у КО Доброљупци.

Засеок број 1 – Засеок Перјаничићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 4291/1 и кп 4301, обе у КО Доброљупци.       

Члан 32.

У насељеном  месту  Парчин утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Српских ратника – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и бр. 3, између кп 2617 и кп 2675, иде дуж кп 2795 (све у КО Парчин) и кп 1898 (КО Шљивово) и завршава се између кп 411 (КО Шљивово) и кп 2667 (КО Парчин).

 

Улица број 2 – Улица воћарска –  Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 3, између кп 2617 и кп 2537, иде дуж кп 2795, и завршава се између кп 2300 и кп 2344, све у КО Парчин

Улица број 3 – Главна улица – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и бр. 3, између кп 2675 и кп 2537, иде дуж кп 2804 и кп 2797, и завршава се код предложених улица бр. 4 и бр. 5, између кп 2379 и кп 2419/2, све у КО Парчин.

 

Улица број 4 – Улица Дечанска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 3 и бр. 5, између кп 2142/2 и кп 2419/2, иде дуж кп 2802, кп 2801 и кп 2800, и завршава се код границе са насељеним местом Љубинци, између кп 1616/2 и кп 1623, све у КО Парчин.

 

Улица број  – Улица винарска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложених улица бр. 3 и бр. 4, између кп 2144/3 и кп 2142/1, иде дуж кп 2797 и кп 2163, и завршава се између кп 2158 и кп 2164, све у КО Парчин

 

Улица број 6 – Улица Солунска – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 2140 и кп 2072, иде дуж кп 2798, и завршава се између кп 2046 и кп 2056, све у КО Парчин.

 

Улица број 7 – Улица виноградарска – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње између кп 198 (КО Шљивово) и кп 1727 (КО Парчин), иде дуж границе са насељеним местом Шљивово, дуж кп 1897 (КО Шљивово), и завршава се између кп 436 и кп 395 у КО Шљивово.

 

Улица број 8 – Улица Перевинска – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње од предложене улице бр. 8, између кп 1683 и кп 1701, иде дуж кп 1689, и завршава се између кп 1688 и кп 1691, све у КО Парчин.

 

Улица број 9 – Улица ШљивовачкаОпис предложене улице бр. 9 – Улица почиње између кп 2911/1 и кп 2909/1, иде дуж кп 3871, и завршава између кп 2914/1 и кп 2925/4, све у КО Стубал.

 

Заселак број 1 – Засеок Парчинска пољана – Опис предложеног засеока бр. 1 – заселак бр. 1 ограничавају кп 609, 546/1, 512, 842 и 643, све у КО Парчин.

Члан 33.

У насељеном  месту  Плеш утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 – Плешка улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Грчак, прелази преко кп 2879/2, иде дуж кп 2878, наставља целом дужином кп 3079, 3078, 3069 и 3071, и завршава се код границе са насељеним местом Бзенице, између кп 1490 и кп 3057, све у КО Плеш.

            

Улица број 2 – Расинска улица – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2443 и кп 2407, иде дуж кп 2441, 2437, 3077 и 2744, и завршава се између кп 2718 и кп 2753, све у КО Плеш.

 

Улица број 3 – Улица Рађевица – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2378/1 и кп 2401, иде целом дужином кп 2392, и завршава се између кп 2393 и кп 2391/2, све у КО Плеш.

 

Улица број 4 – Улица Милана Ковачевића – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, прелази преко кп 1939 и кп 3057, наставља целом дужином кп 1928 и кп 1201, прелази преко кп 1204, 1206, 1301 и 1292, и завршава се на кп 1291, све у КО Плеш.

Образложење : Милан Ковачевић, поштар из Плеша , рођен је 1920 године у Плешу . Сарадник НОП-а, од 1941 године, учесник НОР-аод 19.11.1944. године. Погинуо 17. децембра 1944. У борбама код Винковаца.

 

Улица број 5 – Улица јабланички пут –  Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1975 и кп 2001, иде дуж кп 3080, 2046/2, 2043/2, 2038/4 и 969, и завршава се између кп 970 и кп 981, све у КО Плеш.

Улица број 6 – Улица Чедомира Џопалића –  Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1047/3 и кп 1964/1, иде дуж кп 3060, скреће лево и прелази преко кп 1015, 1046/3 и 1046/1, и завршава се на кп 1048/1, све у КО Плеш.

Образложење : Чедомир Џопалић , шумарски инжењер из Плеша , rođen 1880. год у Плешу. Један од ретких стручњака у Жупским селима. Дао је значајни допринос у очувању животне средине и укупном развоју свог родног краја.

                                      

Улица број 7 – Улица вранштичка – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 3057 и кп 1343/7, иде целом дужином кп 1342, 1325 и 1337, и завршава се између кп 1356 и кп 1336/1, све у КО Плеш.

 

Улица број 8 – Улица Радослава- Раје Ђукића  – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1434/2 и кп 557, иде дуж кп 3070, прелази преко кп 1460/5 и 1460/4, и завршава се на кп 1460/1, све у КО Плеш.

Образложење : Радослав- Раја Ђукић ,(1936-1999) је рођен у Плешу . Био је наставник математике и дугогодишњи директор основне школе у Плешу.  Велики активиста и много је допринео развоју планинског дела Жупе, радећи заједно са осталим грађанима  на комуналној изградњи и стварању бољих услова за живот мештана Плеша.

 

Улица број 9 – Улица СтрменичкаОпис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код границе са насељеним местом Грчак, између кп 636/1 (КО Грчак) и кп 2212 (КО Плеш), иде дуж кп 2211 (КО Плеш), кп 308 (КО Грчак), кп 3059 (КО Плеш), кп 3068 (КО Плеш) и кп 335 (КО Плеш), и завршава се код границе са насељеним местом Стрменица, између кп 341 и кп 340 (обе у КО Плеш).

 

Улица број 10 – Улица речка – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 900 и кп 958, иде целом дужином кп 899, и завршава се између кп 878 и кп 914, све у КО Плеш.

 

Улица број  11 – Улица брдска – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 922 и кп 924/3, иде дуж кп 923, 251, 3066 и 3065, и завршава се између кп 68 и кп 287/1, све у КО Плеш.

 

Заселак број 1 – Засеок стари Стајковци – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 597, 616, 431 и 642, све у КО Плеш.

 

Засеок број 2 – Засеок Макренци – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 1564, 1553, 1769 и 1755, све у КО Плеш.

 

Засеок број 3 – Засеок Тоскићи – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 2639, 2665, 2704, 2733 и 2659/2, све у КО Плеш.

 

Засеок број 4 – Засеок Трсје – Опис предложеног засеока бр. 4 – Заселак се простире између кп 1650/2, 3017, 1637/1 и 1700/4, све у КО Плеш.

 

Члан 34.

У насељеном месту Плоча утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Главна улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Козница, између ко 2868 и кп 2853, прелази преко кп 2191/1, иде дуж кп 2865 и кп 2866, и завршава се код предложених улица бр. 7 и бр. 8, између кп 2859 и кп 2412/1, све у КО Плоча.

Улица број 2 – Улица бели поток – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2138 и кп 2290, иде целом дужином кп 2856, и завршава се код границе са насељеним местом Вранштица, између кп 93/1 и кп 180/1, све у КО Плоча.

 

Улице број 3 – Улица светог Трифуна- Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 167 и кп 418, иде целом дужином кп 2854, и завршава се између кп 645 и кп 2174, све у КО Плоча.

 

Улица број 4 – Улица локве  – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2201 и 2191/1, иде дуж кп 2868 и целом дужином кп 2867, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 2431/1 и кп 2420/2, све у КО Плоча.

Улица број 5 – Улица светог Јована –  Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 2568/1 и кп 2568/2,   иде   целом дужином кп 2568/4, прелази преко кп 2562/2, 2562/1, 2535/6, 2535/4 и 2535/3, и завршава се на кп 2535/2,  све у КО Плоча.

 

Улица бр. 6 – Улица Радомира Милићевића  – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 2608/1 и кп 2594/1, иде целом дужином кп 2606, и завршава се између кп 2637/2 и кп 2601/2, све у КО Плоча. Образложење : Радомир Милићевић рођен 1888. Год. се борио као комита и погинуо у топличком устанку у борби против Аустроугара.

            

Улица број 7 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 8, између кп 2384/1 и кп 2412/1, иде дуж кп 2866, и завршава се код границе са насељеним местом Рокци, код кп 2660, све у КО Плоча.

 

 Улица број 8 – Улица светог Петра и Павла  – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 7, између кп 2336/2 и кп 2384/1, иде дуж кп 2859 и кп 2858, и завршава се између кп 1226 и кп 1161, све у КО Плоча.

 

Улица број 9 – Улица Сутеличка – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 1970 и кп 2379, иде дуж кп 2864 и целом дужином кп 2863, и завршава се између кп 1862 и кп 1836/5,све у КО Плоча.

 

Улица број 10 –  Улица Драгоша Јованчевића – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 1030 и кп 1537, иде дуж кп 1536 и кп 2851, и завршава се између кп 63 и кп 3762, све у КО Плоча. Образложење: Драгош Јованчевић (1966-1999), рођен је у селу Плоча, а погинуо у реону Србице на КиМ.

 

Засеок број 1 – Засеок Бургићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 2744 и клп 2743, обе у КО Плоча.

Засеок број 2 – Засеок Горана Ђукића– нама га у елаборату , треба га додати .

Опис предложеног засеока :налази се  између кп  бр. 2147/1, 2132/2, 2153/2 и 2147/3.

Образложење : Горан Ђукић (1971-1999) . Погинуо је у селу Мердаре.

 

Члан 35.

 

У насељеном  месту  Поповци утврђују се следећи називи улица

Улица број 1  – Улица КуманацОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 3549 (КО Латковац), и кп 216/3 (КО Старци – Поповци), иде дуж кп 1196 (КО Старци – Поповци), дуж границе са насељеним местом Латковац, и завршава се између кп 3552 (КО Латковац) и кп 217 (КО Старци – Поповци).

Улица број 2 – Улица Поповачка – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 79 и кп 74/1, иде дуж кп 74/2 и кп 111, и завршава се између кп 120/2 и кп 107/2, све у КО Старци – Поповци.

Улица број 3 – Расинска улицаОпис предложене улице бр. 3 – Улица почиње између кп 72 и кп 70/1 (обе у КО Старци – Поповци), иде целом дужином кп 65 (КО Старци – Поповци), кп 663 (КО Кожетин) и кп 54 (КО Старци – Поповци), делимично дуж границе са насељеним местом Кожетин, и завршава се код границе са насељеним местом Кожетин, између кп 53 и кп 56 (обе у КО Старци – Поповци).

 

Члан 36.

У насељеном  место Пуховац утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 Улица занатска – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Веља Глава, између кп 415/3 и кп 172/1, иде дуж кп 2833 и целом дужином кп 2832, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 715 и кп 767/2, све у КО Пуховац.

 

Улица број 2 – Улица Пуховачка  – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 994 и кп 2832, иде дуж кп 2837 и уз реку, дуж кп 2823, и завршава се између кп 576/2 и кп 572/3, све у КО Пуховац.

 

Улица број 3 – Улица пресека  – (топоним) – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 564 и кп 736, иде дуж кп 554, скреће лево и наставља дуж кп 2830 и кп 2829, и завршава се између кп 256 и кп 3/1, све у КО Пуховац.

 

Улица број 4 – Улица ЛупоглавскаОпис предложене улице бр. 4 – Улица почиње између кп 415/3 (КО Пуховац) и кп 1808 (КО Веља Глава), иде целом дужином кп 2857, 2835, 2860, 2840, 2862, 2390 (све у КО Пуховац), делом дуж границе са насељеним местима Веља Глава и Дренча, и завршава се код границе са насељеним местом Кожетин, између кп 2408 и кп 2407 (обе у КО Пуховац).

 

Улица број 5  – Улица изворска  – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 390/2 и кп 456, иде дуж кп 2834, и завршава се између кп 1337 и кп 1359, све у КО Пуховац.

 

Улица број 6 – Улица Лесковичка  – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 459 и кп 842/2, иде дуж кп 2823, и завршава се између кп 878 и кп 490, све у КО Пуховац.

 

Улица број 7 – Улица Михајла Колумбе –( наставак из Кожетина) – Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 769 и кп 995, иде дуж кп 2837, 2611, 2596, 1811, 2842, 2843 и 2514, и завршава се код границе са насељеним местом Кожетин, између кп 2510 и кп 2518/1, све у КО Пуховац.

 

Улица број 8 – Улица Светог ЋирикаОпис предложене улице бр. 8- Улица почиње код предложене улице бр. 7, између кп 2572/1 и кп 2570 (обе у КО Пуховац), иде дуж кп 2571 (КО Пуховац), кп 1846 (КО Латковац) и кп 3637 (КО Латковац), и завршава се између кп 2815 (КО Пуховац) и кп 2189 (КО Латковац )

Улица број 9 – Улица Михајла Колумбе – (наставак )- Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње између кп 181 (КО Кожетин) и кп 2519/1 (КО Пуховац), иде целом дужином кп 2865 (КО Пуховац), дуж границе са насељеним местом Кожетин, и завршава се између кп 233/4 (КО Кожетин) и кп 2521/1 (КО Пуховац).

 

Улица број 10 – Улица речка –  Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње између кп 209/3 (КО Кожетин) и кп 2526/2 (КО Пуховац), иде дуж кп 2846 (КО Пуховац), дуж границе са насељеним местом Кожетин, и завршава се на кп 2543 (КО Пуховац).

 

Заселак број 1 – Засеок Бајићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 609, 586, 634 и 580, све у КО Пуховац.

 

Заселак број 2 – Засеок Радојичићи –  (нема га у елаборат , треба га додати) – Опис предложеног засеока број 2 – Налази се у границама кп број : 1444, 1439; 1447/3; 1447/4, све у КО пуховац .

 

Члан 37.

У насељеном месту  Ракља утврђују се следећи називи улица

Улица број 1- Бановачка улицаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Кожетин, између кп 1975 и кп 1972, иде целом дужином кп 3444, и завршава се код границе са насељеним местом Доњи Вратари, између кп 3012 и кп 2004, све у КО Ракља.

 

Улица број 2 – Улица Плочка – Опис предложене улице бр. 2 -Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1973/2 и кп 2021, иде дуж кп 3435, и завршава се код предложених улица бр. 4 и бр. 5, између кп 598 и кп 486, све у КО Ракља.

 

Улице број 3 – Жељинска Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 529 и кп 586/1, иде целом дужином кп 541, и завршава се код предложене улице бр. 7, између кп 508 и кп 550, све у КО Ракља.

 

Улица број 4 – Улица СмоничкаОпис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и бр. 5, између кп 198 и кп 599/2, иде целом дужином кп 157, и завршава се код границе са насељеним местом Александровац, између код кп 158/1, све у КО Ракља.

 

Улица број 5 – Улица 16. октобар –  Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и бр. 4, између кп 198 и кп 482, иде дуж кп 3435, делом дуж границе са насељеним местом Александровац, и завршава се код кп 411, све у КО Ракља.

 

Улица број 6 – Улица Санде Џамића – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 524 и кп 486, иде целом дужином кп 430, и завршава се код границе са насељеним местом Александровац, између кп 222 и кп 414/1, све у КО Ракља.

Образложење:Александар- Санда Џамић  ( 1911-1989), рођен је у Александровцу. Учио је трговински занат у Крушевцу , да би се после Другог светског рата посветио организацији и стварању трговинске делатности у Александровцу. Заробљеништво у Немачкој преживео је захваљујући Међународном црвеном крсту и зато је поред редовног посла био  велики добротвор и хуманиста . Помагао је сиромашне грађане Жупе по чему је остао упамћен до данашњих дана.

 

Улица број 7 – Улица Јаруге – Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 496 и кп 937/2, иде дуж кп 3439, и завршава се између кп 902 и кп 1101, све у КО Ракља.

 

Улица број  8 – Улица слатинска – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код границе са насељеним местима Александровац и Стубал, код кп 224/6, иде дуж кп 3436, делом дуж границе са насељеним местом Александровац, наставља целом дужином кп 1057 и 3438, и завршава се између кп 1180/1 и кп 1491, све у КО Ракља.

 

Улица број 9 – Улица ПрисојеОпис предложене улице бр. 9 – Улица почиње између кп 569 (КО Стубал) и кп 224/6 (КО Ракља), иде дуж границе са насељеним местом Стубал, дуж кп 3857/1 (КО Стубал), и завршава се између кп 548 (КО Стубал) и кп 224/1 (КО Ракља).

 

Улица број 10 – Улица свете Тројице –  Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 3008 и кп 3009/3, иде дуж кп 3445, и завршава се код предложене улице бр. 12, између кп 3129 и кп 3183/2, све у КО Ракља.

 

Улица број 11 – Улица винарска – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 3080/1 и кп 3112, иде целом дужином кп 3447 и 2702/1, и завршава се код предложене улице бр. 13, између кп 2701 и кп 2693, све у КО Ракља.

 

Улица број 12 – Улица Виљак – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 11, између кп 3134 и кп 2907, иде целом дужином кп 3144 и дуж кп 3445, делом дуж границе са насељеним местом Лесеновци, и завршава се код границе са насељеним местима Лесеновци и Ботуња, код кп 3251, све у КО Ракља.

 

Улица број 13 – Улица Прибојевачка – Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње између кп 3307 и кп 3333/1, иде дуж кп 3449 и 3448, и завршава се код границе са насељеним местом Стубал, код кп 2430/2, све у КО Ракља.

 

Члан 38.

 

У насељеном  месту  Рогавчина  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Расинска – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Бзенице, између кп 2193/1 и кп 2194/1, иде целом дужином кп 3923 и кп 3922, наставља дуж кп 3921, и завршава се између кп 401/1 и кп 391, све у КО Рогавчина.

Улица број 2 – Улица палих бораца – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2246/1 и кп 2481/1, иде дуж кп 2455 и целом дужином кп 2440, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 2441 и кп 2437/3, све у КО Рогавчина

 

Улица број 3 – Улица врело – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2826/6 и кп 2474, иде уз реку, дуж кп 3916, и завршава се између кп 3937 и кп 3465, све у КО Рогавчина.

 

Улица број 4 – Улица стари пут – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр 2, у кп 2414, прелази преко кп 2413, 2402/4, 2421 и 2424, наставља целом дужином кп 2428/3 и кп 2435, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 2434 и кп 2428/1, све у КО Рогавчина.

 

Улица број 5 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2821 и кп 2820, иде дуж кп 3936/1 и целом дужином кп 2903, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 3463/1 и кп 2866/4, све у КО Рогавчина.

 

Улица број 6 – Улица Борисава Николенџића – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2751 и кп 2770, иде целом дужином кп 2752, наставља дуж кп 3936/1, и завршава се код предложене улице бр. 7, између кп 2684 и кп 3044, све у КО Рогавчина.Образложење : Борисав  Николенџић, рођен 1877. у Рогавчини  је борац који је погинуо 1914. Године у I светском рату на положају у Босни.

 

Улица број 7 – Улица ЖељинскаОпис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2734 и кп 2677/2, иде целом дужином кп 2683, наставља дуж кп 3936/1, прелази преко кп 3044 и кп 3007, иде дуж кп 3014/10, 2939/2, 2965 и 2913/4, и завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 2913/1 и кп 2913/3, све у КО Рогавчина.

 

Улица број 8 – Улица дело – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2551 и кп 2677/1, иде дуж кп 3935, и завршава се код предложене улице бр. 9, између кп 1346/2 и кп 2568, све у КО Рогавчина.

Улица број 9 – Улаца Милорада Жерађанина  Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1275 и кп 1273, иде дуж кп 1274, 1285 и 1304, прелази преко кп 1307, 2577/1, 2563 и 2561/1, наставља дуж кп 2629, и завршава се између кп 2618 и кп 2637, све у КО Рогавчина.Образложење: Милорад Жерађанин, рођен 1888. у Рогавчини , је био учесник у Првом светском рату, погинуо на положају „Пожаревачка коса „ у рату 1915. год.

Улица број 10 – Улица гочанска – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 1269 и кп 1286, иде дуж кп 3933, и завршава се између кп 280/3 и кп 3660/31, све у КО Рогавчина.

 

Улица број 11 – Улица пакленичкаОпис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код границе са насељеним местом Бзенице, између кп 1919 и кп 1984/5, иде целом дужином кп 1928, наставља дуж кп 3919/1, делимично прелазећи на суседне катастарске парцеле, скреће десно и прелази преко кп 1705, 1709 и 10, и завршава се између кп 1754 и кп 3930, све у КО Рогавчина.

 

Засеок број 1 – Засеок Машинерија – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 8 и кп 6, и део кп 208, све у КО Рогавчина.

Засеок број 2 – Засеок Марјановићи – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак обухвата део кп 1684, у КО Рогавчина.

Засеок број 3 – Засеок Бабићи – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 1601/1, 1613/2, 1604 и 2050, све у КО Рогавчина.

Засеок број 4 – Засеок Грујовићи –  Опис предложеног засеока бр. 4 – Заселак се простире између кп 2069/1, 2070/3, 2064/5 и 2067/2, све у КО Рогавчина.

 

Члан 39.

У насељеном  месту  Рокци утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Главна улица – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Плоча, између кп 14 и кп 30, иде дуж кп 3065 и кп 3074 и завршава се између кп 1134/1 и кп 2096, код границе са насељеним местом Јелакци, све у КО Рокци.

Улица број 2 – Улица свете Тројице – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње од предложене улице бр. 1, на кп 317, иде дуж кп 3069 и кп 3071 и завршава се на кп 1299, све у КО Рокци.

Улица број 3 – Улица Горана  Алексендрића  – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње од предложене улице бр. 1, између кп 1891/2 и кп 1860, иде дуж кп 3075 и кп 3069, прелази преко кп 1785, 1764, 1486, 1497, 1542, 1607, 1602, иде дуж кп 3073 и завршава се између кп 1975 и кп 1985, све у КО Рокци.

Образложење : Горан Алексендрић (1967-1999 ) је рођен у Рокцу ,  погинуо у рату 1999. године.

 

Засеок број 1 – Засеок Бачевићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 1031, 940, 971 и 984, све у КО Рокци.

Засеок број 2 – Засеок Радојевићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 1031, 940, 971 и 984, све у КО Рокци.

Засеок број 3 – Засеок Лазићи – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 144/1, 181/1, 253/2 и 258, све у КО Рокци.

Засеок број 4 – Засеок Ивљани – Опис предложеног засеока бр. 4 – Заселак се простире између кп 403/1, 460/4, 488/1 и 499/8, све у КО Рокци.

Засеок број 5 – Засеок Рилаци – Опис предложеног засеока бр. 5 – Заселак обухвата кп 2489, 2493 и 2491, све у КО Рокци.

Засеок број 6 – Засеок Лапчевићи – Опис предложеног засеока бр. 6 – Заселак се простире између кп 2700, 2686/2, 2814, 2748, 2753/1 и 2555/3, све у КО Рокци.

Засеок број 7 – Засеок Савковићи – Опис предложеног засеока бр. 7 – Заселак се простире између кп 2954/3, 2941/6, 3015/1 и 2993/2, све у КО Рокци.

 

Члан 40.

У насељеном  месту  Руденице утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 – Улица Павитњак – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Пајсак, између кп 632 (КО Пајсак) и кп 110 (КО Руденице), иде целом дужином кп 1694 (КО Руденице), и завршава се код границе са насељеним местом Тоболац, између кп 183 (КО Руденице) и кп 1889 (КО Тоболац)

 

Улица број 2 – Улица горње село –  Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложених улица бр. 3 и бр. 4, између кп 401 и кп 906/2, иде дуж кп 1698, и завршава се између кп 1344/1 и кп 703/2, све у КО Руденице.

 

Улица број 3 – Улица манастирска – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и бр. 4, између кп 906/2 и кп 930, иде дуж кп 1695, и завршава се између кп 1260 и кп 1495, све у КО Руденице.

 

Улица број 4 – Улица доње село – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 2 и

бр. 3, између кп 381/1 и кп 930, иде дуж кп 1705, прелази преко кп 1167 и кп 1164, и завршава се код кп 1165, све у КО Руденице.

Засеок број 1 – Засеок Лазићи –  Опис предложеног засеока бр. 1- Заселак се простире између кп 64, 79/3, 471/2 и 457, све у КО Руденице.

 

Члан 41.

 

У насељеном  месту  Ржаница  утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 – Улица лугавска – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 382 и кп 178/1, иде дуж кп 3175, 3176 и 632, наставља дуж кп 3176, и завршава се између кп 1110 и кп 1249, све у КО Ржаница.

       

Улица број 2 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 289 и кп 281, иде целом дужином кп 288, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 255/4 и кп 265, све у КО Ржаница.

 

Улица број 3 – Улица горња мала – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње између кп 255/3 и кп 254/1, иде дуж кп 3177, 236 и 3175, и завршава се између кп 208 и кп 1391, све у КО Ржаница.

 

Улица број 4 – Улица доња мала – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 235 и кп 265, иде дуж кп 3177, и завршава се између кп 903 и кп 1386/1, све у КО Ржаница.

 

  Улица број 5- Винарска улицаОпис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код границе са насељеним местом Дренча, између кп 2445 (КО Ржаница) и кп 1281 (КО Дренча), иде дуж кп 2572 (КО Дренча), 2509 (КО Ржаница), 2508 (КО Ржаница) и 2546 (КО Ржаница), и завршава се код предложене улице бр. 7, код границе са насељеним местом Тржац, између кп 2547 и кп 3186 (обе у КО Ржаница).

Улица број 6 – Улица поточарска  – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 2444 и кп 2446, иде целом дужином кп 2441 и дуж кп 3174, и завршава се између кп 2083 и кп 2285, све у КО Ржаница.

Улица број   7 – Улица старо село – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 2496 (КО Ржаница) и кп 1195 (КО Тржац), иде целом дужином заједничке кп 3186 (КО Ржаница), дуж границе са насељеним местом Тржац тј. кп 1465 (КО Тржац), наставља целом дужином кп 1908 (КО Ржаница), и завршава се код границе са насељеним местом Тржац, између кп 1905 и кп 1903 (обе у КО Ржаница).

Улица број 8 – Улица повртарскаОпис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 2511 и кп 2510, иде дуж кп 2508 и 3183, дуж границе са насељеним местом Дренча, и завршава се код кп 2666, све у КО Ржаница.

Улица број 9 – Улица Краљевића Марка – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код 2941 и кп 2856/1, иде дуж кп 3184 и 3187, и завршава се код границе са насељеним местом Стањево, код кп 3029, све у КО Ржаница.

Улица број 10 – Улица Руј – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 2966 и кп 3057/2, иде дуж кп 2961, и завршава се између кп 3080 и кп 2954/1, све у КО Ржаница.

Улица број 11 – Улица Плочка –  Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 9, између кп 3058/2 и 3143/1, иде целом дужином кп 3144, и дуж кп 3123, и завршава се између кп 3072 и кп 3126, све у КО Ржаница.

Члан 42.

У насељеном  месту  Шљивово  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица виноградарскаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Ботуња, општина Брус, на кп 539/2, иде дуж кп 1897, и завршава се код границе са насељеним местом Парчин, код кп 216, све у КО Шљивово.

 

Улица број 2 – Улица индустријска – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 602 и кп 426, иде дуж кп 1899, 1903 и 1904, и завршава се између кп 737 и кп 836, све у КО Шљивово.

 

Улица број 3 – Улица Селиште – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 627 и кп 637/1, иде дуж кп 1902, и завршава се између кп 751 и кп 723, све у КО Шљивово.

 

Улица број 4 – Улица вишњичка – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 624/2 и кп 626, иде целом дужином кп 1901 и кп 766/4 и дуж кп 766/5, и завршава се између кп 771/3 и кп 766/3, све у КО Шљивово.

 

Улица број 5 – Улица видовданска  – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 602 и кп 601/1, иде дуж кп 1900, и завршава се код предложених улица бр. 7 и бр. 8, између кп 1430 и кп 1416, све у КО Шљивово.

 

Улица број 6 – Улица бубан – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1391 и кп 1389/1, иде дуж кп 1905, и завршава се између кп 781 и кп 940, све у КО Шљивово.

Улица број 7 – Улица светог Николе  – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложених улица бр. 5 и бр. 8, између кп 1430 и кп 1434/1, иде целом дужином кп 1431, и завршава се код границе са насељеним местом Мала Врбница, општина Брус, код кп 1423, све у КО Шљивово.

 

Улица број 8- Улица Светосавска  – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложених улица бр. 5 и бр. 7, између кп 1416 и кп 1434/1, иде дуж кп 1900, и завршава се између кп 1644 и кп 1289, све у КО Шљивово.

Улица број 9 – Улица липа – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 1564 и кп 1566/1, иде дуж кп 1568 и целом дужином кп 1572, и завршава се између кп 1571/2 и кп 1592/1, све у КО Шљивово.

Улица број 10 – Улица светог Ђорђа –  (нема је у елаборату , треба је додати )

Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код кп бр. 709 и кп 700, иде дуж кп 1904, и завршава се код кп 737 и  кп 834, све у КО Шљивово.

Засеок број 1 – Засеок Драча – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 963/1, у КО Шљивово.

Засеок број 2 – Засеок Црквиште – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 1762, 1765, 1718 и 1713, све у КО Шљивово.

 

Члан 43.

У насељеном  месту  Стањево Утврђују се следећи називи улица

 

Улица број 1 – Улица КрушевачкаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 2083 и кп 1086/1, иде дуж кп 2087, и завршава се код границе са насељеним местом Витково, између кп 307/2 и кп 445/2, све у КО Стањево.

 

Улица број 2 – Улица Светог Николе – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 675/1 и кп 372/3, иде дуж кп 2086, и завршава се између кп 734 и кп 350/2, све у КО Стањево.

 

Улица број 3 – Омладинска улица – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 338/1 и кп 333/1, иде целом дужином кп 337 и кп 344/5, и завршава се између кп 344/4 и кп 335/1, све у КО Стањево.

 

Улица број 4 – Улица свети Врачи – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 330/3 и кп 327/4, иде целом дужином кп 328, скреће лево и наставља дуж кп 2085, затим иде целом дужином кп 348/6, и завршава се између кп 348/1 и кп 347/2, све у КО Стањево.

Улица број 5 – Улица виноградарска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 271/4 и кп 327/9, иде дуж кп 2085, и завршава се између кп 292/3 и кп 290/1, све у КО Стањево.

 

Улица број 6 – Улица Жарка БабићаОпис предложене улице бр. 6 – Улица представља продужетак постојеће Првомајске улице, почиње између кп 937/8 и кп 908/2, иде целом дужином кп 937/2, 745/1 и 81/5, скреће лево и наставља дуж кп 2084, и завршава се код границе са насељеним местом Ржаница, између кп 81/4 и кп 86/3, све у КО Стањево. Образложење: Жарко Бабић (1970-1999) , рођен је у Александровцу , а погинуо је у реону села Овчарево на КиМ.

 

 

Улице број   7  – Жељинска  улица – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 1288 и кп 1294, иде дуж кп 1292, прелази преко кп 1277/1, и завршава се између кп 1207/3 и кп 2089/1, све у КО Стањево.

 

Улица број 8 – Улица Стањевачка коса – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код Улице Миће Милића, између кп 1290 и кп 1300, иде дуж кп 1292, 1295/1 и 1275/2, и завршава се између кп 1275/3 и кп 1275/1, све у КО Стањево.

Улица број 9 – Улица Врање брдо – Опис предложене улице број 9 : Улица почиње код Улице Миће Милића, прелази преко кп 1300, 1302/2, 1302/1, 1313/2, 1314 и 1734, и завршава се код кп 1736/4, све у КО Стањево.

Улица број 10 – Улица Срећка Вилимоновића – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код Улице Миће Милића, између кп 1189 и кп 1743, иде целом дужином кп 2090/1 и дуж кп 2090/2, и завршава се између кп 1147 и кп 1763/1, све у КО Стањево. Образложење : Срећко Вилимоновић (1965-1999), је рођен у Александровцу, а погинуо у реону Србице на КиМ.

 

Улица број 11 – Улица др Вукашина Тоскића –  Опис предложене улице бр. 11 – Улица представља продужетак Стањевачке улице, почиње између кп 1661 (КО Стањево) и кп 842 (КО Стубал), иде дуж границе са насељеним местом Стубал, дуж кп 2094 (КО Стањево), и завршава се између кп 868 (КО Стубал) и кп 1670 (КО Стањево). Образложење : Постојећа Стањевачка улица , преименује се и продужава у Улицу  др Вукашина Тоскића, која је и раније постојала.

Члан 44.

У насељеном  месту  Старци  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Милосава Марковића – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Доњи Вратари, прелази преко кп 1016/1, иде дуж кп 599, 640 и 541, и завршава се између кп 593 и кп 497, све у КО Старци – Поповци.

Образложење: Милосав Марковић (1965-1999) рођен у селу Старци . Био је борац који је веома млад погинуо у рату 1999. године .

 

Заселак број 1 – Засеок Марковићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 439, 462, 435/2 и 422/2, све у КО Старци – Поповци.

Заселак број 2 – Засеок Ђорђевићи – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак обухвата кп 278, у КО Старци – Поповци.

Члан 45.

У насељеном  месту  Стрменица  утврђују се следећи називи улица

Улица број – Улица школска – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 689/2 и кп 920, прелази преко кп 2021, 691, 716, 743, 804, 1097, 1162 и 2032, иде дуж кп 2031, и завршава се код границе са насељеним местом Плеш, између кп 2010/2 и кп 2018/1, све у КО Стрменица.

 

 Улица број 2 – Улица чукара – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1157/3 и кп 1151/2, иде дуж кп 1157/5 и 1158/1 и завршава се између кп 1110 и кп 1157/1, све у КО Стрменица.

 

Улица број 3 – Улица присоје – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, на кп 1474, иде дуж кп 2033 и кп 1596 и завршава се између кп 1566/6 и кп 1600/1, све у КО Стрменица.

  Улица број 4 – Улица коса  – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1808 и кп 1797, иде дуж кп 1798 и 1827, прелази преко кп 1825, 1817, 1891 и 1861/1 и завршава се на кп 1859/2, све у КО Стрменица.

Улица број 5 – Улица поточари – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, на кп 1098/1, иде дуж кп 2021, 875 и 973/13 и завршава се између кп 973/11 и 973/15, све у КО Стрменица.

Улица број 6 – Улица Радише Лукића – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1023 и кп 1072, иде дуж кп 2029, и завршава се на кп 1729, све у КО Стрменица.

Образложење: Радиша Лукић из Стрменице је борац који је  погинуо веома млад у рату 1992. године у Хрватској.

 

Улица број 7 – Улица велике ливаде – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1366 и кп 1359, иде дуж кп 1360 и кп 1348, и завршава се између кп 1347 и кп 1349, све у КО Стрменица.

Улица број 8 – Улица долови – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, на кп 1217/2, иде дуж кп 1291 и 2028 и завршава се на кп 1330/8, све у КО Стрменица.

Улица број 9 – Улица Верољуба  Ђуровића –Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 1246/2 и кп 1242, иде дуж кп 1243, прелази преко кп 1232/1, 1029 и 1015 и завршава се на кп 1005, све у КО Стрменица.

Образложење: Верољуб Ђуровић из Стрменице је борац који је веома млад  погинуо на ратишту 1992 у Хрватској.

 

Улица број 10 – Улица Синадина Бошковића – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 922 и кп 689/2, иде дуж кп 2021 и завршава се на кп 282, све у КО Стрменица.Образложење: Синадин Бошковић, рођен 1880 ,  је био борац на Солунском фронту , носилац Карађорђеве звезде .

 

Улица број 11 – Улица поткрш – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, на кп 2021, иде дуж кп 536 и 886 и завршава се на кп 920, код предложених улица бр. 1 и бр. 10, све у КО Стрменица.

Улица број 12 – Улица грац- Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, на кп 286, иде дуж кп 2027 и завршава се на кп 429/1, све у КО Стрменица.

Улица број 13 – Улица страна – Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код предложене улице бр.10, између кп 618/2 и 279/3, иде дуж кп 2022, 173, 141/5 и 2024 и завршава се између кп 144/1 и кп 1122, све у КО Стрменица.

Улица број 14 – Улица витлић – Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње код предложене улице бр. 13, између кп 232/1 и кп 177/3, иде дуж кп 178, 180, 189 и 2024 и завршава се код предложене улице бр. 13, између кп 765 и кп 173, све у КО Стрменица.

Засеок 1 – Засеок стара Стрменица – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 1317 у КО Стрменица.

Члан 46.

У насељеном  месту  Стубал   утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица школскаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 1679/1 (КО Александровац) и кп 572/1 (КО Стубал), иде целом дужином кп 2390, дуж границе са насељеним местом Александровац, и завршава се код граница са насељеним местима Александровац и Стањево, између кп 2389 (КО Александровац) и 716 (КО Стубал)

 

Улица број 2 – Улица присојеОпис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код границе са насељеним местом Ракља, код кп 569, иде дуж кп 3857/1, делом дуж границе са насељеним местом Ракља, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1670 и кп 2016, све у КО Стубал.

 

Улица број 3 – Улица Крушевица –Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње између кп 362 и кп 341, прелази преко кп 361, 365, 380/2, 380/1, иде дуж кп 392, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 391 и кп 1883/5, све у КО Стубал.

 

Улица број 4 – Улица пољанска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 700 и кп 609/1, иде дуж кп 3855, 1502 и 1551/1, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 1536 и кп 1560, све у КО Стубал.

 

Улица број 5 – Улица стара пољана – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1841/1 и кп 1692, иде дуж кп 3881, 1842 и 3856, и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 1755 и кп 1503, све у КО Стубал.

 

Улица број 6 – Улица код бунара – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње између кп 1888 и кп 2015, иде целом дужином кп 2016, затим дуж кп 1632, 1693, 1551/1 и 3880, и завршава се између кп 1334/1 и кп 1473/2, све у КО Стубал.

 

 Улица број 7- Улица др  Вукашина ТоскићаОпис предложене улице бр. 7 – Улица почиње између кп 812 (КО Стубал) и кп 1583/1 (КО Стањево), иде дуж кп 2094 (КО Стањево) дуж границе са насељеним местом Стањево, и завршава се између кп 868 (КО Стубал) и кп 1668 (КО Стањево).

 

Улица број 8 – Улица Мијајла Костића – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1573 и кп 2021/1, иде дуж кп 3857/1 и целом дужином кп 3857/2 и 3858, и завршава се код границе са насељеним местом Венчац, између кп 2769 и кп 2890, све у КО Стубал.

Образложење: Мијајло Костић (1880.-1971) -Стубал. Велики патриота, учесник ослободилачких ратова, носилац „Албанске споменице“. 1944. год изабран за првог председника Народно ослободилачког одбора Среза жупског.

 

Улица број 9 – Улица Дубовица – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње између кп 2687/2 и кп 2835, иде дуж кп 3868 и 3867, скреће лево и наставља дуж кп 2555, и завршава се код предложених улица бр. 10 и бр. 12, између кп 2578/2 и кп 2554, све у КО Стубал.

 

Улица број 10 – Улица виноградарска –  Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложених улица бр. 9 и бр. 12, између кп 2554 и кп 2557, иде дуж кп 2555, и завршава се између кп 2534 и кп 3250, све у КО Стубал.

 

Улица број  11– Улица Солунских ратника – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 2562 и кп 3243, иде дуж кп 2571, и завршава се између кп 3219/2 и кп 2568, све у КО Стубал.

 

Улица број 12 – Улица Богдана Милића –Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложених улица бр. 9 и бр. 10, између кп 2578/2 и кп 2557, иде дуж кп 3869 и целом дужином кп 2622 и кп 2615, и завршава се између кп 2607 и кп 2617/1, све у КО Стубал.

Образложење: Богдан Милић(1929-1982 ), рођен у селу Стубал. Читав свој радни век провео је у Вино Жупи.Био је  стручњак за производњу вина и ракија и под  његовим вођством створени су многи брендови. Остаје упамћен по вину ружици коју је народ прозвао „Богданова ружица“ .После Другог светског рата био је актер у бројном културним и спортским догађајима у Александровцу.

 

Улица број 13 – Улица др Досе Милинчића – Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 2673/2 и кп 2854/1, иде целом дужином кп 2674 и 2980, и завршава се код предлоежене улице бр. 14, између кп 3012 и кп 2936/1, све у КО Стубал.

Образложење: Добросав- Доса Милинчић (1921-1996), рођен у Стублу ,  је био сарадник НОП-а и учесник НОР-а , носилац партизанске споменице 1941, доктор наука и професор Машинског факултета у Београду.Увек и несебично је на разне начине помагао свој родни крај.

Улица број 14 – Улица Шљивовачка –  Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње код границе са насељеним местом Венчац, између кп 2902 и кп 2903/2, иде целом дужином кп 3871, и завршава се код границе са насељеним местом Парчин, између кп 3034 и кп 3054/1, све у КО Стубал.

 

Улица број 15 – Улица Светог Јована – Опис предложене улице бр. 15 – Улица почиње код предложене улице бр. 14, између кп 3001/1 и кп 3039/1, иде дуж кп 3870, прелази преко кп 3042/6, 3044, 2633, наставља дуж кп 3870, и завршава се између кп 2982 и кп 2632, све у КО Стубал.

 

Улица број 16 –Улица  Богдана  Милинчића – Опис предложене улице бр. 16 – Улица почиње код предложене улице бр. 14, између кп 3035 и кп 3054/1, иде дуж кп 3074, 3098 и 3131, и завршава се између кп 3130 и кп 3145/2, све у КО Стубал.

Образложење : Богдан Милинчић  1896-1936- Стубал , Значајна политичка фигура између Првог и Другог светског рата . Биран за посланика у Скупштини Краљевине Србије . Одликован је за свој рад Орденом југословенске круне IV степена .

 

Заселак број 1 – Засеок Јежевица –  Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 3712/4, 3799, 2457/1 и 2286, све у КО Стубал.

      

Члан 47.

У насељеном  месту  Суботица    утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица баштованска – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Вражогрнци, између кп 1294 и кп 1021, иде дуж кп 1640 и целом дужином кп 3673 и 3670, и завршава се код границе са насељеним местом Горња Злегиња, између кп 1589/2 и кп 1590, све у КО Суботица.

Улица број 2 – Улица Велимира Вукојичића –Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 576 и кп 1477, иде дуж кп 1640, и завршава се између кп 611 и кп 1539, све у КО Суботица.

Образложење: Велимир Вукојичић ( 1880- 1916 ) је био припадник чувеног Гвозденог пука  у Првом светском рату, Одликован највишим одликовањима за приказану храброст. Умро од последица рањавања 1916. год.

 

Улица број 3 – Улица запис – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1275/1 и кп 1215/1, иде целом дужином кп 3671, и завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 2404 и кп 2608, све у КО Суботица.

Улица број 4 – Улица Ђурђевданска  – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1215/1 и кп 1214, иде целом дужином кп 3672, и завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 2027 и кп 2479, све у КО Суботица.

Улица број 5 – Улица радничка – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 7, између кп 1436 и кп 1641, иде дуж кп 3674, и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 3671 и кп 2633/3, све у КО Суботица.

Улица број 6 – Улица виноградарска  – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1819 и кп 1848/1, иде дуж кп 3675, и завршава се између кп 2341 и кп 2226, све у КО Суботица.

Улица број 7 – Улица Милоша Недића  – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1466 и кп 1631, иде целом дужином кп 1639 и кп 3676, и завршава се код границе са насељеним местом Горња Злегиња, између кп 2165 и кп 2179/4, све у КО Суботица.

Образложење : Милош Недић (1973-1992), рођен у Суботици . Погинуо у рату 1992.године у Хрватској

 

Засеок број 1 – Засеок брдо – Опис предложеног засеока бр.1 – Заселак обухвата део кп 3605, у КО Суботица.

 

Члан 48.

У насељеном  месту  Трнавци   утврђују се следећи називи улица:

 

Улица број 1 – Улица Јелењак – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Љубинци, код кп 2807, иде дуж кп 4424, и завршава се између кп 2744 и кп 2705, све у КО Трнавци.

Улица број 2 – Улица Настаса Савковића – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2750 и кп 2737/2, иде целом дужином кп 2738 и кп 2732/3, и завршава се између кп 2732/1 и кп 2736/1, све у КО Трнавци.

Образложење: Настас Савковић, рођен 1886. у Трнавцима,  је био наредник шумадијског артиљеријског пука носилац златне Карађорђеве звезде са мачевима за приказану храброст.

 

Улице број 3 – Улица Мајдан –  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2802 и кп 2800, иде дуж кп 4426, 2819 и 4427, и завршава се између кп 2988 и кп 3028, све у КО Трнавци.

Улица број 4 – Улица Буџак – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 7, бр. 8 и бр. 10, између кп 1477 и кп 1480, иде дуж кп 4418 и кп 1979, и уз реку, дуж кп 4433/1, и завршава се између кп 2076 и кп 2010, све у КО Трнавци.

 Улица број 5 – Улица Радивоја Чкаутовића –Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње између кп 1376/1 и 1378/2, иде целом дужином кп 1377, наставља дуж кп 4424, и завршава се између кп 874 и кп 933, све у КО Трнавци.

Образложење: Радивоје Чкаутовић је рођен у Трнавцима 1948. , први дипломирани политиколог у општини Александровац . Обављао је дужности председника општинске  омладине , директор Омладинске задруге Жупа и увек помагао свој родни крај )

 

Улица број  6 – Улица светог Марка – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње између кп 1977 и кп 1927, иде целом дужином кп 1976, и завршава се између кп 2021/1 и кп 2009/2, све у КО Трнавци.

 

Улица број 7- Улица Милана Поповића – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложених улица бр. 4, бр. 8 и бр. 10, између кп 805 и кп 1477, иде целом дужином кп 836, наставља дуж кп 4416, и завршава се између кп 597 и кп 862, све у КО Трнавци.

Образложење: МиланПоповић ( 1888 – 1914 ) из Трнаваца  је био борац  12. Пешадијског пука, погинуо октобра 1914. године  код Лазаревца у борби са Аустријанцима.

 

Улица број  8 – Улица Милуна Раденковића –Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложених улица бр. 4, бр. 7 и бр. 10, између кп 805 и кп 804, иде дуж кп 4418, и завршава се између кп 645 и кп 689, све у КО Трнавци.

Образложење: Милун Раденковић је рођен у Трнавцима 1947 , био је успешан привредник и винар. Велики донатор села Трнавци ,  обновио цркву Светог Марка, реновирао део пута кроз село, сеоско гробље, и подигао споменик Солунским ратницима у селу.

 

Улица број 9 – Улица Поповачка – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 799 и кп 674/1, иде целом дужином кп 771, и завршава се код предложене улице бр. 10, између кп 773 и кп 772, све у КО Трнавци

 

Улица број 10 Улица великоселска – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложених улица бр. 4, бр. 7 и бр. 8, између кп 804 и кп 1478, иде дуж кп 4419, скреће десно и наставља дуж кп 3474 и 4421, и завршава се између кп 3399 и кп 3417/1, све у КО Трнавци.

 

Улица број 11 – Улица Лазара Марјановића –Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 10, између кп 1528/1 и кп 1530, иде дуж кп 4421, и завршава се између кп 1859/1 и кп 1904, све у КО Трнавци.

Образложење: Лазар Марјановић ( 1896 – 1981 )  је био  учитељ у Трнавцима . Одшколовао је већи број генерација ђака , Истовремено је био и веома активан хроничар жупског краја тако да је оставио право багатство у опису живота , рада , обичаја и навика  Жупљана.)

 

Улица број 12 – Улица БрдскаОпис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код границе са насељеним местом Вражогрнци, између кп 1625 и кп 1626, иде дуж кп 4420, и завршава се између кп 3606 и кп 3609, све у КО Трнавци.

 

Засеок број 1 – Засеок Чукарак –  Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак се простире између кп 3349, 3353, 3340 и 3374, све у КО Трнавци.

 

Засеок број 2 – Засеок Фарма –  Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 3417/2, 3656, 3334/3 и 3677, све у КО Трнавци.

 

Засеок број 3 – Засеок Рековци –Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 3300, 3305, 3290 и 3272, све у КО Трнавци.

 

Засеок број 4 – Засеок задружна вила – Опис предложеног засеока бр. 4 – Заселак обухвата кп 4176 и 4177, обе у КО Трнавци.

Члан 49.

У насељеном месту Тржац утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Балета – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Ржаница, између кп 10 и 1151, иде целом дужином кп 1460, и завршава се код границе са насељеним местом Горње Ратаје, између кп 196 и кп 206, све у КО Тржац.

Улица број 2 – Улица брдска –  Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 335 и кп 333, иде целом дужином кп 334, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 279 и кп 368/2, све у КО Тржац.

Улице број 3 – Улица Сврачак –  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 300 и кп 251/1, иде целом дужином кп 254, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 256/1 и кп 239, све у КО Тржац

Улица број 4 – Улица старо село – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1214 и кп 1219/2, иде целом дужином кп 1218, и завршава се код границе са насељеним местом Ржаница, између кп 1162 и кп 1168, све у КО Тржац.

 Улица број 5 – Улица винарскаОпис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код границе са насељеним местом Ржаница, између кп 1195 и кп 1276, иде дуж кп 1461, и завршава се код предложене улице бр. 6, између кп 406/2 и кп 444, све у КО Тржац.

 

 Улица број  6 – Улица винарска (наставак улице број 5)

Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 406/2 и кп 460/1, иде дуж кп 1461, и завршава се код границе са насељеним местом Горње Ратаје, код кп 206, све у КО Тржац.

 Заселак број 1 – Засеок Рајкин подрум  – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 943, у КО Тржац.

Члан 50.

У насељеном месту Тулеш утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Срњанска – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње између кп 26 и кп 32, иде дуж кп 4694, прелази преко кп 2276/2, 2276/3 и 2275, наставља дуж кп 4694, 2271 и 4696, и завршава се код предложене улице бр. 2, између кп 2153 и кп 2132/2, све у КО Тулеш.

Улица број 2 – Улица Рековачка –  Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње између кп 2155/2 и 1180, иде дуж кп 4697, прелази преко кп 1244/3, 1246, 1249/1, 1273, 1566, 1569, 1588/2 и 1921/1, и завршава се између кп 4690 и кп 1919/6, све у КО Тулеш

Улица број 3 – Улица виноградарска  – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње између кп 1933/4 и кп 4690, иде целом дужином кп 1927 и кп 4702/2, и завршава се код предложене улице бр. 4, између кп 1682 и кп 1815, све у КО Тулеш.

Улица број 4 – Улица Петковица  –  Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложених улица бр. 6 и бр. 7, између кп 254 и кп 561/1, иде дуж кп 4701, и завршава се између кп 3812 и кп 3928, све у КО Тулеш.

Улица број 5 – Улица воћарска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1799/2 и кп 3940, иде дуж кп 1744, и завршава се између кп 1793 и кп 1791/1, све у КО Тулеш.

Улица број 6 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4 и бр. 7, између кп 254 и кп 290, иде дуж кп 4693, и завршава се код границе са насељеним местом Руденице, између кп 276/1 и кп 219/1, све у КО Тулеш.

Улица број 7 – Улица манастирски пут – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложених улица бр. 4 и бр. 6, између кп 290 и кп 561/1, иде дуж кп 4693, и завршава се између кп 3999 и кп 3997, све у КО Тулеш.

Улица број 8 – Улица Ђорђевићка коса – (топоним – назив од давнина) Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 7, између кп 295/2 и кп 559 (обе у КО Тулеш), иде целом дужином кп 4703 (КО Тулеш), скреће лево и иде дуж кп 7779 (КО Ратаје), дуж границе са насељеним местом Ратаје, и завршава се између кп 388 (КО Тулеш) и кп 474 (КО Ратаје).

Заселак број 1 – Засеок Селиште – Опис предложеног засеока бр. 1- Заселак обухвата део кп 4500, у КО Тулеш

Члан 51.

У насељеном месту Велика Врбница утврђују се следећи називи улица

Улица број 1- Улица Сибина Џамића – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Ботурићи, између кп 3263/1 и кп 3270, иде целом дужином кп 3352 и 3337, и завршава се између кп 2762/1 и кп 3044/1, све у КО Велика Врбница Горња.

Образложење: Сибин Џамић  лик из приповетке Прва бразда Милована Глишића .

 

Улица број 2 – Улица Добривоја Гер Поповића – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код границе са насељеним местом Горњи Вратари, између кп 2356 и кп 3322/1, иде целом дужином кп 2371, 2143, 1867, 1911 и 1917, и завршава се код предложених улица бр. 5 и бр. 6, између кп 1931 и кп 1930, све у КО Велика Врбница Горња.

Образложење: Добривоја Гер Поповић – 1875, пореклом је из Велике Врбнице , по свршеној Гимназији одлази на студије медицине у Беч које успешно завршава 1900. године. Био је лекар у свом крају, биран је за народног посланика четири пута, министар здравља постаје 1928. год.)

 

Улица број 3 – Улица малинарска – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 2, између кп 1857/2 и кп 1865/1, иде целом дужином кп 1864 и дуж кп 3346, и завршава се између кп 3347 и кп 1474, све у КО Велика Врбница Горња.

Улица број 4 – Улица речка – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 1808/1 и кп 1574, иде дуж кп 3348, и завршава се између кп 1671 и кп 1457, све у КО Велика Врбница Горња.

Улица број 5 – Улица Милована Глишића – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, између кп 1210 и кп 1214, иде целом дужином кп 1213, затим дуж кп 3333, 3340 и 738, све у КО Велика Врбница Горња.

Образложење: Милован Глишић , књижевник , који је део свог живота провео у Жупи александровачкој , где су настале и две његове приповетке – Прва бразда и Тетка Деса.

 

Улица бр. 6 – Улица Мионина – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1212 и кп 3336, прелази преко кп 1210, 1209 и 1149/1, наставља дуж кп 3342 и 3343, и завршава се између кп 945 и кп 950, све у КО Велика Врбница Горња.

Образложење: Милона ,  јунакињ из приповетке Прва бразда Милована Глишића

 

Улица број 7 – Улица Ливађани – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1826/1 и кп 1240, иде дуж кп 3345, и завршава се између кп 688/18 и кп 1288/24, све у КО Велика Врбница Горња.

 

Улица број  8 – Улица Солунских ратника – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 805 и кп 739, иде дуж кп 3340, и завршава се између кп 561/1 и кп 774/1, све у КО Велика Врбница Горња.

 

Улица број 9 – Улица погледи – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 712 и кп 729/1, иде целом дужином кп 725, и завршава се између кп 726/1 и кп 655, све у КО Велика Врбница Горња.

 

Улица број 10 – Улица главнаОпис предложене улице бр. 10 – Улица почиње између кп 2341/5 (КО Велика Врбница Горња) и кп 1216 (КО Латковац), иде дуж кп 3361 (КО Велика Врбница Горња), дуж границе са насељеним местом Латковац, и завршава се између кп 2224 (КО Велика Врбница Горња) и кп 894 (КО Латковац).

 

Засеок број 1 – Засеок Здравковићи –  Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 2653, у КО Велика Врбница Горња.

 

Засеок број 2 – Засеок Дачићи.   Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак се простире између кп 3053/2, 1076/7, 1074/9 и 1074/2, све у КО Велика Врбница Горња.

 

Засеок број 3 – Засеок Јовановићи – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 1349, 1400/1, 1393/1 и 1391, све у КО Велика Врбница Горња.

 

 

 

Члан 52.

У насељеном месту Веља Глава  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње од границе са насељеним местом Дренча, на кп 1993, прелази преко кп 2007/4, 2010, 1939, 1927, 1687/2, 1696 и 1699, иде дуж кп 2138 и завршава се између кп 831 и кп 835/2, све у КО Веља Глава.

Улица број 2 – Улица речка – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, на кп 1927. Иде дуж кп 1891, 2139 и 1699, и завршава се на кп 1702, код предложене улице 1, све у КО Веља Глава.

Улице број 3 – Улица Чикер – (топоним)- Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, на кп 1668, прелази преко кп 1669/2 и кп 1671/2, иде дуж кп 2132 и завршава се између кп 396/2 и кп 214, све у КО Веља Глава.

Улица број 4 – Улица присојска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње од границе са насељеним местом Ржаница, између кп 425/1 (КО Ржаница) и кп 1431 (КО Веља Глава), иде дуж кп 2135 (КО Веља Глава), и завршава се између кп 1379 и кп 349 (обе у КО Веља Глава).

 Улица број 5 – Улица долинска – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложенe улицe бр. 4, између кп 1387 и кп 1391, иде дуж кп 1390 и кп 2140 и завршава се између кп 1470 и кп 1525, све у КО Веља Глава.

 

Улица број 6 – Улица лупоглавскаОпис предложене улице бр. 6 – Улица иде дуж границе са насељеним местом Пуховац, између кп 415/3 (КО Пуховац) и кп 1808 (КО Веља Глава), иде дуж кп 2151 (КО Веља Глава), и завршава се између кп 412 (КО Пуховац) и кп 1810 (КО Веља Глава).

 

 Засеок број 1 – Засеок Филиповићи – Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак ограничавају кп 2042, 2043, 2069 и 1819, све у КО Веља Глава.

Члан 53.

У насељеном месту Венчац  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица Игумана Јулијана Кнежевића – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Витково, између кп 507 и кп 477, иде целом дужином кп 481, 2755 и 2413, и завршава се код границе са насељеним местом Стубал, између кп 2414 и кп 2415, све у КО Витково. Напомена: Предложена улица 14 се простире преко државног пут IIA реда Стопања – Витково – Брус – Брзеће – Копаоник (ознака пута 211).Образложење: Игуман Јулијан Кнежевић био је ј едан од стубова српске цркве,  рођен у Венчацу 1918. Више деценија Игуман манастира Студенице , обновио манастир Градац. )

 

Улица број 2 – Улица Витковачко поље – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1654 и кп 486, иде дуж кп 2755, и завршава се код границе са насељеним местом Витково, између кп 1474 и кп 649/1, све у КО Витково.

Улица број 3 – Улица Хаџи Михаиле Кнежевић – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 2103 и кп 2092, иде целом дужином кп 2102/1, наставља дуж кп 2765, скреће десно и иде целом дужином кп 2766, и завршава се између кп 2329 и кп 2343, све у КО Витково.

 

 

Образложење : Хаџи Михаила Кнежевић је рођена у Венчацу 1917. Била је најстарија монахиња (чак 80 година у монаштву ) и игуманија манастира Благовештење.

 

Улица број 4 – Улица брегови – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 2179 и кп 2612, иде дуж кп 2770, и завршава се између кп 2715 и кп 2637, све у КО Витково.

 

Улица број 5 – Улица винска –  Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 2178/2 и кп 2176, иде дуж кп 2178/1, и завршава се између кп 2191/1 и кп 2173/1, све у КО Витково.

Улица број 6 – Улица ратарска – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 2175 и кп 2647/1, иде дуж кп 2649, и завршава се између кп 2648/1 и кп 2652/4, све у КО Витково.

Заселак број 1 – Засеок белобрежина –  Опис предложеног засеока бр. 1- Заселак се простире између кп 1709, 1991, 2006/1 и 1877, све у КО Витково.

 

Члан 54.

У насељеном месту Витково  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1- Улица КрушевачкаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Стањево, код кп 1387/7, иде целом дужином кп 2752/1 и 2752/2, и завршава се код границе са насељеним местом Боботе, између кп 381/2 и кп 414/3, све у КО Витково.

Улица број 2 – Улица брестова  – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1135/2 и кп 1368/4, иде целом дужином кп 1367 и завршава се код границе са насељеним местом Стањево, код кп 1333/2, све у КО Витково.

Улица број 3 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1458/5 и кп 698, иде целом дужином кп 2754, и завршава се код границе са насељеним местом Венчац, између кп 1473/1 и кп 655, све у КО Витково.

Улица број 4 – Улица виноградарска – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1132/5 и кп 851, иде дуж кп 2757 и завршава се између кп 1031 и кп 1027, све у КО Витково.

Улица број 5 – Улица чаири – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 848 и кп 851, иде дуж кп 2753, и завршава се код предложене улице бр. 8, између кп 302 и кп 339/1, све у КО Витково.

Улица број 6 – Улица шарено село – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 839 и кп 783/4, иде целом дужином кп 838 и завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 828 и кп 830, све у КО Витково.

Улица број 7 – Улица долина багремова – Опис предложене улице бр. 7- Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 907/3 и кп 293, иде дуж кп 948 и завршава се између кп 928 и кп 947, све у КО Витково.

Улица број 8 – Улица сунчани брег – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 346 и кп 347, иде целом дужином кп 338, наставља дуж кп 2753, делом дуж границе са насељеним местом Боботе, и завршава се код кп 270/1, све у КО Витково.

Улица број 9 – Нова улица – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 329/1 и кп 333, иде целом дужином кп 330, и завршава се код границе са насељеним местом Боботе, између кп 313 и кп 315, све у КО Витково.

Улица број 10 – Улица винарска – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 8, између кп 304/1 и кп 278, иде дуж кп 2758, скреће лево и наставља дуж кп 292, затим скреће десно и иде целом дужином кп 966, и завршава се између кп 978 и кп 957, све у КО Витково.

Додају се четири нове улице које нису обухваћана елаборатом и то :

Улица број 11Индустријска улица  Опис предложене улице : Почиње од предложене улице број 1 између кп бр. 1454/1 и 1458/3, иде дуж кп 1455и завршава се између кп 1436 и 1469 , све у КО Витково .

Улица број 12Ловачка улица – Опис предложене улице : Почиње од улице број 4 између кп 882 и 895, иде дуж кп бр. 883 и завршава се код предложене улице бр. 5, изеђу кп 872 и 884, све у КО Витково.

Улица број 13Улица Градина – Опис предложене улице број 13- почиње од улице број 1, између кп 782/1 и 782/2 и иде дуж кп 782/12 и завршава се код кп 782/11 и 782/10, све у КО Витково.

Улица број 14Копаоничка улица – Опис предложене улице : почиње од улице број 1 између кп 387 и 781/3, иде дуж кп 389 и завршава се код кп 507 и 477, све у КО Витково.

Засеок број 1 – Засеок Парлози – Опис предложеног засеока бр.1 – Заселак се налази на кп 53 и 60, у КО Витково.

Члан 55.

У насељеном месту Вранштица  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 –Улица плочка – Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње од границе са насељеним местом Плоча, иде дуж кп 1860, 1862, 1754, 1859 и завршава се између кп 533/3 и кп 459/1, све у КО Вранштица.

Заселак број 1 – Засеок Блажићи –  Опис предложеног засеока бр. 1 – Заселак обухвата кп 1826, 1823 и 1830, све у КО Вранштица.

Засеок број 2 – Засеок Крунићи – Опис предложеног засеока бр. 2 – Заселак обухвата кп 14/2, 90, 84, 105 и 108, све у КО Вранштица.

Засеок број 3 – Засеок Џодићи – Опис предложеног засеока бр. 3 – Заселак се простире између кп 344, 290, 286 и 383, све у КО Вранштица.

Засеок број 4 – Засеок Марићи – Опис предложеног засеока бр. 4 – Заселак обухвата кп 654, 829 и 826, све у КО Вранштица.

Засеок број 5 – Засеок Лазићи – Опис предложеног засеока бр. 5 – Заселак се простире између кп 855, 876, 1250 и 1263, све у КО Вранштица.

Засеок број 6 – Засеок Дуњићи – Опис предложеног засеока бр. 6 – Заселак обухвата кп 758 и 759, у КО Вранштица.

Засеок број 7 – Засеок Петковићи – Опис предложеног засеока бр. 7 – Заселак се простире између кп 965, 935, 1038 и 1004, све у КО Вранштица.

Засеок број 8 – Засеок Тумбе – Опис предложеног засеока бр. 8 – Заселак обухвата кп 1073/1, 1073/2, 1073/3 и 1085/1, све у КО Вранштица.

Засеок број 9 – Засеок Трсје – Опис предложеног засеока бр. 9 – Заселак се простире између кп 1420, 1493, 1613/1 и 1685/2, све у КО Вранштица.

Члан 56.

У насељеном месту Вражогрнци  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица доњомалска –  Опис предложене улице бр. 1 – Улица почиње код границе са насељеним местом Трнавци, између кп 1124 и кп 1862, иде целом дужином кп 2482 и дуж кп 2476, и завршава се код предложених улица бр.2 и бр. 5, између кп 1069 и кп 2478, све у КО Вражогрнци.

Улица број 2 – Улица доњомалска наставак улице бр.1 – Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 5, између кп 1069 и кп 1185, иде дуж кп 2476, и завршава се код границе са насељеним местом Суботица, између кп 1000/5 и кп 1001/2, све у КО Вражогрнци.

Улица број 3 – Улица брдска –  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1861 и кп 1860, иде целом дужином кп 2481/2, и завршава се код границе са насељеним местом Трнавци, између кп 2081 и кп 2082/2, све у КО Вражогрнци.

Улица број 4 – Улица Росуље – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 3, између кп 2035/1 и кп 2055, иде целом дужином кп 2481/1, и завршава се код границе са насељеним местом Трнавци, између кп 2105 и кп 2085, све у КО Вражогрнци.

Улица број 5 – Улица свете Тројице – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложених улица бр. 1 и бр. 2, између кп 1143 и кп 1185, иде дуж кп 2478, и завршава се између кп 2233 и кп 2137, све у КО Вражогрнци.

Улица број 6 – Улица светог Трифуна – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 5, између кп 1540 и кп 1424, иде  целом дужином кп 2479, и завршава се код предложене улице бр. 5, између кп 1441 и кп 1495/2, све у КО Вражогрнци.

Члан 57.

У насељеном  месту Врбница  утврђују се следећи називи улица

Улица број 1 – Улица ЖупскаОпис предложене улице бр. 1 – Улица почиње од границе са насељеним местом Мрмош, између кп 1128 и 1111/2. Иде целом дужином кп 2687 и 2688/1 и завршава се код границе са насељеним местом Мала Врбница, између кп 1792/81 и кп 1779/4, све у КО Велика Врбница Доња.

Улица број 2 – Улица стара општина –  Опис предложене улице бр. 2 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1708 (КО Мрмош) и кп 1111/2(КО Велика Врбница Доња), иде дуж границе са насељеним местом Мрмош, дуж кп 2722 (КО Велика Врбница Доња), и завршава се код предложене улице бр. 3, између кп 422 (КО Мрмош) и кп 980/3 (КО Велика Врбница Доња).

Улице број 3 – Улица школска –  Опис предложене улице бр. 3 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 415 (КО Мрмош) и кп 980/3 (КО Велика Врбница Доња), иде дуж границе са насељеним местом Мрмош, дуж кп 2722 (КО Велика Врбница Доња), и завршава се између кп 369 (КО Мрмош) и кп 851/1 (КО Велика Врбница Доња).

Улица број 4 – Улица главна – Опис предложене улице бр. 4 – Улица почиње код предложене улице бр. 1, између кп 1124 и кп 1281/1, иде дуж кп 2710 и кп 2711, и завршава се код предложених улица бр. 11 и бр. 15, између кп 1403 и кп 1512, све у КО Велика Врбница Доња.

 Улица број 5 – Улица светог Димитрија – Опис предложене улице бр. 5 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, на кп 1102, иде дуж кп 2709/1, и завршава се између кп 1014 и кп 961, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица бр. 6 – Улица Краља Петра – Опис предложене улице бр. 6 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1102 и кп 1302/1, иде дуж кп 2707, и завршава се између кп 917/5 и кп 640, све у КО Велика Врбница Доња.

 

 Улица број 7 – Улица Светосавска – Опис предложене улице бр. 7 – Улица почиње код предложене улице бр. 6, на кп 1092, иде дуж кп 2708, и завршава се између кп 1080/1 и 952/4, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број  8 – Улица Цара Лазара – Опис предложене улице бр. 8 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1344 и кп 1346/1, иде дуж кп 2704, и завршава се између кп 634/1 и кп 617, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број 9 – Улица Цара Душана – Опис предложене улице бр. 9 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1346/1 и кп 1367/1, иде дуж кп 2703, и завршава се између кп 611 и кп 598/3, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број 10 – Улица краља Александра – Опис предложене улице бр. 10 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1372/2 и кп 554, иде дуж кп 2702, и завршава се између кп 564/4 и кп 561, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број 11 – Улица Деспота Стефана Немање – Опис предложене улице бр. 11 – Улица почиње код предложене улице бр. 4, између кп 1403 и кп 1406, иде дуж кп 2696, и завршава се између кп 473 и кп 458/1, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број 12 – Улица Царице Милице – Опис предложене улице бр. 12 – Улица почиње код предложене улице бр. 15, између кп 1419 и кп 1472/1, иде дуж кп 1473 и кп 1433, и завршава се код границе са насељеним местом Мала Врбница, између кп 1430 и кп 1435, све у КО Велика Врбница Доња.

Улица број 13 – Улица деспота Стефана Лазаревића –  Опис предложене улице бр. 13 – Улица почиње код предложене улице бр. 15, између кп 1413 и кп 1418, иде дуж кп 2695, и завршава се између кп 442/1 и кп 432, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број 14 – Улица школска – Опис предложене улице бр. 14 – Улица почиње код предложене улице бр. 15, између кп 1467 и кп 1455, иде дуж кп 2694 и кп 434, и завршава се код предложене улице бр. 13, између кп 1424/2 и кп 432, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број 15 – Улица светог Николе –  Опис предложене улице бр. 15 – Улица почиње код предложених улица бр. 4 и бр. 11, између кп 1406 и кп 1511, иде дуж кп 2711 и кп 1777, и завршава се код предложене улице бр. 1, између кп 1735 и кп 1778, све у КО Велика Врбница Доња.

 

Улица број 16 – Улица Вељка Миљковића(као у Мрмошу)Опис предложене улице бр. 16 – Улица почиње од границе са насељеним местом Глободер (Град Крушевац), између кп 4008/2 (КО Глободер) и кп 16 (КО Велика Врбница Доња), иде целом дужином кп 17 (КО Велика Врбница Доња), и завршава се код границе са насељеним местом Мрмош.

 

Члан 58.

            Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Александровац.“

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број 020-56/2019-01 , од 11. фебруара 2019. године

Председник

                                                                                                      Скупштине општине Александровац

                                                                                                                             мр Тома Савковић, с.р.

 

Print Friendly, PDF & Email