«

»

окт 21

Oдлука о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Александровац   

                      На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018), члана 20. став 1 тачка 8. и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 68. Статута општине Александровац („Сл. лист општине Александровац“, бр. 2/19 од 11.02.2019. године), а на основу Закључка Општинског штаба за ванредне ситуације општине Александровац, број 06-61/2020-1 од 21.10.2020.године, председник општине Александровац, доноси,

 

О  Д  Л  У  К  У

о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Александровац      

 

          1.Проглашава се ванредна ситуација на територији општине Александровац, јер су наглим ширењем заразне болести COVID -19,  настали разлози  њеног проглашења.

 

           2.Ову Одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Расинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације – Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.

 

          3.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном листу општине Александровац на огласној табли општине Александровац и преко средстава јавног информисања.

 

         4. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванрена ситуација укинута, XIX број 820- 6/2020, од 09.09.2020. године.

О б р а з  л о ж е њ е

Општински штаб за ванредне ситуације општине Александровац  је на 22. Ванредној седници Штаба одржаној дана 21.10.2020.године, донео Закључак којим предлаже проглашење ванредне ситуације на територији општине Александровац, Закључак је донешен на основу предлога Завода за јавно здравље Крушевац, број 700 од 20.10.2020.године  о настанку разлога за проглашење ванредне ситуације, и предлога мера и задатака од стране истог, које имају за циљ да председник општине Александровац прогласи ванредну ситуацију на територији општине Александровац, почев од 21.10.2020.године, а све услед наглог погоршања епидемиолошке ситуације изазване ширењем заразне болести COVID -19 и порастом броја оболелих.

Ниме у последњих недељу дана на нивоу Расинског округа потврђено је укупно 75 особа са инфекцијом COVID -19, од којих је 30 са територије општине Александровац.

Како не постоји могућност да се редовним ангажовањем општинских служби спроведу неопходне епидемиолошке мере, у складу са чланом 39. став 1. тачка  5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (,,Сл. гласник РС“, број 87/18), којим је прописано да ванредну ситуацију проглашава и укида, за територију дела општине или општине у целини на предлог Општинског штаба за ванредбе ситуације Председник општине.

 Председник Општине Александровац је на предлог Штаба за ванредне ситуације на територији општине Александровац, донео Одлуку као у диспозитиву.

 

XXII Број: 820- 9/2020

У Александровцу

Дана: 21.10.2020. године      

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 Др Мирко Михајловић, спец.мед

 

ЗАКЉУЧАК

Извештај о одржаној XXII  ванредној седници Штаба за ванредне ситуације општине Александровац

                                           

 

Print Friendly, PDF & Email