«

»

дец 27

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација

          На основу члана 138,став 1 и 2 Закона о спорту („Службени гласник РС“ бр. 10/2016), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александроац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр.4/2017), члана 52. Закона о ликалној самоуправи  („Службени гласник РС“ бр.129/07, 83/14-други закон, 101/16-закон), Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“ бр. 7/08,1/12,13/12,3/13 и 11/16) и Одлуке о буџету општине Александровац за 2018 годину („Службени лист општине Александровац“ бр.11  /2017)

          Начелник општинске управе, на предлог Комисије за стручну оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на територији општине Александровац, дана 24.12.2018.године доноси

ОДЛУКУ

о одобравању или неодобравању годишњих програма спотских организација и одеђивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2019.годину

I

          Одобравају се годишњи програми спортских организација и средстава у износу 20.000.000,00 динара за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Александровац за 2019.годину на основу процене квалитета годишњих програма који обухвата критеријуме у складу са члановима 10, 11 и 12. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александровац“ бр. 4/2017) и то:

Р.б Организација у области спорта Одобрени износи за 2019
1 Савез спортова Александровац 4.000.000,00
2 РК Жупа 54 2.750.000,00
3 ЖРК Жупа 1.950.000,00
4 Одбојкашки клуб Жупа 1.380.000,00
5 ЖОК  Жупа 1.350.000,00
6 Џудо клуб Жупа 400.000,00
7 Карате клуб  Александровац 400.000,00
8 Кошаркаши клуб Александровац 1.450.000,00
9 Шах клуб Жупа 200.000,00
10 Шах клуб Расина 20.000,00
11 АМСК Жупа 150.000,00
12 ФСО Александровац 70.000,00
13 ФК Жупа 4.000.000,00
14 ФК Ратајац 40.000,00
15 ФК Младост Ракља 100.000,00
16 ФК Слога Дашница 280.000,00
17 ФК Обилић – Мрмош 100.000,00
18 ФК Гаревина 280.000,00
19 ФК Виноградар Злегиње 400.000,00
20 ФК Рубин Доњи Ступањ 280.000,00
21 ФК Батован Суботица 100.000,00
22 О.Ф.К Пикси 80.000,00
23 ФК Орлићи 80.000,00
24 ФК Жупски бисер-75 Лаћислед 100.000,00
25 ФК Слога-56-Г. Стушањ 40.000,00
  УКУПНО 20.000.000,00

II

           Одобрени годишњи програми спортских организација испуњавају критеријуме одобравања програма и доделе средстава у складу са чланом 9. Одлуке.

III

          Са спортским организацијама којима су одобрени  програми из члана I ове Одлуке, у складу са Законом и Одлуком о буџету општине Алекасндровац за 2018.годину, Начелник општинске управе општине Александровац закључује уговор о реализацији програма.

          У складу са чланом 121. став 6. Закона о спорту и Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта, пре закључивања уговора о суфинансирању годишњих програма , спортске организације се обавезују да доставе измену буџета годишњег програма и јасно наведу које ће се активности реализовати средствима буџета општине Александровац.

           Ако се носилац одабраног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива , у складу са Законом, сматраће се да је одустао од предлога програма.

          Уговор о реализацији програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац закључен супротно одредбама Закона ништаван је, у складу са чланом. 139 став 9 Закона о спорту.

IV

          Одобрени износи средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у складу са уговором на посебне текуће рачуне који ће се користити искључиво за  реализацију  одбреног годишњег програма.

V

          Исплату средстава из члана I ове одлуке извршиће се на основу уговора у корист наведених спортских организација уз захтев за пренос срестава који се доставља Одељењу за финансије и локално економски развој Општинске управе општине Александровац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број:  401-1253-3/2018 од 24.12.2018.год

                                                                                                                                                   Начелник

                                                                                                                              Иван Новаковић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email