«

»

дец 23

Одлука о обустави поступка за набавку број 10Д/2021

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-806-6/2021
Датум:21.12.2021.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),члан.147.став 1.тачка 1.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.10Д/2021

 

 ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

За набавку 10Д/2021 ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ-СТОЛИЦЕ

 

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке добара бр.404-806/2021.Наручилац(чланови комисије) је установио,да постоје доказиви разлози,који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 15.12.2021.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку услуга на три адресе потенцијалних понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторији општинске управе Александровац,ул.Јаше Петровића бр.26,Александровац,са почетком у 10 часова.

До истека рока за подношење понуда,дана 21.12.2021.године до 10 часова на адресу Наручиоца благовремено је стигла 1 (једна) понуда,и то:

1.“Модруљ“доо,ул.Прерадовићева 59,Петроварадин,Нови Сад,,код Наручиоца заведена под бројем 404-806-6/2021;

Комисија за спровођење поступка набавке на коју се ЗЈН не примењује константује да је примљена понуда благовремена,али није прихватљива, зато што испорука  добара није адекватна због ризика од оштећења добара,где брза пошта не признаје оштећења,као ни Добављач приликом транспорта,па самом тим понуда није прихватљива.

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),члан.147.став 1.тачка 1.Закона  о јавним набавкама,везано за овај поступак набавке,одлука је донета као у изреци.

 

                                                                                                            Одговорно лице Наручиоца

                                                                                                                      Милан Минић,дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email