«

»

окт 24

Oдлука о обустави поступка за јавну набавку мале вредности добара број ЈН 1.1.11.Д /2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-256-11/2018
Датум:24.10.2018.године 

 

            На основу члана  109. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-256-10/2018 од  23.10.2018.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

ОДЛУКУ  О  ОБУСТАВИ  ПОСТУПКА

за јавну набавку мале  вредности добара

 број ЈН 1.1.11.Д /2018

 

1.Обуставља се поступак јавне набавке мале  вредности добара  број ЈН 1.1.11.Д /2018 – Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

  за коју је спроведен поступак јавне набавке мале вредности, због тога што Наручиоцу није достављена ниједна прихватљива понуда.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

Наручилац је дана 20.09.2018. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара број 404-256-1/2018.

            Позив за подношење  понуда  број 404-256-6/2018 од  12.10.2018.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 12.10.2018.године и на званичном сајту општине Александровац.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-256-9/2018 од  22.10.2018.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-256-10/2018 од  23.10.2018.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су добра- Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица

   -Позив за подношење понуда  број 404-256-6/2018 од  12.10.2018.године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 12.10.2018.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26 у  Александровцу  дана 22.10.2018.године са почетком у 13:00 часова, од стране Комисије за јавну  набавку формиране Решењем Наручиоца број  404-256-1/2018 од  20.09.2018.године.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………………916.667,00 динара.

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу је  достављена једна  благовремена  понуда.

 Број под којим је понуда заведена Назив понуђача

   -404-256-8/2018 од 19.10.2018.год,          ГМГ СИСТЕМ ПЛУС Д.О.О.

                                                                       Бул.Св.Ц.Константина бб,

                                                                       Н.Н.Тесла,

18110 Нишка Бања

                                                              

Неблаговремених  понуда  није  б

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

4.1. Наручиоцу  је  достављена једна  благовремена  понуда  чија је понуђена цена: 

 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без ПДВ износа  у динарима
1. број  Наручиоца:

404-256-8/2018 од 19.10.2018.год.

број Понуђача:

057/10-18 од 17.10.2018.

 ГМГ СИСТЕМ ПЛУС Д.О.О.

Бул.Св.Ц.Константина,бб

Н.Н.Тесла,18110Нишка Бања

1.128.944,00

 

   4.2.Достава тражених образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

        Понуђач је доставио тражену документацију, попуњене, оверене и потписане потребне обрасце као доказ о испуњености услова за учествовање у јавној набавци.

      Комисија је након стручне оцене понуда констатовала да је понуда Понуђача ГМГ СИСТЕМ ПЛУС Д.О.О.Бул.Св.Ц.Константина,бб ,Н.Н.Тесла,18110Нишка Бања број 057/10-18 од 17.10.2018.године (број Наручиоца 404-256-8/2018 од 19.10.2018.године) благовремена,  одговарајућа,  коју Наручилац није одбио због битних недостатака, не ограничава нити условљава права Наручиоца или обавезе Понуђача.

Достављена Понуда премашује износ процењене вредности јавне набавке.

5)Комисија је након стручне оцене понуде констатовала да је: понуда неприхватљива, да су се стекли услови за обуставу поступка и предлаже одговорном лицу Наручиоца да донесе Одлуку о обустави поступка за ЈН 1.1.11.Д/2018- Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица.

           Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку мале вредности добара и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о обустави поступка за јавну набавку мале  вредности добара, број

ЈН 1.1.11 .Д/2018- Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања интерно расељених лица.

 

   УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број

840-30678845-06, у износу од 60.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

                                                                   

Начелник Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.паравник

Print Friendly, PDF & Email