«

»

дец 30

Одлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова санација дома културе у Суботици

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-174-18/2019
Датум:27.12.2019.године 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

санација дома културе у Суботици

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића,

   број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца: Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из

   класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Санација

   дома културе у Суботици у општини Александровац.

   Ознака из општег речника јавних набавки:45212300-радови на изградњи зграде за уметност и

   културу.

4.Првобитна вредност уговора: 1.935.840,00 динара без ПДВ –а.

5.Измењена вредност уговора:  2.128.099,00 динара без ПДВ –а.

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или

   одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Извођач радова

   Д.О.О.“ГРАЂИНГ“  Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб,  

   је дана 23.12.2019.године  доставио Наручиоцу:

           -Обавештење о појави вишкова  радова и тражење сагласности за извођење  број 356-1/19  од  03.10.2019.године;

-Табеларни преглед вредности вишкова и мањкова радова од 03.10.2019.године  и

-Захтев за издавање сагласности на вишкове радова, број 371 од 14.10.2019.године.

На основу достављеног Захтева за издавање сагласности на вишкове радова, табеларног прегледа вишкова и мањкова радова, Уговора број 404-174-12/2019 од 30.07.2019.године,  а уз сагласност стручног надзора, број 404-174-16/2019 од  24.12.2019.године и сагласност  Наручиоца, број 404-174-17/2019 од  26.12.2019.године,  а у свему према поступку предвиђеном чланом  13. основног  Уговора,   Наручилац је прихватио   наведену  понуду за вишак радова на санацији дома културе у Суботици.

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Дана 30.07.2019.године  Општина Александровац, Општинска управа са седиштем у Александровцу, улица Јаше  Петровића, број 26, 37230 Александровац  као Наручилац и  Понуђач Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу,  ул. 29. Новембар, бб, као Извођач радова, закључили су: Уговор  о извођењу  радова на  санацији дома културе у Доњем Ступњу,  код Наручиоца заведен под бројем 404-174-12/2019  од 30.07.2019.године, и код Извођача радова под бројем  259/19 од 02.08.2019.године.

            Извођач радова је  у складу са чланом 13. Основног уговора број 404-174-12/2019 од 30.07.2019.године упутио Наручиоцу, дана 23.12.2019.године:

                        -Обавештење о појави вишкова  радова и тражење сагласности за извођење  број 356-1/19  од  03.10.2019.године;

-Табеларни преглед вредности вишкова и мањкова радова од 03.10.2019.године  и

-Захтев за издавање сагласности на вишкове радова, број 371 од 14.10.2019.године.

            По основу понуде за вишак радова-табеларни преглед вишкова и мањкова радова од 03.10.2019.године вишкови радова износе 192.259,00 динара без ПДВ-а, што је 9,93% од уговорене вредности радова по основном уговору.

            Стручни надзор је дана 24.12.2019.године доставио допис у коме је дао сагласност и навео оправдане разлоге за прихватање понуде  за вишак радова.

Наручилац-Општинска управа општине Александровац је дана 26.12.2019. године дала Сагласност за прихватање понуде за вишак радова, број 404-174-17/2019.

            Укупна цена свих радова  износи 2.553.718,80  динара са ПДВ-ом  од чега 425.619,80 динара је ПДВ-износ, што без ПДВ-а износи  2.128.099,00 динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова, број 217/19 од 05.07.2019.године  и понуде за вишкове радова од 03.10.2019.године.

 

7.Ову Одлуку објавити: у року од 3 дана од дана доношења  на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

             

 

   Начелник Општинске управе,  

                                                                                                             Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email