«

»

јун 27

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА-за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-31/2017
Датум:26.06.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-30/2017 од  26.06.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.18.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела   2721/1 КО Александровац,  додељује се:

Групи понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача),

2.WEST-GRADNJA d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITONd.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд,          

бр. понуде 60/2017 од 09.06.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-99-15/2017 од 12.06.2017.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 19.04.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности добара број 404-99/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-99-3/2017 од  12.05.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 12.05.2017.године и на Порталу Службеног гласника РС, дана 23.05.2017.године.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-99-21/2017 од  12.06.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-99-30/2017 од  26.06.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови- Грађевински радови на адаптацији зграде основне

   школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела

   2721/1 КО Александровац -Позив за подношење понуда  број 404-99-3/2017 од  12.05.2017.  године

   објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 12.05.2017.године и на Порталу Службеног  

   гласника РС , дана 23.05.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,  број 26 у 

   Александровцу  дана 12.06.2017.године са почетком у 13:00 часова, од стране  Комисије за јавну  набавку

  (у даљем тексту: Комисија)  формиране Решењем Наручиоца број  404-99-1/2017 од  19.04.2017.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:………………………………………………….49.880.826,90динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су  достављене три благовремене понуде. 

 

    

Ред. број Број под којим је понуда заведена Датум пријема понуде Назив понуђача
1. 404-99-15/2017 12.06.2017.год. Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд

(овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

2. 404-99-16/2017 12.06.2017.год. Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:

“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.

Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД;

Члан групе понуђача:

2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и

3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

3. 404-99-17/2017 12.06.2017.год. Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

Ул.29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

 

  3.1.Неблаговремених  понуда  није  било.

                                                                         

4)Прегледом достављених  понуда Комисија је утврдила следеће:

 

 4.1.Понуђачи су доставили следеће обрасце и доказе о испуњености услова за учешће у поступку:

Понуђач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд

Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:

“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.

Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД;

Члан групе понуђача:

2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и

3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

ул. 29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.

Булевар Војводе Мишића, бр.37,

11000 Београд

Доказ
Обавезни услови ДА ДА ДА
Додатни услови ДА ДА ДА

 

 

   4.2. Наручиоцу су  достављене три  благовремене понуде чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без

 ПДВ  износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-99-15/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

60/2017 од

09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд

(овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

44.427.336,67
2. број  Наручиоца:

404-99-16/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

308/НИ од 09.06.2017. год.

Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:

“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.

Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД;

Члан групе понуђача:

2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и

3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

49.520.987,30
3. број  Наручиоца:

404-99-17/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

141/17  од 09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

Ул.29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

44.957.054,26

     Рачунском контролом достављених понуда Комисија је утврдила  да су у све три достављене понуде направљене рачунске грешке у множењу  датих јединичних цена и датих количина на појединим позтицијама, као и у сабирању у коначном збиру. Након извршене исправке уочених рачунских грешака Комисија је у складу са чланом 93. Став 4. Закона о јавним набавкама  затражила писаним путем  од Понуђача (дописи са приложеним исправно прерачунатим табелама, број 404-91-24/2017, 404-99-25/2017 и 404-99-26/2017 од 20.06.2017.године) да у року од 2 дана од дана добијања дописа Комисији Наручиоца доставе писану сагласност за исправку уочених рачунских грешака у достављеним понудама.

    У остављеном року  сва три Понуђача су доставила Комисији Наручиоца тражене сагласности у којима су се изјаснили  да су сагласни са исправљеним рачунским грешкама и то:

-Сагласност број 178/17 од 21.06.2017.године од Групе понуђача чији је овлашћени члан

 “Грађинг“ д.о.о. из Александровца;

-Сагласност број 70/2017 од 21.06.2017.године чији је овлашћени члан

 “K.E.SZ. International d.o.o.Beograd“ и

-Сагласност број 404-99-29/2017 од 22.06.2017.године чији је овлашћени  члан

 “НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О. Београд.

    Након добијене сагласности за исправку уочених рачунских грешака Комисија је констатовала да су Наручиоцу достављене понуде са следећим ценама:

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без

 ПДВ  износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-99-15/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

60/2017 од

09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд

(овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

44.033.711,23
2. број  Наручиоца:

404-99-16/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

308/НИ од 09.06.2017. год.

Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:

“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.

Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД;

Члан групе понуђача:

2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и

3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

48.974.886,66
3. број  Наручиоца:

404-99-17/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

141/17  од 09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

Ул.29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

44.957.054,26

 

  4.3.Достављене понуде:

 

број  Наручиоца:404-99-15/2017 од 12.06.2017.год., број Понуђача: 60/2017 од 09.06.2017. год.

Групе понуђача:1.“K.E.SZ.International d.o.o. Beograd“,Булевар Кнеза Александра  Карађорђевића, 23, 11040 Београд, 2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац, Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд,

број  Наручиоца:404-99-16/2017 од 12.06.2017.год. број Понуђача:308/НИ од 09.06.2017. год.

Групе понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД; 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића,

бр. 19, Ниш  и

број  Наручиоца:404-99-17/2017 од 12.06.2017.год. број Понуђача:141/17  од 09.06.2017. год.

 Групе понуђача: 1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац,ул.29 новембар, бб, Александровац и 2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд,

не садрже ни један од пет наведених разлога по основу члана 106. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) за одбијање достављених понуда.

 

            Понуде су у складу са чланом 3. тачка 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама благовремене, одговарајуће и  прихватљиве.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

    Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

 

   Ранг листа Понуђача:

 

Ред .бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

44.033.711,23
2. Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац  Ул.29 новембар, бб, Александровац и 2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“ D.O.O. Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

44.957.054,26
3. Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД; Члан групе понуђача:2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

48.974.886,66

 

Комисија констатује да је понуда (број Наручиоца  404-99-15/2017 од 12.06.2017.године),                   Групе понуђача:1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра  Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача) 2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд, број Понуђача: 60/2017 од 09.06.2017. године  најповољнија.

 

7)Назив, односно име Понуђача чија је понуда најповољнија:

 

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  радова  за набавку број ЈН 1.3.18. Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела  2721/1 КО Александровац са понуђачем:

 

Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача),

2.WEST-GRADNJA d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITONd.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд,          

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:………………………………………..44.033.711,23 динара,

и словима: (четрдесетчетиримилионатридесеттрихиљадеседамстоједанаестдинара и 23/100); 

  – ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………..8.806.742,25 динара,

  -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::……………………………………….52.840.453,48 динара,

и словима:(педесетдвамилионаосамстотиначетрдесетхиљадачетиристопедесеттридинара и 48/100).

            -Рок и начин плаћања: Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације;

-Рок важења понуде:60 дана од дана отварања понуда;

-Рок извођења радова од дана увођења у посао:60 календарских дана од дана увођења у посао и

-Гарантни период:24 месеца од дана примопредаје радова.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела  2721/1 КО Александровац,којом се уговор о јавној набавци за понуду број 60/2017  од  09.06.2017.године (број Наручиоца  404-99-15/2017 од  12.06.2017.године), додељује:

Групи понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача),

2.WEST-GRADNJA d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITONd.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

       

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

Print Friendly, PDF & Email