«

»

дец 29

Oдлука о измени уговора у отвореном поступку јавне набавке радова JNVV 1.3.2.R/2019

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-170-30/2019
Датум:26.12.2019.године 

 

 

            На основу члана  115. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник  Општинске управе  Општине  Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ИЗМЕНИ УГОВОРА

у отвореном поступку јавне набавке радова

извођење радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу

 

1.Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића,

   број 26, 37230 Александровац.

2.Врста Наручиоца: Општинска управа.

3.Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из

   класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Извођење

   радова на уређивању грађевинског земљишта на градском тргу у општини Александровац.

   Ознака из општег речника јавних набавки:45233120-радови на изградњи путева.

4.Првобитна вредност уговора: 8.359.919,42 динара без ПДВ –а.

5.Измењена вредност уговора: 9.195.467,45 динара без ПДВ –а.

6.Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или

   одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Извођач радова

   Д.О.О.“ГРАЂИНГ“  Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб,  је дана

    23.12.2019.године  доставио Наручиоцу:

       -Обавештење о појави вишкова  радова и тражење сагласности за извођење  од  09.08.2019. год;

       -Табеларни преглед очекиваних вредности вишкова и мањкова радова број 278/1/19 од

         09.08.2019.године;

       -Захтев за издавање сагласности на вишкове радова, број 297/19 од 19.08.2019.године  и

       -Табеларни преглед вишкова и мањкова радова број 297/2/19 од 19.08.2019.године.

На основу достављеног Захтева за издавање сагласности на вишкове радова, табеларног прегледа вишкова и мањкова радова, Уговора број 404-170-24/2019 од 22.07.2019.године,  а уз сагласност стручног надзора, број 404-170-28/2019 од  24.12.2019.године и сагласност  Наручиоца, број 404-170-29/2019 од  25.12.2019.године,  а у свему према поступку предвиђеном чланом  13. основног  Уговора,   Наручилац је прихватио   наведену  понуду за вишак радова на извођењу радова на уређивању грађевинског земљишта на   градском тргу.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Дана 22.07.2019.године  Општина Александровац, Општинска управа са седиштем у Александровцу, улица Јаше  Петровића, број 26, 37230 Александровац  као Наручилац и  Понуђач Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу,  ул. 29. Новембар, бб, као Извођач радова, закључили су: Уговор  о извођењу  радова на  уређивању грађевинског земљишта на градском тргу,  код Наручиоца заведен под бројем 404-170-24/2019  од 22.07.2019.године, и код Извођача радова под бројем  250/19 од 22.07.2019.године.

            Извођач радова је  у складу са чланом 13. Основног уговора број 404-170-24/2019 од 22.07.2019.године упутио Наручиоцу, дана 23.12.2019.године:

       -Обавештење о појави вишкова  радова и тражење сагласности за извођење  од  09.08.2019. год;

       -Табеларни преглед очекиваних вредности вишкова и мањкова радова број 278/1/19 од

         09.08.2019.године;

       -Захтев за издавање сагласности на вишкове радова, број 297/19 од 19.08.2019.године  и

       -Табеларни преглед вишкова и мањкова радова број 297/2/19 од 19.08.2019.године.

            По основу понуде за вишак радова-табеларни преглед вишкова и мањкова радова, број 297/2/19 од 19.08.2019.године вишкови радова износе 835.548,03 динара без ПДВ-а што је 9,99% од уговорене вредности радова по основном уговору.

            Стручни надзор је дана 24.12.2019.године доставио допис у коме је дао сагласност и навео оправдане разлоге за прихватање понуде  за вишак радова.

Наручилац-Општинска управа општине Александровац је дана 25.12.2019. године дала Сагласност за прихватање понуде за вишак радова, број 404-170-29/2019.

            Укупна цена свих радова  износи 11.034.560,94 динара са ПДВ-ом  од чега 1.839.093,49 динара је ПДВ-износ, што без ПДВ-а износи  9.195.467,45 динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова, број 215 од 04.07.2019.године  и понуде за вишкове радова, број 297/2/19 од  19.08.2019.године.

 

7.Ову Одлуку објавити: у року од 3 дана од дана доношења  на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

 

             

 

   Начелник Општинске управе,                     ______________________________

                                                                                                                      Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email