«

»

јул 23

Oдлука о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма

            На основу члана 52. Закона о локалној самоуправи (,, Службени гласник РС“ број 129/07 и, 83/2014 и 47/18), члана 85. Статута општине Александровац  (,,Службени лист општине Александровац“ број: 2/2019), члана 4. Правилника о поступку и начину расподеле средстава намењених удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (,,Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016), става 4 Одлуке о избору програма и одобравању средстава буџета општине Александровац за финансирање/суфинансирање програма/пројеката од јавног интереса удружења грађана за 2019. годину број 401-324/2019-01 од 05. фебруара 2019. године и спроведеног  Накнадног конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана број 401-1584/2019-01 од  12. јуна  2019. године, у  у укупном износу од 1.100.000,00 динара, на предлог Комисије за спровођење наведеног конкурса образоване решењем Начелника општинске управе Александровац број 020-488 /2018-01 од 27. децембра 2018. године,

            Начелник Општинске управе општине Александровац 23. јула 2019. године доноси

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

1) Нераспоређена средства буџета општине Александровац у 2019. години у укупном износу од 1.100.000,00 динара  за финансирање односно суфинансирање програма удружења грађана од јавног интереса предвиђена у члану 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 24/2018, 3/2019 и 9/2019), раздео 5 функционална класификација 090 и 840, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиције 68 и 81 и то:

– У области подршка социо-хуманитарним организацијама износ од 350.000,00 динара,

– У области верске и остале услуге заједнице износ од 750.000,00 динара.

расподељују се на следећи начин:

  • I –   ПА/П Верске и остале услуге заједнице

 

  1. Српска православна црква – Епархији Крушевачкој – црквеној општини Трнавци за суфинансирање програма ,,Обнова фасаде храма Светог Апостола и Јеванђелисте Марка у Трнавцима“– 000,00 динара;
  2. Српска православна црква – Епархији Крушевачкој – црквеној општини Трнавци – црква у Љубинцима за суфинансирање програма ,,Извођење малтерских радова на спољним зидовима храма Светог Николе у Љубинцима“–  000,00 динара;
  3. Српска православна црква – Епархији Крушевачкој – црквеној општини Великоврбничкој – црква у Доњем Ступњу за суфинансирање програма ,, Наставак активности на завршетку крова и уградња ПВЦ столарије на црквеној кући при храму Светог Андреје Првозваног у Доњем Ступњу“ 000,00 динара.

 

2) Средства у области подршка социо-хуманитарним организацијама у износу од 350.000,00 динара предвиђена у члану 10. Одлуке о буџету општине Александровац за 2019. годину (,,Службени лист општине Александровац“ број 24/2018, 3/2019 и 9/2019), раздео 5 функционална класификација 090, економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, позиција 81, нису распоређена из разлога што по спроведеном накнадном конкурсу за доделу средстава буџета општине Александровац удружењима грађана бр. 401-1584/2019-01 од  12. јуна  2019. године  у области подршка социо-хуманитарним организацијама није поднета ниједна пријава.

3) На основу ове Одлуке са удружењима којима се одобравају средства буџета општине за финансирање односно суфинансирање пројеката/програма у 2019. години, биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и примаоца средстава буџета општине Александровац.

4)  Ову одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Александровац“ и на интернет порталу општине Александровац.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

 Број: 401-1952/2019-01 од 23. јула 2019. године

                        Начелник

                             Општинске управе

                               Иван Новаковић, с.р.

Print Friendly, PDF & Email