«

»

дец 15

ОДЛУКA О ИЗМЕНИ УГОВОРА у отвореном поступку јавне набавке радова

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-75/2017
Датум:14.12.2017.године 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе

 “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,

катастарска парцела   2721/1 КО Александровац

 

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца:Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Извођење грађевинских радова на  адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда;45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији;45350000– машинске инсталације;45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000-постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

4.Првобитна вредност уговора: 48.974.886,66 динара без ПДВ –а.

5.Измењена вредност уговора:  50.739.886,66 динара без ПДВ –а.

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: По предлогу Надзорног органа и на захтев Инвеститора а сагласно члану 16, 20. и 21. основног уговора Носилац  посла  “Неимар пројект“ д.о.о. из Београда је доставио Наручиоцу понуду за непредвиђене радове-израду и монтажу прозора површина комплетних отвора у фискултурној сали са приказаном шемом столарије, број 404-99-49-8/2017 од 14.12.2017. године и Захтев за продужење рока за извођење радова по Уговору број 404-99-49/2017 од 10.08.2017.године, број 764/NI од 14.12.2017.године (заводни број Наручиоца 404-99-49-9/2017 од 14.12.2017.године). 

На основу достављене Понуде  Извођача радова за непредвиђене радове и Захтева за продужење рока за извођење радова по Уговору број 404-99-49/2017 од 10.08.2017.године,  уз сагласност стручног надзора и сагласност  Канцеларије за управљање јавним улагањима,  а у свему према поступку предвиђеном чланом 21. основног  Уговора Наручилац је прихватио наведену  понуду и захтев  и продужио рок за завршетак радова на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац , у трајању од 15 (петнаест) календарских дана.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Дана 10.08.2017.године  Општина Александровац, Општинска управа са седиштем у Александровцу, улица Јаше  Петровића, број 26, 37230 Александровац  као Наручилац и Група понуђача коју чине: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86 Г/2, БЕОГРАД (Овлашћени члан Групе понуђача);  2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд (члан Групе понуђача) и   3. “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.  Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан Групе понуђача) као Извођач радова, закључили су: Уговор  о извођењу грађевинских радова на  адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,  катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, код Наручиоца заведен под бројем

404-99-49/2017 од 10.08.2017.године, и код Извођача радова под бројем 1846/БГ од 10.08.2017.године и Анекс уговора о извођењу грађевинских радова  на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, код Наручиоца заведен под бројем 404-99-49-3/2017 од 03.11.2017.године, и код Извођача радова под бројем 679/2 /NI од 03.11.2017.године.

Уговором о извођењу радова је предвиђена замена само дела спољашње стаклене површине која не може бити изведена а да се притом не демонтира цела површина профилит стакла. Наиме пошто је предвиђено увођење грејања у фискултурну салу незамисливо је да постојеће профилит стакло које је местимично поломљено и кроз које продире вода и хладан ваздух у зимском периоду не буде замењено.

Узимајући у обзир да је сврха реконструкције  повећање енергетске ефиксаности  неопходно је заменити, уградити нове позиције  на комплетној површини отвора.

С обзиром на напред наведено предложена је замена целокупне стаклене површине у фискултурној сали новом браваријом као непредвиђени радови.

            Извођач радова је у складу са чланом 21. основног Уговора  упутио Захтев за продужење рока за  извођење радова за 15 календарских дана од  дана  прихватања понуде  и уписа налога у грађевински дневник.

            По понуди за непредвиђене радове Носиоца посла “Неимар пројект“ д.о.о. из Београда, број 763/NI  од 13.12.2017.године  непредвиђени радови износе  1.765.000,00 динара без ПДВ-а, што представља 3,60% од уговорене вредности радова.

            Стручни надзор је доставио допис у коме је дао сагласност и навео оправдане разлоге  за прихватање понуде за непредвиђене радове и за продужење рока за извођење радова за период од 15 календарских дана.

            Канцеларија за управљање јавним улагањима  Владе  Републике Србије је дана  14.12.2017. године доставила  Наручиоцу Извештај број 10.4-015-2017  у коме је дата сагласност на непредвиђене радове и продужење рока  за завршетак  радова.

            У складу са чланом 5. Основног уговора  рок  за извођење радова се од уговорених 100 календарских дана  продужава за 15 календарских дана, сагласно Захтеву за продужење рока  за извођење радова број 764 /NI  од 14.12.2017.године,  тако  укупан рок за завршетак радова износи 115 календарских дана.

            Укупна цена свих радова  износи 60.887.863,99 динара са ПДВ-ом  од чега 10.147.977,33 динара је ПДВ-износ, што без ПДВ-а износи  50.739.886,66 динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова, број 308/НИ  од  09.06.2017.године и понуде за непредвиђене  радове, број 763/NI  од 13.12.2017.године.

 

7.Ову Одлуку објавити: у року од 3 дана од дана доношења  на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

             

 

   Начелник Општинске управе,

 Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email