«

»

јан 30

Oдлука о обустави поступка за набавку 1У/2023 ЗА УСЛУГУ ДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ,МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ   ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број:404-16-7/2023
Датум:27.01.2023.године
АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

На основу Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),члан.147.став 1.тачка 1.,Наручилац  доноси одлуку о обустави поступка набавке број.1У/2023

ОДЛУКУ  О ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

За набавку 1У/2023 ЗА УСЛУГУ ДНЕВНОГ БОРАВКА ДЕЦЕ,МЛАДИХ И ОДРАСЛИХ   ОСОБА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

 

1.Општинска управа општине Александровац ул.Јаше Петовића број 26,Александровац,обуставља поступак набавке услуга бр.404-16/2023.Наручилац(чланови комисије) је установио,да постоје доказиви разлози,који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча.

 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Наручилац је дана 23.01.2023.године објавио позив за подношење понуда за предметну набавку услуга на  адресу потенцијалниог понуђача и објавио позив на званичном сајту општине Александровац.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторији општинске управе Александровац,ул.Јаше Петровића бр.26,Александровац,са почетком у 12 часова.

До истека рока за подношење понуда,дана 27.01.2023.године до 12 часова на адресу Наручиоца благовремено је стигла 1 (једна) понуда,и то:

1.Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама op[tine Aleksandrovac,ул.Јаше Петровића 18г ,37230 Александровац,mail adresa mnroac@gmail.com ,код Наручиоца заведена под бројем 404-16-3/2023;

Комисија за спровођење поступка набавке на коју се ЗЈН не примењује константује да је примљена понуда благовремена,али није прихватљива, зато што понуда потенцијалног вршиоца услуга прекорачује процењену вредност  по плану  набавки на коју се ЗЈН не примењује,број 404-11/2023 од 23.01.2023.

 

На основу члана 147.Закона о јавним набавкама(“Сл.гласник”,број 91/19),члан.147.став 1.тачка 1.Закона  о јавним набавкама,везано за овај поступак набавке,одлука је донета као у изреци.

 

   Одговорно лице Наручиоца

 Милан Минић,дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email