«

»

дец 31

Oдлука о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2022. годину.

          На основу члана 138. став 1. и 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16), члана 52. Закона о лoкалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 13. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александроац“ бр. 4/17), , члана 85. Статута општине Александровац („Службени лист општине Александровац“, бр. 2/19) и Одлуке о буџету општине Александровац за 2022. годину („Службени лист општине Александровац“, бр. 31/21), Начелник општинске управе општине Александровац, на предлог Комисије за стручну оцену годишњих програма којима се задовољавају потребе грађана у области спорта на територији општине Александровац, дана 30.12.2021. године доноси

 

 ОДЛУКУ

о одобравању или неодобравању годишњих програма спортских организација и одређивању висине средстава за рализацију одобрених годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац за 2022. годину

 

I

    

          Одобравају се годишњи програми спортских организација и средства у износу од  25.725.000,00 динара за реализацију годишњих програма спортских организација на територији општине Александровац за 2022.годину, на основу процене квалитета годишњих програма који обухвата критеријуме у складу са члановима 10, 11. и 12. Одлуке о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општини Александровац у области спорта („Службени лист општине Александровац“ бр. 4/17) (у даљем тексту: Одлука) и то:

 

Р.б Организација у области спорта Одобрени износи за 2022. годину
1 Савез спортова општине Александровац 5.000.000,00
2 Рукометни клуб “Жупа 54“ 5.105.000,00
3 Женски рукометни клуб “Жупа“ 1.400.000,00
4 Одбојкашки клуб “Жупа“ 1.580.000,00
5 Женски одбојкашки клуб “Жупа“ 1.660.000,00
6 Џудо клуб “Жупа“ 500.000.00
7 Карате клуб “Александровац“ 420.000,00
8 Кошаркашки клуб “Жупа“ 1.465.000,00
9 Шах клуб “Жупа“ 240.000,00
10 Шаховски клуб “Расина“ Плеш 30.000,00
11 Ауто-мото спортски клуб “Жупа“, Стањево 250.000,00
12 Фудбалски савез општине Александровац 150.000,00
13 Фудбалски клуб “Жупа“ 5.000.000,00
14 Фудбалски клуб “Слога“, Дашница 500.000,00
15 Спортско удружење “Обилић“ Мрмош 250.000,00
16 Фудбалски клуб Гаревина 355.000,00
17 Фудбалски клуб “Виноградар Злегиње“ 500.000,00
18 Фудбалски клуб “Рубин“ Доњи Ступањ 500.000,00
19 Фудбалски клуб “ОРЛИЋИ“ 105.000,00
20 Фудбалски клуб “Жупски бисер-75“ 355.000,00
21 Фудбалски клуб Ратајац 250.000,00
22 Бициклистичко Спортско удружење “Жупа“ 110.000,00
  УКУПНО 25.725.000,00

 

II

 

         Не одобравају се годишњи програми Фудбалског клуба “Баштован“ из Суботице и Омладинског фудбалског клуба “ПИКСИ“ из Александровца јер не испуњавају услове и критеријуме одобравања програма из члана 9-12. Одлуке.

 

 

III

 

          Са спортским организацијама којима су одобрени програми из члана I ове одлуке, у складу са Законом о спорту („Службени гласник РС“, бр. 10/16) (у даљем тексту: Закон), Одлуком и Одлуком о буџету општине Александровац за 2022. годину („Службени лист општине Александровац“, бр. 31/21), Начелник Општинске управе општине Александровац закључује уговор о реализацији програма.

          У складу са чланом 121. став 6. Закона, пре закључивања уговора о суфинансирању годишњих програма, спортске организације се обавезују да доставе измену буџета годишњег програма и јасно наведу које ће се активности реализовати средствима буџета општине Александровац

           Ако се носилац одабраног програма не одазове позиву за закључивање уговора у року од 8 (осам) дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма.

          Уговор о реализацији програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у општини Александровац закључен супротно одредбама Закона ништаван је, у складу са чланом 122. став 5. Закона.

 

IV

 

          Одобрени износи средстава за реализацију програма преноси се организацији која реализује програм у складу са уговором на посебне текуће рачуне који ће се користити искључиво за  реализацију  одобреног годишњег програма.

 

V

 

          Исплата средстава из члана I ове одлуке извршиће се на основу уговора у корист наведених спортских организација, уз захтев за пренос срестава који се доставља Одељењу за финансије и локални економски развој Општинске управе општине Александровац.

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Број: I 020-578/2021 од  30. децембра 2021. године

 

                  

                                                                                                          Начелник општинске управе

                                                                                                                    Милан Минић, дипл. правник

Print Friendly, PDF & Email