«

»

нов 30

Oдлука о расподели минералног ђубрива

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Комисија за расподелу минералног ђубрива на
територији општине Александровац из робних
резерви Републике Србије
Број:020-416/2018-01
Датум: 26. новембар 2018.године
Александровац

 

На основу Закључка Владе  05 Број: 339-9528/2018 од 11.октобра 2018.године,  Решења о именовању Комисије за расподелу минералног ђубрива на територији општине Александровац из робних резерви Републике Србије број 020-394/2018-01, које је донела Скупштина општине Александровац дана 26. октобра 2018. године и Одлуке Комисије за расподелу минералног ђубрива број 06-75/2018-01 од 05.11.2018. године,  

Разматрајући поднете захтеве за расподелу минералног ђубрива, Комисија је на настављеној седници 26. новембра 2018. године, а која је  започета  22. новембра 2018. године,  донела 

 

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА

 

I  Закључком Владе 05 Број 339-9528/2018 од 11.октобра 2018.године за физичка лица- носиоци пољопривредног газдинства општине Александровца опредељено је 197.500,00 кг минералног ђубрива КАН 27%. Општина Александровац расписала је Јавни позив за расподелу минералног ђубрива носиоцима пољопривредног газдинства који је објављен на званичном сајту општине Александровац дана 23. октобра 2018. године и био је отворен до 09. новембра 2018. године до 15,00 часова.

Разматрајући пристигле пријаве, а имајући у виду услове прописане Јавним позивом број 020-378/2018-01  од 22. октобра 2018. године, Комисија је утврдила:

– да је по наведеном Јавном позивом поднето укупно 1550  захтева за бесповратну расподелу минералног ђубрива

 – да укупно 53 поднета захтева не испуњавају неки од услова  прописаних Одлуком Комисије за расподелу минералног ђубрива број 06-75/2018-01 од 05.11.2018. године (Табела 1 у прилогу одлуке).

 

– да укупно 1497 поднетих захтева испуњава прописане услове за доделу минералног ђубрива (Табела 2  у прилогу одлуке)

 

IIУкупну количину минералног ђубрива Комисија је лицима која испуњавају прописане услове расподелила пропорционално пријављеној површини под воћем у 2018. години по следећој табели:

 

 

Категорија по арима Број лица Број џакова Укупно џакова
100 + 774 7 5418
90-99,99    88 6   528
80-90    85 5   425
65-80  133 4   532
40-65  221 3   663
18,51- 40  140 2   280
5-18,50    50 1     50
0-5      6 0,67       4
УКУПНО 1497   7900

 

III  Табеле број 1 и 2, које се налазе у прилогу ове Одлуке, саставни су део исте.

IV- Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“ и на званичном сајту општине Александровац www.aleksandrovac.rs.

 

                                                                                                                                             Председник

                                                                                                                                       Зоран Милановић, с.р.

 

ПРИЛОГ

Табела  број 1. –  ЛИЦА КОЈА НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ДОДЕЛУ  МИНЕРАЛНОГ ЂУБРИВА

Табела број 2. – СПИСАК ЗА РАСПОДЕЛУ ЂУБРИВА

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email