«

»

јул 26

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-99-47/2017
Датум:26.07.2017.године 

 

            На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-99-42-1/2017 од  25.07.2017.год, Начелник  Општинске управе  Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

за јавну набавку велике  вредности радова

 број ЈН 1.3.18.Р /2017

 

1.Уговор за јавну набавку велике   вредности радова  број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на

    адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац,

    катастарска парцела   2721/1 КО Александровац,  додељује се:

Групи понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86 Г/2,

БЕОГРАД (Овлашћени члан Групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска,

бр 152 Београд (члан Групе понуђача) и  3. “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.  Вукадина Јоцића,

бр. 19, Ниш (члан Групе понуђача),

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………………48.974.886,66 динара,

     сл:(четрдесетосаммилионадеветстотинаседамдесетчетирихиљадеосамстотинаосамдесетшестдинара и 66/100),

   бр. понуде 308/НИ од 09.06.2017.год,  број понуде  код  наручиоца 404-99-16/2017 од 12.06.2017.године.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке

   (portal.ujn.gov.rs)  и интернет страници Наручиоца (www.aleksandrovac.rs).

 

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

 

            Наручилац је дана 19.04.2017. године донео  Одлуку о покретању поступка јавне набавке велике вредности   радова  број 404-99/2017.

            Позив за подношење  понуда  број 404-99-3/2017 од  12.05.2017.године објављен је на Порталу Управе за јавне набавке  дана 12.05.2017.године и на Порталу Службеног гласника РС, дана 23.05.2017.год.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број

404-99-21/2017 од  12.06.2017.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-99-30/2017 од  26.06.2017.године.

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

 

1)Предмет јавне набавке су радови- Грађевински радови на адаптацији зграде основне

   школе  “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела

   2721/1 КО Александровац -Позив за подношење понуда  број 404-99-3/2017 од  12.05.2017.

   године објављен је на  Порталу  Управе   за јавне набавке дана 12.05.2017.године и на Порталу

   Службеног гласника РС , дана 23.05.2017.године.

   -Поступак отварања понуда вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића,

   број 26 у  Александровцу  дана 12.06.2017.године са почетком у 13:00 часова, од стране

   Комисије за јавну  набавку (у даљем тексту: Комисија)  формиране Решењем Наручиоца број  

   404-99-1/2017 од  19.04.2017.године.

 

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а је:……………………………….49.880.826,90динара.

 

3)Основни подаци о понуђачима

   У року за подношење понуда Наручиоцу  су  достављене три благовремене понуде.      

Ред. број Број под којим је понуда заведена Датум пријема понуде Назив понуђача
1. 404-99-15/2017 12.06.2017.год. Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд

(овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

2. 404-99-16/2017 12.06.2017.год. Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:

“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.

Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД;

Члан групе понуђача:

2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и

3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

3. 404-99-17/2017 12.06.2017.год. Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

Ул.29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

  3.1.Неблаговремених  понуда  није  било.

                                                                         

4)Прегледом достављених  понуда Комисија је утврдила следеће:

 

   4.1.Понуђачи су доставили тражене обрасце и доказе о испуњености обавезних и додатних услова.

 

   4.2. Наручиоцу су  достављене три  благовремене понуде чија је понуђена цена: 

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без

 ПДВ  износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-99-15/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

60/2017 од

09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд

(овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

44.427.336,67
2. број  Наручиоца:

404-99-16/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

308/НИ од 09.06.2017. год.

Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:

“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.

Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД;

Члан групе понуђача:

2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и

3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

49.520.987,30
3. број  Наручиоца:

404-99-17/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

141/17  од 09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

Ул.29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

44.957.054,26

 

    Рачунском контролом достављених понуда Комисија је утврдила  да су у све три достављене понуде направљене рачунске грешке у множењу  датих јединичних цена и датих количина на појединим позицијама, као и у сабирању у коначном збиру. Након извршене исправке уочених рачунских грешака Комисија је у складу са чланом 93. Став 4. Закона о јавним набавкама  затражила писаним путем  од Понуђача (дописи са приложеним исправно прерачунатим табелама, број 404-91-24/2017, 404-99-25/2017 и 404-99-26/2017 од 20.06.2017.године) да у року од 2 дана од дана добијања дописа Комисији Наручиоца доставе писану сагласност за исправку уочених рачунских грешака у достављеним понудама.

    У остављеном року  сва три Понуђача су доставила Комисији Наручиоца тражене сагласности у којима су се изјаснили  да су сагласни са исправљеним рачунским грешкама и то:

-Сагласност број 178/17 од 21.06.2017.године од Групе понуђача чији је овлашћени члан

 “Грађинг“ д.о.о. из Александровца;

-Сагласност број 70/2017 од 21.06.2017.године чији је овлашћени члан

 “K.E.SZ. International d.o.o.Beograd“ и

-Сагласност број 404-99-29/2017 од 22.06.2017.године чији је овлашћени члан

 “НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О. Београд.

    Након добијене сагласности за исправку уочених рачунских грешака Комисија је констатовала да су Наручиоцу достављене понуде са следећим ценама:

Ред.

број

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Укупна понуђена цена без

 ПДВ  износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-99-15/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

60/2017 од

09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд

(овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

44.033.711,23
2. број  Наручиоца:

404-99-16/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

308/НИ од 09.06.2017. год.

Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:

“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.

Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД;

Члан групе понуђача:

2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и

3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

48.974.886,66
3. број  Наручиоца:

404-99-17/2017 од 12.06.2017.год.

број Понуђача:

141/17  од 09.06.2017. год.

Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

Ул.29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

44.957.054,26

  

  4.3.Комисија је констатовала да су понуде благовремене, одговарајуће, прихватљиве и извршила је рангирање понуда по основу критеријума најнижа понуђена цена.

 

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена.

    Наручилац је на основу  критеријума најнижа понуђена цена  формирао следећу  ранг листу:

   Ранг листа Понуђача:

Ред . бр. Назив понуђача Укупна понуђена цена

без ПДВ-а (РСД)

1. Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

44.033.711,23
2. Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац  Ул.29 новембар, бб, Александровац и 2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“ D.O.O. Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

44.957.054,26
3. Заједничка понуда-Група понуђача:

1.Носилац посла:“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД; Члан групе понуђача:2.“ENTERVOX“D.O.O.,

Војвођанска, бр 152 Београд и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О.

Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш

48.974.886,66

Комисија je констататовала да је понуда број Наручиоца  404-99-15/2017 од 12.06.2017.године,                   Групе понуђача:1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“, Булевар Кнеза Александра  Карађорђевића, 23,

11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача) 2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд, број Понуђача: 60/2017 од 09.06.2017. године  најповољнија.

 

6)Сходно изнетом Комисија за спровођење поступка јавне набавке  је Извештајем о стручној оцени понуда број 404-99-30/2017  од 26.06.2017.године  предложила  Одговорном лицу Наручиоца  да Уговор о јавној набавци  додели  Групи понуђача: 1.“K.E.SZ.International d.o.o. Beograd“, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача), 2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

 

   На основу наведеног Извештаја о стручној оцени понуда дана 26.06.2017.године донета је Одлука о додели уговора број 404-99-31/2017 којом се Уговор о јавној набавци број 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела   2721/1 КО Александровац, додељује Групи понуђача: 1.“K.E.SZ.International d.o.o. Beograd“, Булевар Кнеза Александра Карађорђевића, 23, 11040 Београд (овлашћени члан групе понуђача),

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и 3.“SECURITON“d.o.o. Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд  за укупну понуђену цену без ПДВ-а од 44.033.711,23 динара

и словима: (четрдесетчетиримилионатридесеттрихиљадеседамстоједанаестдинара и 23/100).

 

   Дана 07.07.2017.године  Наручиоцу је достављен захтев за заштиту права подносиоца  Групе понуђача: 1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О. Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД (овлашћени члан групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска, бр 152 Београд (члан групе понуђача) и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш (члан групе понуђача), којим се оспорава Одлука о додели уговора јавне набавке број 404-99-31/2017 од 26.06.2017. године.

   Одлучујући о захтеву за заштиту права дана 12.07.2017.године Наручилац је на основу члана 153.став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) донео Решење заводни број 404-99-41/2017  којим се Захтев за заштиту права подносиоца усваја  у целини као основан, поништава се Одлука о додели уговора о јавној набавци број 404-99-31/2017  од 26.06.2017.године и налаже се поновно вршење стручне оцене понуда.

 

  Сходно предметном Решењу  у поступку стручне оцене пристиглих понуда  Комисија констатује следеће:

Ред.

бр.

Понуђач чија је

 понуда одбијена

Разлози за одбијање понуде Понуђена цена у динарима без ПДВ-а
1. Група понуђача:

1.“K.E.SZ.International d.o.o.Beograd“,

Булевар Кнеза Александра

Карађорђевића, 23, 11040 Београд

(овлашћени члан групе понуђача)

2.“WEST-GRADNJA“ d.o.o. –Шабац

Маршала Тита , бб. Мишар-Шабац и

3.“SECURITON“d.o.o.

Данила Лекића Шпанца 31, Нови Београд.

-Група понуђача је доставила Потврде о важењу инжењерске лиценце за Далиборку Младеновић 410 D828 09, Милана Грујића, бр. 410 C 042 07 и  Бранка Лукића, бр.

430 9156 05 без печата и потписа имаоца лиценце, што је у супротности са Конкурсном документацијом и начином траженог доказивања додатног услова кадровског капацитета (као доказ у Конкурсној документацији доказ г) страна 24, се наводи да је Понуђач дужан да достави фотокопију Потврде о важности лиценце које морају да се овере печатом имаоца лиценце и његовим потписом ) што у достављеној понуди није учињено, те и није испуњен додатни услов  тражен Конкурсном документацијом.

     -такође напред наведена Група понуђача није испунила услов доказивања техничког капацитета  јер је за камион “сандучар“ који се тражио Конкурсном документацијом  доставила  Уговор о закупу закључен 10.04.2017.године, између СЗР “Славко Калајџић“ и “K.E.SZ.International“ d.o.o.“ за закуп камиона кипера Daimler Chrusler, рег. ознака БГ 789-ЂЂ, читач саобраћајне дозволе за исти  али не и полису осигурања и копију саобраћајне дозволе, чиме нису испунили доказивање техничког капацитета за камио “ сандучар“ и достављање тражених доказа Конкурсном документацијом  под в) и ђ) на страни 24. Конкурсне документације.

     -Група понуђача нијеиспунила услов достављања оригинал писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку и оригинал писма о намери банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, јер су доставили напред наведена писма банака али не обавезујућег карактера, што је у супротности са Конкурсном документацијом , такође писмо о намерама за добро извршење посла је ограничено роком трајања (датумом) до 31.октобра 2017.године, што је у супротности са захтевом Наручиоца из Конкурсне документације, у којој је наглашено да писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом). (Основ за одбијање понуде чл. 106. став 1. тачка 2.и 3.Закона о јавним набавкама)

44.033.711,23
2. Група понуђача:

1.Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац

Ул.29 новембар, бб, Александровац и

2.“BALKANS  SECURITY  SERVICES“D.O.O.Булевар Војводе Мишића, бр.37, 11000 Београд

-Група понуђача у поступку доказивања кадровског капацитета за инжењера са лиценцом 430 доставила је уговор о делу са Зораном Бојовићем, његову личну лиценцу и потврду о важењу исте, чије је важење истекло још 15.01.2017.године, те стога Д.О.О. “Грађинг“  из Александровца није доказао да на дан отварања понуда располаже траженим кадровским капацитетом и на тај начин није испунио додатни услов за кадровски капацитет тражен Конкурсном документацијом, најмање 1 инжењер са лиценцом 430 који поседује тражену лиценцу, а која је важећа у тренутку отварања  понуда тј није одузета Одлуком суда части за издате лиценце.  (Основа за одбијање понуде члан106.став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама) 44.957.054,26

   Сходно члану  93. став1. Закона о јавним набавкама Наручилац је Групи понуђача:1. “НЕИМАР ПРОЈЕКТ“ Д.О.О. Омладинских бригада, бр. 86Г/2, БЕОГРАД; 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска,

бр 152 Београд и 3.“СИГУРНОСТ“ Д.О.О. Вукадина Јоцића, бр. 19, Ниш  упутио захтев за додатним појашњењем број 404-99-43/2017 дана 17.07.2017.године  јер је уочено од стране Комисије  да фотокопије потврде о важењу инжењерске лиценце за Драгана Младеновића, број 410 Н 751 13 и Предрага М. Јоксимовића број 453639604 су оверене печатом и потписом а затим фотокопиране.

   На основу навода из Конкурсне документације на страни  25 од 87  који гласи: “Наведене доказе о испуњености услова Понуђач може доставити у виду неоверених копија, а Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да таржи од Понуђача чија је понуда на основу Извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија да достави на увид  или оверену копију свих или појединих доказа“. 

   На основу наведеног Наручилац је затражио  да Понуђач достави оригиналну документацију: Лиценцу број 453 Инжењерске коморе Србије одговорног извођача радова на име Предраг М. Јоксимовић, дипломирани инжењер електротехнике,  Потврду инжењерске коморе Србије о важности лиценце и

Лиценцу број 410 Инжењерске коморе Србије одговорног извођача радова на име Драган Р. Младеновић, дипломирани грађевински инжењер,  Потврду инжењерске коморе Србије о важности лиценце на увид или оверене копије.

   Дана 21.07.2017.године Понуђач је преко овлашћеног лица  (Овлашћење број 404-99-45/2017) доставио тражену документацију о чему је сачињен Записник о извршеном увиду број 404-99-46/2017.

   

7)Критеријум за доделу уговора је:најнижа понуђена цена.

    Наручилац је на основу критеријума најнижа понуђена цена  изабрао најповољнију понуду.

 

8)Назив, односно име Понуђача чија је понуда изабрана као најповољнија:

      Комисија  предлаже  одговорном лицу Наручиоца да донесе одлуку о додели уговора и закључи уговор   о набавци  радова  за набавку број ЈН 1.3.18. Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела 2721/1 КО Александровац са:

Групом понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86 Г/2,

БЕОГРАД (Овлашћени члан Групе понуђача); 2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска,

бр 152 Београд (члан Групе понуђача) и  3. “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.  Вукадина Јоцића,

бр. 19, Ниш (члан Групе понуђача);

-за укупну понуђену цену без ПДВ-а:…………………………………………………48.974.886,66 динара,

сл: (четрдесетосаммилионадеветстотинаседамдесетчетирихиљадеосамстотинаосамдесетшестдинара и   66/100); 

  – ПДВ износ 20%:………………………………………………………………………………..9.794.977,33 динара,

  -Укупна понуђена цена са ПДВ-ом::………………………………………………..58.769.863,99 динара,

сл:(педесетосаммилионаседамстотинашездесетдеветхиљадаосамстотинашездесеттридинара и 99/100).

            -Рок и начин плаћања: Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације;

-Рок важења понуде:60 дана од дана отварања понуда;

-Рок извођења радова од дана увођења у посао:60 календарских дана од дана увођења у посао и

-Гарантни период:24 месеца од дана примопредаје радова.

 

        Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку велике вредности радова и на основу законског овлашћења је донео  Одлуку о додели уговора за јавну набавку велике  вредности радова, број ЈН 1.3.18.Р/2017- Грађевински радови на адаптацији зграде основне  школе “Иво Лола Рибар“, спратности По+П+1 Александровац, катастарска парцела  2721/1 КО Александровац,којом се уговор о јавној набавци за понуду број 308/НИ  од  09.06.2017.године (број Наручиоца  404-99-16/2017 од  12.06.2017.године), додељује:

Групи понуђача:1.“НЕИМАР ПРОЈЕКТ“Д.О.О.Омладинских бригада, бр. 86 Г/2,

БЕОГРАД (Овлашћени члан Групе понуђача);  2.“ENTERVOX“D.O.O., Војвођанска,

бр 152 Београд (члан Групе понуђача) и   3. “СИГУРНОСТ“ Д.О.О.  Вукадина Јоцића,

бр. 19, Ниш (члан Групе понуђача).

 

       На основу изнетог одлучено је као у диспозитиву.

       

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу  а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

Доставити:

1.Порталу УЈН у року од 3 дана

   од дана доношења,                                                                                     

2.Начелнику Општинске управе,                                                                                          

3.Архиви         

                                                              

   Начелник Општинске управе,  

                                                                                                                      Иван Новаковић, дипл.правник

 

 

Решење о усвајању захтева ЈН 1.3.18.Р/2017

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈН бр. 1.3.18.Р/2017  

Oдлика о додели уговора – за јавну набавку велике вредности радова број ЈН 1.3.18.Р /2017

Поступак јавне набавке ЈН 1.3.18.Р/2017 – грађевински радови на адаптацији зграде основне школе “Иво Лола Рибар“ 

 

 

Print Friendly, PDF & Email