«

»

феб 26

Oдлука о одобравању средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 68. Статута општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 2/19), члана 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 75, 76, 77, 79 и 94, члана 17. и 18. Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20) и на основу спроведеног Конкурса за одобравање средстава за фианансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2021. годину број 401-29/2021-07 од 11. јануара 2021. године,

Председник општине Александровац дана 26. фебруара 2021. године донео је

 

ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

1) Средства предвиђена у члану 9. Одлуке о буџету општине Александровац за 2021. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 28/2020 и 3/21 ), раздео 5. функционална класификација 090 и 820 економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 75, 76, 77, 79 и 94, а која су намењена за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2021. годину у укупном износу од 8.000.000,00 динара за финансирање/суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 5.800.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 2.200.000,00 динара

расподељују се на следећи начин:

– I – У Oбласти : очување унапређење и представљање локалног културног наслеђа

1. Културно просветној заједници ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац – 5.350.000,00 динара

2. КУД ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године – 100.000,00 динара

3. КУД ,,Расина“ Ботурићи пројекат – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2021. године – 100.000,00 динара

4. Удружење Српско-руско-белоруског пријатељства ,,Слово“, Александровац, пројекат Волим свој град волим своју земљу – 50.000,00 динара

– II – Средства намењена за финансирање/суфинансирање програма у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следe јавне потребе:

1. Удружењу бораца ,,Жупа“ – Александровац, за суфинансирање програма – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца – 200.000, 00 динара;

2. Општинском одбору СУБНОР-а Александровац за суфинансирање програма – Помоћ, лечење, статусна питања и борачко – инвалидска заштита ратних војних инвалида и породица бораца – 900.000,00 динара;

3. Удружењу грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, за суфинансирање програма – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац – 100.000,00 динара;

4. Удружењу грађанки и грађана ,,Ж као жене и као Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац – 100.000,00 динара;

5. Удружењу мултипле склерозе Расинског округа за суфинансирање програма – План активности Удружења мултилпле склерозе за 2021. годину – 97.000,00 динара;

6. Коло српских сестара, месни одбор Александровац за суфинансирање програма – Помоћ старим и болесним лицима и социјално угроженим породицама, Организовање предавања из области културе и здравства и награђивање књигама деце учесника Конкурса поводом Материца – 150.000,00 динара;

7. Међуопштинској организацији слепих Крушевац – програм – Видљиви у свету таме – 156.000,00 динара.

8. Удружење ,,Бадњак“ Александровац: – пројекат – ИТ камп за децу – 100.000,00 динара .

2) Одбацују се пријаве за одобравање средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2021. годину следећих апликаната:

КУД Грозд Александровац – пројекат Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба – Пријава је поднета након истека рока за подношење пријава на Конкурс те је иста одбачена као неблаговремена, и
Удружење самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња – пројекат – Подстицај запошљавања и самозапошљавања осетљивих и рањивих категорија становништва – Пријава је попуњена латиничним писмом што је у супротности са одредбама члана 12. став 1 Правилника о критеријумима и поступку одобравањa средстава за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац (,,Службени лист општине Александровац“ број 8/20), те се иста одбацује као неуредна.

3) Одбија се пријава Удружења ,,Бадњак“ Александровац за следеће пројекте:
– пројекат – Захвалност ратним ветеранима
– пројекат – Дан породице, љубави и верности
– пројекат – Израда културно туристичког портала ,,Исток“ , јер пројекти нису од јавног значаја за општину Александровац у области очувања, унапређења и представљања локалног културног наслеђа

4) За износ нерасподељених средстава по овом конкурсу намењених за финансирање/суфинансирање програма од јавног интереса које реализују удружења грађана и организације цивилног друштва из буџета општине Александровац за 2021. годину и то у областима :
(1) Очување, унапређење и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине – 200.000,00 динара
(2) Програми у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, подстицање наталитета, помоћи старима, заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следe јавне потребе – 397.000,00 динара
конкурс ће бити поновљен.

5) На основу ове одлуке и спроведеног Јавног конкурса, са удружењима и организацијама цивилног друштва из става 1 ове Одлуке Председник општине Александровац закључује уговоре којим се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених средстава, рок за реализацију програма, обавеза подношења извештаја (наративног и финансијског), начин решавања спорова, као и друга права и обавезе уговорних страна.

6) Ова Одлука је коначна.

7) Ову одлуку објавити на званичној интернет страници општине Александровац и на огласној табли општине Александровац.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 020-114-1 /2021-01 од 26. фебруара 2021. године

Председник
Др Мирко Михајловић, спец. мед. ,с.р.

Print Friendly, PDF & Email