«

»

сеп 12

Одлука о обустави поступка за набавку број 3У/2023 ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-поновни поступак

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-241-3/2023
Датум:12.09.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став1.тачка 8.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.3У/2023

  ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

  За набавку  3У/2023 ЗА ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ-поновни поступак

 

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке услуга бр.3У/2023 Наручилац  је установио,да није било ни једне понуде у остављеном року за доставу понуда.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 06.09.2023.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку услуга на три адресе потенцијалних понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Процењена вредност набавке услуга је 520.000,00 динара без ПДВ-а.

Поступак отварања понуда био би спроведен у просторији општинске управе Александровац,ул.Јаше Петровића бр.26,Александровац,са почетком у 10 часова.

До истека рока за подношење понуда,дана 12.09.2023.године до 10 часова на адресу Наручиоца није стигла ниједна понуда.

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),став 1.тачка 4.везано за овај поступак набавке,одлука је донета као у изреци.

 

                                                                                                            Одговорно лице Наручиоца

                                                                                                                  Милан Минић,дипл.правник,с.р

Print Friendly, PDF & Email