«

»

феб 05

Oдлука о избору програма и одобравању средстава

На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 62. Статута општине Александровац (,, Службени лист општине Александровац“ број: 7/08,1/12, 13/12, 3/13 ,11/16 и 4/17), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016) и на основу спроведеног Конкурса за расподелу средстава удружењима грађана за 2019. годину број 401-17/2019 од 03. јануара 2019. године, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника општинске управе Александровац број 020-488/2018-01 од 27.12.2018. године,
Начелник Општинске управе општине Александровац доноси

ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

1) Средства буџета општине Александровац у 2019. години предвиђена у члану 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 24/2018 ), раздео 5 – Општинска управа, функционална класификација 090, 820,840, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 68, 80, 81, 82, 84 и 100 и то:
– подршка социо-хуманитарним организацијама 2.200.000,00 динара
– верске и остале услуге заједнице 3.500.000,00 динара
– унапређење система и представљање локалног културног наслеђа, добара и баштине 5.800.000,00 динара
расподељују се на следећи начин:

– I – ПА/П Подршка социо-хуманитарним организацијама

1. Удружењу бораца ,,Жупа“ – Александровац, за суфинансирање програма – Помоћ борцима за лечење, заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца – 150.000, 00 динара;
2. Општинском одбору СУБНОР-а Александровац за суфинансирање програма – Помоћ, лечење, статусна питања и борачко – инвалидска заштита ратних војних инвалида и породица бораца – 900.000,00 динара;
3. Удружењу грађанки и грађана ,,Равнине“, Плоча, за суфинансирање програма – Организација радионица са женама из руралних средина на тему женског самоорганизовања и самозапошљавања као опстанак жена на селу у општини Александровац – 100.000,00 динара;
4. Удружењу грађанки и грађана ,,Ж као жене и као Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – превенција и подршка женама у ситуацији насиља у општини Александровац – 100.000,00 динара;
5. Удружењу мултипле склерозе Расинског округа за суфинансирање програма – План активности Удружења мултилпле склерозе за 2019. годину ,,Нови почетак“ – 100.000,00 динара;
6. Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама општине Александровац – МНРО Александровац за суфинансирање програма – Стварање услова за суфинансирање програма са другим донаторима и успостављање недостајућих услуга социјалне заштите – 200.000,00 динара;
7. Удружењу пензионера општине Александровац за суфинансирање програма – Учешће на олимпијади 3. доба – 100.000,00 динара;
8. Коло српских сестара, месни одбор Александровац за суфинансирање програма – За срећније детињство и достојанствену старост – 150.000,00 динара.
9. Удружењу самохраних родитеља ,,Миона“ Горња Злегиња, за суфинансирање програма – ЈЕДНАКИ РОДИТЕЉИ- унапређење положаја самохраних родитеља и њихове деце у општини Александровац – 50.000,00 динара.

– II – ПА/П Верске и остале услуге заједнице

1. Црквеном одбору Александровац за суфинансирање програма – Занатски радови на реновирању цркве у Дренчи (на гробљу) – 200.000,00 динара;
2. Црквеном одбору Станишинци – Плоча за суфинансирање програма:
– Ревитализација културно историјског наслеђа ,,Јабланица“ – 250.000,00 динара
– Ревитализација културно историјског наслеђа Летине у Плешу – 250.000,00 динара
3. Црквеном одбору манастира у Дренчи за суфинансирање програма који обухвата изградњу потпорног зида до манастирске куће, изградњу помоћног објекта и изградњу потпорног зида до реке – 200.000,00 динара
4. Манастиру св. Пророка Илије, Руденице, за суфинансирање програма – Израда и уградња раностарстујућег громобрана на манастирком храму при манастиру Руденице – 200.000,00 динара.
5. Црквеном одбору Великоврбничком за суфинансирање програма:
– постављање плочица на тераси црквене куће, звоника и парохијских домова при цркви св. Николе у Врбници – 150.000,00 динара
– израда спољне изолације и уградња керамичких плочица црквене куће у Лаћиследу – 200.000,00 динара
– постављање керамичких плочица у цркви и конаку – Манастирак у Мрмошу – 100.000,000 динара
– наставак започетог фрескописања цркве Светог Саве у Дашници – 200.000,00 динара
6. Црквеном одбору Александровац за суфинансирање програма – Радови на дренажи храма, прикључак на канализациону мрежу и остали грађевински радови при храму Сабора српских светитеља у Александровцу – 1.000.000,00 динара

– III – У оквиру Програма 13 – Развој културе и информисања – услуге културе

1. Културно просветној заједници ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању традиционалних културних садржаја и развој аматерског стваралаштваод јавног интереса грађана општине Александровац – 5.350.000,00 динара
2. КУД ,,Жупа“ Александровац за суфинансирање програма – Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године – 150.000,00 динара
3. КУД ,,Расина“ Ботурићи за суфинансирање програма – Учествовање на манифестацијама које се одржавају у току календарске 2019. године – 50.000,00 динара
4. КУД ,,Грозд“ Александровац за суфинансирање програма – Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме, игре, обичаја и језика Срба – 100.000,00 динара
5. Удружењу грађана ,,ЧАКЦВРЧАК“, Александровац за суфинансирање програма – КОФЕР ЗНАЊА – радионице за децу и њихове родитеље – 50.000,00 динара
6. Удружење грађана КозАрт, Александровац, за суфинансирање програма – Концерт за сву децу, џез на доксату – 50.000,00 динара
7. Удружење Српско-руско-белоруског пријатељства ,,Слово“, Александровац, пројекат Афирмација и неговање духовних културних научних и других видова сарадње између српског, руског и белоруског народа имајући у виду културно историјску целовитост ова три народа у историјском континуитету – 50.000,00 динара

2) Одбијају се пријаве за финансирање/суфинансирање програма/пројеката удружења које нису поднете у складу са Конкурсом:

• Пријава Удружења резервних војних старешина општине Александровац за суфинансирање програма – Обучавање ученика завршних разреда средњих школа на теме из области одбране земље;
• Пријава Горњоступљанског црквеног одбора за суфинансирање програма – Санација крова и постојеће куполе;
• Пријава Црквеног одбора Трнавци за суфинансирање програма – Израда горионика за свеће;
• Пријава Црквеног одбора Великоврбничког за суфинансирање пројекта – Уградња ПВЦ столарије на црквеној кући при цркви св. Андреје Првозваног у Доњем Ступњу;
• Пријава Удружења ,,Домовина“, Александровац, за суфинансирање програма – Оснаживање културно-туристичких потенцијала локалне заједнице;
• Пријава Удружења ,,Гоч из колинг“, Александровац, за суфинансирање програма – Фестивал ,,Гоч те зове“;
• Пријава Удружења грађана ,,Бадњак“, Александровац, за суфинансирање програма – Израда културно-туристичког портала ,,Župaonline“;
• Пријава Планинарско-спортског удружења ,,Жељин“,Александровац, за суфинансирање програма – Сутелица за сва времена.
3) На основу ове Одлуке са удружењима којима се одобравају средства буџета општине за финансирање односно суфинансирање пројеката/програма у 2019. години, биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и примаоца средстава буџета општине Александровац.

4) За износе нераспоређених средстава и то у областима:
– У области подршка социо-хуманитарним организацијама износ од 350.000,00 динара
– У области верске и остале услуге заједнице износ од 750.000,00 динара
Конкурс ће бити поновљен.

5) Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“ и на интернет порталу општине Александровац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ
Број: 401-324/2019-01 од 05. фебруара 2019. године

Начелник
Општинске управе
Иван Новаковић, с.р.

Print Friendly, PDF & Email