«

»

јул 03

Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Александровац

                                                                                                                                                   

На основу члана 32. став 1. тачка 16.  Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон,101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон ), члана 33. Закона о трговини (“Службени гласник РС“, број 53/2019), члана 39. Закона о прекршајима (“Службени гласник РС”, број 65/13, 113/2016, 98/2016 – Одлука УС, 91/2019, 91/2019 – др. Закон и 112/2022-одлука УС) и члана 40. став 1 тачка 47. Статута општине Александровац (“Службени  лист општине Александровац“, бр. 2/2019),

Скупштина општине Александровац на 4. седници од 01. јула 2024. године, донела је

 

O Д Л У К У

О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ И ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Овом Одлуком уређује се радно време и други услови за рад угоститељских,  трговинских и занатских објеката, као и објеката за приређивање игара за забаву и игара на срећу на територији општине Александровац.

Члан 2.

Радно време у смислу ове Одлуке је време у коме привредни субјекти из угоститељске, занатске и трговинске делатности могу обављати своју делатност.

Радно време почиње од момента када корисници услуге могу да уђу у угоститељски, занатски или трговински објекат.

Радно време се завршава у моменту када корисници услуге не могу да улазе у објекте из става 2. овог члана.

Члан 3.

Радно време утврђено овом Одлуком мора бити истакнуто на улазу у објекат или другом видном месту тог објекта.

Члан 4.

Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. ове Одлуке дужни су да испуњавају услове у складу са прописима којима се уређује заштита од буке и прописима којима се уређује заштита животне средине.

Члан 5.

Привредни субјекти који обављају делатност из члана 1. ове Одлуке дужни су да у периоду пословања (током целе године или сезонски), утврде трајање и распоред радног времена у складу са одредбама ове Одлуке, да утврђено радно време видно истакну на главном улазу или на другом видном месту објекта и  да се придржавају назначеног радног времена у свом пословању.

У објекту који је заштићено културно добро, подаци из става 1. овог члана могу се поставити унутар објекта или на неком другом прикладном месту, у складу са законом којим се уређује заштитa културних добара.

Обавештење привредног субјекта да  је објекат привремено затворен мора бити истакнуто на главном улазу или на другом видном месту тог објекта.

Рад у објектима из члана 1. ове одлуке, привредни субјекти морају организовати у складу са законом, тако да се не узнемиравају грађани који станују или раде у суседству.

Узнемиравањем грађана из става 4. овог члана сматра се ометање људи емитовањем буке извођењем музичких и других садржаја, коришћењем музичких инструмената и других звучних уређаја, као и узнемиравање грађана механичким изворима буке и звучним сигналима, виком, емитовањем испарења, надражујућих мириса и друго.

Узнемиравање грађана из става 4. овог члана се утврђује непосредним опажањем од стране надлежног инспектора или другог службеног лица, изјавама сведока, извештајем овлашћене организације и на други начин у складу са законом.

 

 

II – РАДНО ВРЕМЕ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

 

Члан 6.

Угоститељски објекат је функционално повезан, посебно уређен и опремљен простор који испуњава прописане минималне техничке и санитарно-хигијенске услове за пружање угоститељских услуга, односно за обављање угоститељске делатности.

Угоститељски објекти су:

1) угоститељски објекат за смештај;

2) угоститељски објекат за исхрану и пиће;

3) кетеринг објекат.

Угоститељски објекти за смештај су: хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и други објекти за пружање услуга смештаја, у којима се пружају услуге смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене у угоститељству или само услуге смештаја.

Угоститељски објекти за пружање услуга исхране и пића су: ресторан, ресторан на води, кафана, бифе, бар, пицерија, пивница, кафе-посластичарница, печењара, млечни ресторан, крчма, објекат брзе хране, објекти у којима се припремају и услужују топла и хладна јела и напици, точе и служе алкохолна и безалкохолна пића, као и објекти у којима се пружају услуге забаве и приређују артистички, кабаре и музички програми и други објекти.

Кетеринг објекти су објекти у којима се припремају храна, пиће и напици, по утврђеним стандардима ради услуживања и потрошње на другом месту.

 

Члан 7.

Радно време угоститељских објеката за смештај у периоду пословања (током целе године или у сезони) је сваког дана од 00,00 до 24,00 сата.

 

Члан 8.

У објектима у којима се обавља угоститељска делатност из члана 6 став 4 и у објектима у којима се обављају забавне активности (забавни салони, интернет играонице и кладионице), утврђује се радно време најраније од 06.00 до 24.00 сата.

У дискотекама распоређује се радно време викендом и у дане државних празника и других празника (осим Великог Петка), који су законом одређени као нерадан дан од 22,00 сата до 03,00 сата наредног дана.

У објектима из става 1. овог члана петком, суботом и у дане државних празника радно време може трајати од 06,00 до 01,00 сат наредног дана.

Радно време утврђено овим чланом за угоститељске објекте неће се примењивати у периоду новогодишњих и божићних празника  (1. 2. 7. јануар и 13. јануар) и за време оджавања привредно – туристичке манифестације Жупска берба.

У летњем периоду од 01. јула до 31. августа радно време у објектима из става 1. овог члана може трајати до 01,00 час , а петком и суботом до 02,00  часа наредног дана.

Радно време објеката у којима се организују матурске вечери, свадбе и прославе рођендана може трајати до 2,00 сата наредног дана. Организатор је дужан да организовање свечаности из претходног става пријави комуналној инспекцији Општинске управе општине Александровац најкасније 3 дана пре дана одржавања исте.Уз пријаву организатор је дужан да приложи одговарајући доказ за коришћење пословног простора у коме се свечаност одржава.

Члан  9.

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, епидемија, елементарне непогоде и слично) Општинско веће општине Александровац  у складу са законом, може својим актом одредити другачији распоред, почетак и завршетак радног времена за објекте из члана 6. ове одлуке.

Измењени распоред, почетак и завршетак радног времена, у складу са ставом 1. овог члана, привредни субјекти морају видно истаћи на главном улазу или на другом видном месту објекта, најкасније на дан примене акта надлежног органа, и морају да се придржавају тако назначеног радног времена у свом пословању.

 

 

Члан 10.

Одговорно лице за објекте из члана 6. ове Одлуке, који послује у оквиру привредног друштва или другог правног лица, односно предузетник или лице које они, писаним путем, овласте, мора да буду присутно у објекту на почетку и на крају радног времена.

Лица из става 1. овог члана, дужни су  да у року од 15 минута од времена које је одредбама ове одлуке утврђено као завршетак радног времена, ослободе објекат из става 1. овог члана, од лица  која нису запослена у њему.

Уколико након истека рока из става 2. овог члана, улазна врата угоститељског објекта нису закључана и у објекту има гостију, сматра се да објекат ради дуже од утврђеног радног времена.

У време када је угоститељски објекат затворен у њему се могу задржавати само лица из става 1. овог члана и радници који обрачунавају дневни пазар и чисте објекат.

 

Члан 11.

У свим угоститељским објектима забрањује се служење и продаја алкохолног пића малолетним лицима.

 

Члан 12.

У угоститељским објектима дефинисаним чланом 6 став 4 ове Одлуке  може се изводити музички програм.

Под музичким програмом, у смислу одредаба ове одлуке, сматра се извођење музичког програма уживо и/или пуштање музике са музичких уређаја.

У угоститељском објекту, музички програм се може изводити само у затвореном простору у оквиру прописаног радног времена, с тим да јачина звука не сме прелазити ниво утврђен прописима који регулишу дозвољени ниво буке у животној средини и да су звучници са којих се емитује музички програм усмерени ка средини просторије у којој се изводи музички програм.

Угоститељски објекат у којем се изводи музички програм, дужан је да обезбеди прописане услове и мере звучне заштите прописане  законом и прописима којима се уређује област угоститељства.

У угоститељским објектима за пружање услуге исхране и пића, који се налазе у стамбеним зградама, музички програм се може иводити само уколико објекат нема заједничке зидове – бочне са стамбеним јединицама те зграде.

 

Члан 13.

Баште и терасе угоститељских објеката које су у функцији угоститељских објеката раде са почетком и завршетком радног времена које је одређено за угоститељски објекат.

 

Утицај музике пореклом из угоститељског објекта у баштама и на терасама угоститељских објеката, мора бити сведен на собни режим и то  петком и суботом након 24,00 сата, а осталим данима након 23,00 сата током целе године.

                                                                                                                                                  

Члан 14.

Кетеринг објектима утврђује се максимално радно време и то тако што могу радити сваког дана од 00,00 сати до 24,00 сата.

У кетеринг објектима у којима се припремају храна , пиће и напици није дозвољено служење хране и пића.

Члан 15.

Угоститељски објекти из чл. 7. и 8. ове Одлуке, могу бити затворени један или више дана у недељи, а привредни субјекти су дужни да истакну обавештење у складу са чланом 4. ове Одлуке.

 

III – РАДНО ВРЕМЕ ЗАНАТСКИХ ОБЈЕКАТА

 

Члан 16.

Занатске радње, сервиси, агенције и други слични објекти могу обављати делатност сваког дана од 06,00 сати до 22,00 сата.

Изузетно од става 1. овог члана радно време занатских објеката за производњу хлеба , пецива и бурека је од 00,00 до 24,00 сата, а радно време у овим објектима за продају је од 06,00 до 03,00 сата наредног дана.

Нерадне дане својом одлуком одређује сваки привредни субјекат из става 1 овог члана.

 

IV – РАДНО ВРЕМЕ ТРГОВИНСКИХ ОБЈЕКАТА

 

Члан 17.

Трговински објекти су малопродајни објекти у којима се обавља продаја робе на мало потрошачима ради задовољења њихових потреба, као што су продавница, самоуслуга, дисконт, робна кућа, специјализована продавница за продају штампе и дувана, као главних производа, киоск, трговински центар, бензинска станица и други објекти.

Члан 18.

Продавнице прехрамбених производа, самоуслуге и дисконти могу  да раде сваког радног дана у времену од 06,00 до 22,00 сата.

Нерадне дане својом одлуком одређује сваки привредни субјекат из става 1. овог члана.

 

Члан 19.

Специјализоване продавнице за продају штампе и дувана, као главних производа и киосци, могу да раде сваког дана од 06,00 до 24.00 сати. Одлуку о нерадним данима доноси сваки привредни субјекат за себе.

 

Члан 20.

Радно време бензинских станица на територији општине Александровац је сваког дана од 00,00 до 24,00.

 

Члан 21.

У случају проглашења ванредне ситуације (пандемија, епидемија, елементарне непогоде и сл.) Општинско веће општине Александровац  у складу са Законом може својим актом одредити другачији распоред, почетак и завршетак радног времена за објекте из члана 16. и 17. ове Одлуке.

 

V – НАДЗОР

Члан 19.

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска  управа општине Александровац преко Одељења за инспекцијске послове општине Александровац уз асистенцију припадника Полицијске станица у Александровцу.

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке обавља Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Александровац, преко комуналног инспектора.

 

Члан 20.

Привредни субјекти на које се ова одлука односи, дужни су да овлашћеном инспектору, омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди изврше налог инспектора.

Уколико инспектор, у поступку вршења инспекцијског надзора уочи повреду прописа из надлежности другог инспекцијског органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни инспекцијски орган.

У скалду са законом, у обављању послова, овлашћени инспектор издаје прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком.

У случају прекорачења радног времена објекта, комунални инспектор ће решењем   наложити лицу из члана 10. ове oдлуке тренутно затварање објекта и испражњење истог од гостију у складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору (,,Службени Гласник Републике Србије“ 36/15, 44/18 – др. Закон и 95/18 )

У вршењу инспекцијског надзора овлашћени инспектор има право и дужност да захтева асистенцију полиције, ако основано процени да је то потребно према приликама одређеног случаја.

 

VIKАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 21.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

  1. не истакне на улазу у објекат почетак и завршетак радног временаили или почне са радом пре или ради дуже од истакнутог радног времена (члан 3. и члан 5. став 1. ове одлуке);
  2. ако у обављању делатности узнемирава грађане који станују и раде у суседству (члан 5. Став 5 ове одлуке );
  3. ако поступа супротно члану 7, члану 8. ,члану 9, члану 16,члану 18, члану 19, члану 20 и члану 21. ове одлуке;
  4. ако поступа супротно члану 12. став 3. 4. и 5. ове одлуке;
  5. ако поступа супротно одредби члана 13. став 2. ове одлуке;
  6. не поступи по налогу комуналног инспектора за затварање објекта и испражњење истог од гостију (члан 20. став 4. ове одлуке);

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 75.000 динара предузетник.

Члан 22.

Новчаном казном у фиксном износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице:

  1. одреди радно време супротно овој одлуци (члан 7, 8, 9, 16, 18, 19, 20 и 21 ове одлуке);
  2. ако не поступа у складу са чланом 15. ове одлуке.
  3. лице из члана 10. ове одлуке не буде присутно у објекту на почетку и на крају радног времена;

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 70.000 динара предузетник.

 

Члан 23.

За прекршаје из члана 21. и  22. ове одлуке овлашћени инспектор, издаје прекршајни налог у складу са законом.

VII – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 24.

Привредна друштва, правна лица и предузетници, дужни су да ускладе своје радно време са одредбама ове одлуке у року од 15 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

 

Члан 25.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Александровац („Службени лист општине Александровац”, број 7/14, 5/15, 11/17 и 21/23).

 

Члан 26.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу oпштине Александровац”.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

          Број: 020-838/2024-01  од 01. јула  2024.године

 

                                                                 Председник

                                                                                                   Скупштине општине Александровац

       Милан Минић, дипл. правник

 

 

.

 

 

Print Friendly, PDF & Email