«

»

јул 03

ОДЛУКA О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за јавну набавку мале  вредности радова  број ЈН 1.3.11.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-1148/2017
Датум:03.07.2017.године 

 

 

            На основу члана  109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-114-7/2017 од  30.06.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

за јавну набавку мале  вредности радова

 број ЈН 1.3.11.Р /2017

 

1.Обуставља се поступак јавне набавке мале  вредности радова  број ЈН 1.3.11.Р/2017- Санација деформисаних делова коловоза,  за коју је спроведен поступак јавне набавке мале вредности, због тога што Нaручиоцу није достављена ниједна прихватљива понуда.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 28.04.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-114/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-114-3/2017 од  13.06.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 13.06.2017.године и прослеђен на адресе три потенцијална понуђача:1)“Мирас-Б“ д.о.о. Александровац, 2)“Грађинг“ д.о.о. Александровац и 3) “Техноградња’д.о.о. из Крушевца.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-114-6/2017 од  23.06.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-114-7/2017 од  30.06.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Санација деформисаних делова коловоза.

   -Позив за подношење понуда  број 404-114-3/2017 од  13.06.2017.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 13.06.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 23.06.2017.године са почетком у 11:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-114-1/2017 од  28.04.2017.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:…………………………………..2.916.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је  достављена једна  благовремена  понуда.

   Број под којим је понуда заведена            Назив понуђача

   -404-114-5/2017 од 23.06.2017.год,          “Мирас-Б“ д.о.о., Лесеновци,

37230  Александровац.                                                              

Неблаговремених  понуда  није  било.

                                                                         

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-114-5/2017 од 23.06.2017.год.

број Понуђача:

49 од 19.06.2017. год.

“Мирас-Б“ д.о.о., Лесеновци,

37230 Александровац

4.758.950,00

 

   4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Понуђач је доставио тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.  

Комисија је након стручне оцене понуда констатовала да је понуда Понуђача “Мирас-Б“ д.о.о. Лесеновци, 37230 Александровац,  број 49 од 19.06.2017.године (број Наручиоца

404-114-5/2017 од 23.06.2017.године) благовремена,  одговарајућа,  коју Наручилац није одбио због битних недостатака, не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача.

Понуда премашује износ процењене вредности јавне набавке.

5)Комисија је након стручне оцене понуде констатовала да је: понуда неприхватљива, да су се стекли услови за обуставу поступка и предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе Одлуку о обустави поступка за ЈН 1.3.11.Р/2017-Санација деформисаних делова коловоза.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности радова и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о обустави поступка за јавну набавку мале  вредности радова, број

ЈН 1.3.11 .Р/2017- Санација деформисаних делова коловоза.

 

   

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                    

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                       

3.Архиви                     

 

 

                                                  

Print Friendly, PDF & Email