«

»

јул 03

Одлука о додели уговора за јавну набавку радова, редни број ЈНПП 1.3.32.Р/2020 – Непредвиђени радови на објекту

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
3 7 2 3 0   А л е к с а н д р о в а ц
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-60-15/2020
Датум:03.07.2020.године

 

              На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја о стручној оцени понуда, број 404-60-14/2020 од  02.07.2020.године,  Начелник Општинске управе Општине   Александровац  доноси:

 

ОДЛУКУ  О  ДОДЕЛИ УГОВОРА

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

за јавну набавку радова, редни број ЈНПП 1.3.32.Р/2020

 

 

1.Уговор за јавну набавку радова  редни  број  ЈНПП 1.3.32.Р/2020Непредвиђени радови на објекту

   ОШ “Аца Алексић“ у селу Плоча општина Александровац, додељује се:

Групи понуђача:

                          Носилац  групе: Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу,

                                            ул. 29. Новембар, бб, Александровац и

             Члан групе: “ТВИ“ Д.О.О. Београд-Чукарица, са седиштем у Београду,    

           ул. Стојана Матића,  бр. 44/2, Београд.

      Број понуде  181/20 од 24.06.2020.године, број понуде код Наручиоца 404-60-9/2020 од 25.06.2020.год.

 

2.Ову Одлуку у року од 3 (три) дана од дана доношења објавити на Порталу Управе за јавне набавке.

О   б   р   а   з   л   о   ж   е   њ   е

            Наручилац је дана 12.06.2020. године донео  Одлуку о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда  за јавну набавку радова ЈНПП 1.3.32.Р/2020, број

404-60-3/2020.

            Позив за подношење  понуда  број 404-60-7/2020 од  15.06.2020.године прослеђен је на адресу Понуђача, а Конкурсна документација  и Обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда  су објављени  дана 15.06.2020. године на  Порталу Управе за јавне набавке  и на интернет страници Наручиоца.

            Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда, број 404-60-11/2020 од  25.06.2020.године, Комисија за јавну набавку је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда број 404-60-14/2020 од  02.07.2020.године.

 

            У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:

1)Предмет јавне набавке су радови-Непредвиђени радови на објекту ОШ “Аца Алексић“ у селу

   Плоча општина Александровац.  

   -Наручилац је дана 18.02.2020.године упутио Управи за јавне набавке Захтев за мишљење о

    основаности примене преговарачког поступка број 404-60/2020. Управа за јавне набавке је дана 

    28.02.2020.године доставила Општинској управи  општине Александровац Мишљење број

    404-02-834/20  од 26.02.2020.године о основаности примене преговарачког поступка без

    објављивања позива за подношење понуда.

   -Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

   број 404-60-8/2020 објављено је дана 15.06.2020.године на Порталу Управе за јавне набавке, на

   интернет страници Наручиоца и на Порталу Службеног гласника РС.

   –Позив за подношење понуда  број  404-60-7/2020 од 15.06.2020.године прослеђен је на адресу

    потенцијалног  Понуђача.

2)Процењена вредност јавне набавке (без ПДВ-а)

   Процењена вредност предметне јавне набавке износи: 6.308.077,45динара без ПДВ-а.

   Поступак отварања вођен је у просторијама Наручиоца у улици Јаше Петровића, број 26, дана

   25.06.2020.године са почетком у 12.00 часова  од стране Комисије за јавну набавку формиране 

   Решењем  Наручиоца, број 404-60-4/2020 од 12.06.2020.године.

3)Основни подаци о понуђачима:

    У року за подношење понуда Наручиоцу је достављена 1 (једна) благовремена понуда.  

Број под којим је понуда заведена Назив или шифра понуђача Датум пријема Време пријема
404-60-9/2020 Група понуђача:

Носилац  групе:  Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб, Александровац и

Члан групе: “ТВИ“ Д.О.О. Београд-Чукарица, са седиштем у Београду,  ул. Стојана Матића,  бр. 44/2, Београд

25.06.2020 Лично у

9 часова и 36 минута

Неблаговремених понуда није било.                                                 

4)Прегледом достављене понуде Комисија је утврдила следеће:

   4.1. Наручиоцу је  достављена  1 (једна) благовремена  понуда:

         Понуђена цена је:

Ред. број Број под којим је

понуда заведена

Назив или шифра понуђача Понуђена цена без ПДВ износа

у динарима

1. број  Наручиоца:

404-60-9/2020 од 25.06.2020.год.

број Понуђача:

181/20 од 24.06.2020.год.

Група понуђача:

Носилац  групе:  Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб, Александровац и

Члан групе: “ТВИ“ Д.О.О. Београд-Чукарица, са седиштем у Београду, 

ул. Стојана Матића,  бр. 44/2, Београд

6.308.077,45

 

4.2.Достава образаца и доказа о испуњености услова за учешће у поступку:

      Достављена понуда понуђача садржи сву тражену документацију  и у складу је са захтевима из

      Конкурсне документације.

4.3.Приликом вршења рачунске контроле Наручилац је уочио рачунске грешке, извршио исправку  

      рачунских грешака и упутио Понуђачу дана 29.06.2020.године Захтев за исправку рачунске грешке,

      број 404-60-12/2020. Рачунске грешке су направљене приликом рачунске операције множења и

      сабирања без промене јединичних цена. Дана 29.06.2020.године Понуђач се сагласио са

      исправком рачунске грешке, Сагласност број 184/20.

      Након добијене Сагласности за исправку начињене грешке  понуђена цена без ПДВ износа у

      динарима од 6.308.077,45 динара  је 6.308.072,50 динара.

5)Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

    Након спроведеног поступка отварања понуде Комисија за јавну набавку је констатовала   да се

    сматра да је понуђена цена из понуде коначна,  с обзиром да представник Понуђача није био

    присутан на отварању понуда. 

6)Назив, односно име Понуђача чије су понуде најповољнија:

    Комисија је по спроведеном поступку оцењивања понуде предложила одговорном лицу Наручиоца

    да донесе одлуку о додели уговора и закључи  уговор за Непредвиђене радове на објекту

    ОШ “Аца Алексић“ у селу  Плоча општина Александровац, ЈНПП 1.3.32.Р/2020 са Понуђачем:

                           -Група понуђача:

  Носилац  групе:  Д.О.О.“ГРАЂИНГ“ Александровац, са седиштем у Александровцу,

  ул. 29. Новембар, бб, Александровац и

 Члан групе: “ТВИ“ Д.О.О. Београд-Чукарица, са седиштем у Београду, 

                            ул. Стојана Матића,  бр. 44/2, Београд;   

 

Укупна цена без ПДВ-а

 

6.308.072,50
 

Укупна цена са ПДВ-ом

 

7.569.687,00
 

Рок и начин плаћања

 

Рок плаћања је 45 дана од достављања оверених привремених ситуација и окончане ситуације
 

Рок важења понуде

 

60 дана од дана отварања понуда
 

Рок извођења радова од дана увођења у посао

 

45 календарских дана од дана увођења у посао
 

Гарантни период

 

24 месеци/а од дана примопредаје радова

 

       Одговорно лице Наручиоца  Начелник  Општинске управе  Општине Александровац  прихватио  је предлог  Комисије за јавну набавку и на  основу законског овлашћења је донео Одлуку о додели уговора за јавну набавку радова у преговарачком поступку без објављивања позива  за подношење понуда,

 редни број ЈНПП 1.3.32.Р/2020, као у диспозитиву.

 

   

УПУТСТВО  О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке захтев за заштиту права може да се поднесе у року од 10 дана од дана њеног објављивања на Порталу Управе за јавне набавке. Захтев се подноси Наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. Захтев за заштиту права мора да садржи елементе прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на рачун буџета Републике Србије број 840-30678845-06, у износу од 120.000,00 динара (сходно члану 156. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

 

 

 

                                                                      

 Начелник  Општинске управе   

Иван Новаковић, дипл.правник

Print Friendly, PDF & Email