«

»

окт 26

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

                                                                                        

На основу члана 32.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр.129/07,83/14 – др. закон,101/16-др.закон и 47/18), и чл.26. Статута општине Александровац  (“Службени лист  општине Александровац“ бр.7/08, 1/12,13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17) а у вези са одредбама Закона о равноправности полова („Службени гласник РС”, број 104/09),  Скупштина општине Александровац на 17 седници  од 26.октобра 2018. године , донела је

 

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

 

 

Члан 1.

 

Овом одлуком усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу ( у даљем тексту :Европска повеља), сачињена од стране Савета европских општина и регија ( ЦЕМР),у тексту која је саставни део ове Одлуке.     

 

Члан 2.

 

Обавезују  се : Савет за родну равноправност Скупштине општине Александровац и  Канцеларија за локални економски развој општине Александровац  да у складу са Европском повељом израде Локални акциони план родне равноправности .

 

Члан 3.

 

Овлашћује се председник општине Александровац  да у име општине, потпише Уписницу везану за Европску повељу.

 

Члан 4.

            Општина Александровац ће обавестити Савета европских општина и регија и Сталну конференцију градова и општина о усвајању Европске повеље.

Члан 5.

 

Одлуку објавити  у “ Службеном листу општине Александровац “.

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-387/2018-01 од 26.октобра 2018. године

 

 

Председник

  Мр Тома Савковић, с.р.

 

БРОШУРА ПОВЕЉА

Print Friendly, PDF & Email