«

»

мар 10

Oдлука о избору програма и одобравању средстава буџет

На основу члана 52 Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014), члана 62. Статута општине Александровац (“Сл. лист општине Александровац“ бр. 7/2008, 1/2012, 13/2012 ,3/2013 I 11/16), и члана 4 Правилника o поступку и начину доделе средстава буџета  удружењима грађана, традиционалним верским заједницама и другим невладиним организацијама (“Службени лист општине Александровац“ број 1/2010 , 5/2015 и 15/2016) на основу спроведеног  Конкурса за доделу средстава буџета општине Александровац за 2017. годину удружењима грађана број:401-271 /2017-01 од 10. фебруара 2017. године, на предлог Комисије за спровођење Конкурса број: 401-271/2017-01 од 01. Марта 2017. године,

Начелник општинске упараве општине Александровац, доноси:

 

О Д Л У К У

О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА / ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЗА 2017. ГОДИНУ

               

  1. Средства буџета општине Александровац  у 2017. години предвиђенa Одлуком о буџету општине Александровац ( “ Службени лист општине Александровац “ број 15/ 2016 od 20.12. 2016 g ),планирана  у Разделу 5 Опшринска управа, глава 1:

– Програм 11 Социјална и дечија заштита-

ПА -подршка социо-хуманитарним организацијама и

ПА- Верске и остале услуге заједнице,;

– Програм 13- култура и информисање-услуге културе и

– Програм 14 –развој спорта и омладине  ,

 економска класификација 481- дотације невладиним организацијама ( суфинансирање програма по основу јавног конкурса), за финансирање /суфинансирање пројеката / програма удружења грађана од јавног интереса ,  додељују се и то:

 

1.1.У оквиру Програма 11 ,

 

  • ПА Подршка Социо – хуманитарним организацијама

 

   1.Друштву за помоћ ментално недовољно развијеним особама Александровац за суфинансирање  програма  “ Дневни центар за очување и унапређење менталног здравља “ у  износу од 3.600.000,00 динара.

  1. Удружењу бораца Жупа“ Александровац за суфинансирање програма “ Помоћ борцима за лечење и заговарање у остваривању права бораца и помоћ породицама умрлих бораца “ у износу од 100.000,00 динара
  2. Друштву за борбу против рака Александровац за суфинансирање програма : “ЖЕНА НА СЕЛУ – МАЈКА “ у износу од 250.000,00 динара.
  3. Удружењу грађанки и грађана “ Ж као жена и као Жупа “, за суфинансирање програма “Помоћ женама у ситуацији насиља“ у износу од 100.000,00 динара
  4. Општинском удружењу бораца НОР-а Александровац за суфинансирање програма  “Помоћ , лечење, статусна питања и  борачко- инвалидска заштита бораца, РВИ и породица палих бораца “ у  износу од 800.000,00 динара.
  5. Удружењу мултипле склерозе Расинског округа Крушевац, за суфинансирање “План активности Удружења мултипле склерозе Расинског округа за 2017. годину“,  у износ од 80.000,00 динара  за  кориснике удружења са територије општине Александровац.

1.2.  ПА- Верске и остале услуге заједнице

  1. Српској православној цркави – Епархија Крушевачка – црквена општина Великоврбничка за суфинансирање Програма “ фрескописање у храму Светог саве у Дашници у износу од 200.000,00 динара .

1.2. У оквиру Програма 13- култура и информисање-услуге културе:

    1.Културно  просветној  заједници  “ Жупа “,  за суфинансирање програма “Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, неговању и унапређењу традиционалних културних наслеђа, добара и баштине развој аматерског стваралаштва од јавног интереса грађана општине Александровац“ у  износу од 4.150.000,00 динара.

 

  1. Културно  уметничком друштву “Грозд“ Александровац за суфинансирање програма “ Окупљање младих и одраслих и њихово организовање у очувању традиционалне песме , игре , обичаја и језика Срба  “ у износу од 35.000,00 динара

       3.Удружењу “Домовина“ за суфинансирање пројекта “ Оснаживање културно туристичких потенцијала локалне заједниве   “ у износу од 80.000,00 динара

 

        4.Културно  уметничком друштву “Расина –Ботурићи“ за суфинансирање програма “ Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току календарске 2017 године“ у износу од 50.000,00 динара,

 

        5.Културно  уметничком друштву Жупа Александровац,  за суфинансирање програма “ Учествовање на манифестацијама које се обележавају у току године“ у износу од 150.000,00 динара

 

                2). На основу ове Одлуке са  удружењима којима се одобравају средства буџета општине за финансирање односно суфинансирање пројекат  / програм у 2017. години, биће закључен уговор којим ће се регулисати међусобна права и обавезе даваоца и примаоца средстава буџета општине Александровац.  

 

                3). Не прихватају се Програми и одбијају се пријаве за финансирање /суфинансирање програма /пројеката  удружења јер није јасно  исказан јавни интерес општине Александровац за финансирање  Програма  :

                1, Пријатељи деце општине Александровац

 2.Удружења “  Коло Српских сестара “ Београд, Месни одбор Александровац,

 

                4).Одбацају се као непотпуне  пријаве за финансирање /суфинансирање програми и пројекти који нису поднети у складу са Конкурсом-непотпуна документација:

1.Српске православнe цркавe – Епархија Крушевачка – црквена општина Александровац-;није достављена одлука надлежног органа односно благослов,

2.Српске православнe цркавe – Епархија Крушевачка – црквена општина Горњи Ступањ, храм “Свети Врачи “ у Горњем Ступњу- није достављена одлука надлежног органа односно благослов

3.Удружење КозАрт – није достављена одлука надлежног органа.

4.Одбацују се као непотпуне  пријаве за финансирање /суфинансирање програми и пројекти у области спорта: Све поднете пријаве из разлога што подносиоци пријава на конкурс нису уз пријаву поднели доказ да су сходно члану 181 Закона о спорту Службени гласник РС“ бр.10/2016), ускладили своју организацију , рад и општа акта са законом тј доказ да су као носиоци Програма  регистрован у складу са Законом.

                 

5). Ову одлуку објавити у “Службеном листу општине Александровац“ и на интернет порталу општине.

 

ОПШТИНСКA УПРАВА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ

I Број: 401-271/2017-01 од  10. марта 2017. године

 

                                                                                                                                             Начелник

                                                                                                                                                Општинске управе

                                                                                                                                                Добрила Вукојевић

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОГРАМА И ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ 

Print Friendly, PDF & Email