«

»

мај 31

Oдлука о мрежи јавних основних школа на територији општине Александровац

 

О Д Л У К У

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 

Члан 1.

Овом Одлуком  утврђује се број и просторни распоред јавних основних школа на територији општине Александровац  (у даљем тексту: мрежа школа).

Члан 2.

Просторни распоред јавне основне школе  је просторно подручје с којег се  ученици уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта,односно боравишта .

Члан 3.

Основно образовање и васпитање на територији општине Александровац  остварује се у две основне матичне школе и  тридесетчетири  издвојена одељења за образовање ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда.

Члан 4.

Мрежу школа чине јавне основне  школе  које делатност основног образовања и васпитања обављају у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на територији општине Александровац и то:

  1. Основна школа ,,Аца Алексић“ са седиштем у Александровцу и 16  издвојених одељења за образовање ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда.

 

  1. Основна школа ,,Иво Лола Рибар“ са седиштем у Александровцу и  18 издвојених одељења за образовање ученика узраста од првог до четвртог, односно осмог разреда.

 

                                     БРОЈ И ПРОСТОРНИ РАСПОРЕД ОСНОВНИХ ШКОЛА

 

Ред.

број

Шифра школе Седиште школе Назив школе Издвојено

одељење

Разредност
1. 85.20 Александровац ОШ “Аца Алексић“   I-VIII
2.       Плоча I-VIII
3.       Јелакци I-IV
4.       Плеш I-VIII
5.       Стрменица I-IV
6.       Козница I-IV
7.       Бзенице I-IV
8.       Грчак I-IV
9.       Горње Ратаје I-VIII
10.       Доње Ратаје I-IV
11.       Тулеш I-IV
12.       Пуховац I-IV
13.       Латковац I-IV
14.       Лесковица I-IV
15.       Велика Врбница I-IV
16.       Веља Глава I-IV
17.       Ржаница I-IV
1. 85.20 Александровац ОШ “Иво Лола Рибар“   I-VIII
2.       Злегиње I-VIII
3.       Доброљупци I-VIII
4.       Лаћислед I-VIII
5.       Витково I-IV
6.       Лесеновци I-IV
7.       Горњи Ступањ I-IV
8.       Гаревина I-IV
9.       Доњи Ступањ I-IV
10.       Мрмош I-IV
11.       Суботица I-IV
12.       Трнавци I-IV
13.       Дашница I-IV
14.       Љубинци I-IV
15.       Врбница I-IV
16.       Вратари I-IV
17.       Шљивово I-IV
18.       Дренча I-IV
19.       Стубал I-IV

 

После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених  одељења Основне школе ,,Аца Алексић“, школовање од петог до осмог разреда настављају:

  • у матичној школи ,,Аца Алексић“ у Александровцу – ученици из Пуховца, Латковца, Лесковице, Велике Врбнице, Ржанице и Веље Главе;
  • у школи у Плешу  – ученици из Грчака, Бзенице, Кознице и Стрменице;
  • у школи у Плочи – ученици из Јелакца;
  • у школи у Горњем Ратају – ученици из Доњег Ратаја и Тулеша.

 

После завршетка четвртог разреда ученици из издвојених  одељења Основне школе ,,Иво Лола Рибар“, школовање од петог до осмог разреда настављају:

  • у матичној школи ,,Иво Лола Рибар“ у Александровцу – ученици из Виткова, Доњих Вратара, Лесеноваца и Дренче;
  • у школи у Доброљупцима  – ученици из Шљивова и Љубинаца;
  • у школи у Горњој Злегињи – ученици из Трнаваца, Гаревине, Суботице и Горњег Ступња;
  • у школи у Лаћиследу – ученици из Доње Врбнице, Дашнице, Мрмоша и Доњег Ступња.

 

Члан 5.

Мрежу ОШ „Аца Алексић“ у Александровцу сачињавају 3 (три) осморазредне школе – у Плочи, Плешу и Ратају и 13 (тринаест) четвороразредних школа – у насељеном месту Велика Врбница, Латковац, Лесковица, Пуховац, Веља Глава,Ржаница,  Јелакци, Тулеш, Доње Ратаје, Бзенице, Козница, Грчак и Стрменица.

Мрежу ОШ ,,Иво Лола Рибар“ у Александровцу сачињавају три осморазредне – у насељеном месту Доброљупци, Горња Злегиња и Лаћислед  и 15 (петнаест)  четвороразредних школа – у насељеном месту Витково, Стубал, Доњи Вратари, Шљивово, Љубинци, Трнавци, Суботица, Гаревина, Горњи Ступањ, Дашница, Доњи Ступањ, Мрмош, Доња Велика Врбница, Дренча и Лесеновци.

Члан 6.

Образовно васпитни рад у јавним основним школама на територији општине Александровац, као и издвојеним одељењима ових школа, обавља се на српском језику.

Члан 7.

Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о плану развоја  мреже јавних основних школа са седиштем на територији општине Александровац број 020-29/2019  и обухвата  период од  2010.  до  2018. године, односно од 2019. до  2026. године.

Члан 8.

Ступањем на снагу ове одлуке  престаје да важи  Одлука о мрежи основних школа на територији општине Александровац ( ,,Службени лист општине Александровац“ број 5/14)

Члан 9.

Ова одлуку објавити ,,Службеном листу општине Александровац“, по добијању сагласности Министарства  просвете, науке  и технолошког развоја, а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  АЛЕКСАНДРОВАЦ

 Број: 020 -54/2019/01  од 11.фебруара    2019.  године

 

Председник

Скупштине општине Александровац

мр Тома Савковић, с.р.

 

 

Образложење

На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17), Влада Републике Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. Уредба је донета на седници Владе од 16. марта 2018. године и објављена у „Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. године.

Даном ступања на снагу ове Уредбе престала је да важи Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа („Службени гласник РС”, број 80/10). Истовремено је почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 198 став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17), у коме јединица локалне самоуправе  треба да донесе акт о мрежи предшколских установа и основних школа. У складу са чланом 104. став 3. акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа доноси Скупштина јединице локалне самоуправе.

Члан 104. Закона прецизира да акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа представљају планске акте којима се планира њихов просторни распоред према врсти и структури. Ово је веома важно нагласити јер у суштини значи да акт није само попис тренутног стања јавних установа на територији одређене јединице локалне самоуправе, већ и покушај да се предвиди постојање и распоред неких будућих установа, узимајући у обзир утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском сликом, односно планом развоја одређене јединице локалне самоуправе. Овде се ствара могућност да се акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа повежу са другим важним развојним документима ЈЛС какви су на пример Генерални урбанистички планови.

Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27.03.2018. године, почели су да теку рокови за извршење обавезе јединица локалне самоуправе, који је прописан чланом 198. став 3. Закона. Наиме, јединица локалне самоуправе је у обавези да донесе акт о мрежи јавних предшколских установа и акт о мрежи јавних основних школа на својој територији у року од годину дана од дана утврђивања критеријума. Крајњи рок за доношење акта је 27.03.2019. године.

Најважнији задатак који је јединица локалне самоуправе имала у склопу израде предлога мреже јавних основних школа био је сачињавање  елабората који садржи развојни план који представља подлогу за одлучивање и касније добијање сагласности Министарства.  За те потребе општина Александровац формирала је Радни тим Решењем Општинског већа општине Александровац број 020 – 356/2018-01 од 03. октобра 2018. године. Радни тим састављен је од представника јавних основних школа општине Александровац и јавне предшколске установе општине Александровац, као и представника локалне самоуправе при чему се водило рачуна да радни тим чине лица која могу обезбедити квалитетну припрему Елабората и сагледавање кључних елемената за доношење предметног акта.

Радни тим је сачинио Елаборат о мрежи јавних основних школа на територији општине Александровац и исти доставио Скупштини општине Александровац 20. децембра 2018. године, а који је заведен под бројем 020-29/2019, ради израде предлога Одлуке о мрежи  јавних основних школа на територији општине Александровац.

 Описани Елаборат чини саставни део Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Александровац.

У односу на претходну Одлуку о мрежи основних школа на територији општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број 5/2011 ), у новој одлуци није дошло до измена у погледу постојања четворогодишњих и осмогодишњих школа на територији општине Александровац. У школама у Ржаници, Стрменици и Дренчи последњих школских година није било наставе по одлуци наставничких већа матичних школа на територији општине Александровац, због тога што у тим местима за дате школске године није било деце. Међутим, приликом израде Елабората, Радни тим је уочио да је у поменутим  местима последњих година дошло до повећања броја новорођене деце, која тек треба да буду упиисана у школе, те је заузет став да се школе у тим местима задрже.

Општина Александровац је на име основног образовања у току 2018. године из буџета општине издвојила укупно 42.582.623,37  динара, док је Одлуком о буџету општине Александровац за 2019. годину за основно образовање и васпитање  планирано укупно 46.350.000,00 динара.  Наведени износи опредељени су за функциониисање основних школа, а њихов извор финансирања је буџет општине Александровац.

Школе на територији општине Александровац нису само образовне, већ и културно – васпитне установе. Сеоске школе су места где се одржавају културне манифестације, а неретко и једина места где деца могу да се друже или прикључе разним активностима.

Како би се обезбедило једнако право и доступност на образовање и васпитање ученика без дискриминације по било ком основу, а имајући у виду да село опстаје и ,,живи“ све док има школу, да општина Александровац интезивно ради на томе да младе врати у села, као и да је општина Александровац једна од општина у Србији  чији већи део становништва живи у селима, предлаже се  да Одлука о мрежи школа на територији општине Александровац у погледу броја матичних школа и издвојених одељења остане непромењена.

 

САГЛАСНОСТ НА МРЕЖУ

ЕЛАБОРАТ

 

 

Print Friendly, PDF & Email