«

»

јун 03

Одлука о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац

На основу члана 74. став 5 Закона о локалној самоуправи (“Службени  Гласник Републике Србије 129/07 , 83/14-др. закон, 101/16- др закон и 47/18) , члана 124 став 4 Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“  број  2/19) и члана  19. Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, бр. 9/19),

Председник Скупшитне општине Александровац дана 3. јуна 2021. године доноси

ОДЛУКУ

о расписивању избора за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац

  1. Расписују се избори за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац за 11. јул 2021. године осим за Месну заједницу Доњи Ступањ.
  2. Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
  3. Изборе за чланове Савета месних заједница на територији општине Александровац спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Одлуке о месним заједницама на територији општине Александровац.
  4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Александровац”.

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: 020-464/2021-01 од 03. јуна 2021. године

 

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

                                                                                       Славољуб Миљковић дип.инг., с.р.

 

 

Print Friendly, PDF & Email